Michelin

Pravidla akce „Speciální akce – Zima 2021”

(dále jen „Pravidla“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem „Speciální akce – Zima 2021“, dále jen „Program“, je společnost Publicis Sp. z o. se sídlem ve Varšavě, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku Vnitrostátního soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářským oddělením Vnitrostátního soudního rejstříku, [KRS] pod číslem KRS 0000019700, DIČ 521-012-09-02, IČ (REGON) 011005003, se základním kapitálem 101 483,20 PLN, dále jen „Pořadatel“.
 2. Pořadatel pořádá Program na objednávku společnosti MICHELIN Hungaria Ltd., se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem 5-09-062150, adresa obchodní pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko, která je současně sponzorem cen udělovaných v Programu (dále jen „Michelin“).
 3. Akce se pořádá na území České republiky a Slovenska.
 4. Program bude probíhat od 1. října 2021 do 31. prosince 2021 a lze se do něj registrovat od 1. října 2021 do 15. ledna 2022 nebo po dobu kratší, do vyčerpání odměn v rámci Programu.
 5. Cílem Programu je propagace letních a celoročních pneumatik značky Michelin o rozměru 16 palců a větších do osobních aut a do aut s pohonem 4x4 a o rozměru 15 palců a větších do dodávek (dále společně jen: „pneumatiky Michelin“).
 6. Pro potřeby Programu se pod pojmem „1 sada pneumatik Michelin“ rozumí 4 kusy pneumatik Michelin téhož druhu a z té samé série. Aby nedošlo k pochybnostem, Pořadatel sděluje, že 1 sada pneumatik Michelin může obsahovat pneumatiky různých rozměrů.

2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určen:
  1. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné, mají trvalé místo bydliště nebo sídlo, kde provozují podnikatelskou činnost, na území České republiky nebo Slovenska, které si pořizují pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat ve vybraných prodejních místech pneumatik Michelin, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 k Pravidlům, tj. v kamenných obchodech, kde se prodávají pneumatiky Michelin a kde je poskytována služba namontování pneumatik Michelin a nacházejí se na území Česka nebo Slovenska (dále jen „prodejní místa“) a to vlastním jménem a na vlastní účet, bez ohledu na to, zda daná osoba nakupuje jako spotřebitel nebo v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností;
  2. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné a jsou zaměstnanci nebo představiteli právnických osob, které mají sídlo na území České republikynebo Slovenska, pořizují si pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat v prodejních místech, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 k Pravidlům,  jménem a ve prospěch právnické osoby, kterou zastupují na území Česka nebo Slovenska.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že se v případě kupních smluv uzavíraných mezi prodejním místem a právnickou osobou, za osobu zastupující právnickou osobu považuje osoba podepisující jménem kupujícího fakturu – daňový doklad (VAT) dokladující prodej a jestliže podpis kupujícího nebyl přiložen na faktuře – daňovém dokladu (VAT), pak osoba potvrzující převzetí zakoupených pneumatik Michelin.
 3. Programu se nemohou zúčastnit:
  1. zaměstnanci a zástupci Pořadatele nebo Michelin, včetně obchodních zástupců, ani členové rodin uvedených osob. Členy rodiny se rozumějí: příbuzní v přímé linii vzestupné, sestupné, sourozenci, manželé a manželky, manželé a manželky sourozenců, rodiče manželů a manželek, bratranci a sestřenice a osoby ve vztahu vzniklém osvojením;
  2. podnikatelé, kteří mají vozový park a pořizují pneumatiky Michelin pro potřeby tohoto vozového parku – více než 20 kusů pneumatik Michelin, tj. 5 sad.
 4. Pro účast v Programu osoba, která splní podmínky uvedené v čl. 2 bod 1, musí v průběhu Programu:
  1. jednorázově v období od 1. října 2021 do 31. prosince 2021, zakoupit na prodejním místě minimálně 4 kusy pneumatik Michelin téhož druhu a z té samé série, tj. 1 sadu pneumatik Michelin;
  2. zároveň spolu s koupí uvedenou v bodě a) výše si musí nechat namontovat zakoupené pneumatiky Michelin v prodejním místě, kde koupě proběhla;
  3. zaregistrovat se v období od 15. října 2021 do 15. ledna 2022 nebo po dobu kratší, do vyčerpání soutěžních odměn na stránkách promo.michelin.cz – pro účastníky z České republiky nebo na stránkách www.promo.michelin.sk – pro účastníky ze Slovenska (dále jen: „webové stránky“);
  4. připojit během registrace sken nebo fotografii faktury – daňového dokladu (VAT) nebo paragonu (a uchovat si jejich originál nebo kopii do doby ukončení Programu), které potvrzují nákup uvedený v bodě a) výše a montáž uvedenou v bodě b) výše, z jejichž obsahu vyplývá, že předmětem koupě byla minimálně 1 sada pneumatik Michelin a služba montáže zakoupené 1 sady pneumatik Michelin a že koupě a montáž proběhly v období od 1. října 2021 do 31. prosince 2021.
 5. K účasti v Programu opravňuje pouze jednorázová koupě 1 sady pneumatik Michelin a jejich montáž, přičemž podle Pravidel se jednorázovou koupí a montáží rozumí koupě a montáž potvrzená jedním paragonem nebo jednou fakturou – daňovým dokladem (VAT).
 6. Při registraci na webových stránkách je účastník Programu (dále jen „Účastník“) povinen:
  1. seznámit se a souhlasit s podmínkami Pravidel;
  2. souhlasit se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro potřeby Programu;
  3. uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, přesnou adresu bydliště (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, obec) a číslo mobilního telefonu;
  4. uvést název a přesnou adresu prodejního místa, kde proběhl nákup a montáž pneumatik Michelin;
  5. zaslat pomocí aplikace na webových stránkách sken faktury nebo paragonu, které dokládají koupi a montáž uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 Pravidel. Pořadatel uvádí, že aplikace na webových stránkách může technicky zpracovat přílohu ve formátech: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF, která není větší než 5 MB. Přílohy větší než 5 MB aplikace nepřijme.
 7. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za to, když osoba, jež se do Programu přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin a Pořadatel rovněž nenesou odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na webových stránkách.
 8. V souvislosti s koupí a montáží uvedenými v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se lze zúčastnit Programu pouze jednou. V případě dalšího nákupu pneumatik Michelin, který splňuje podmínky uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se Účastník nemůže znovu Programu zúčastnit. Pořadatel navíc informuje, že Účastník může své nákupy zaregistrovat v Programu maximálně 5krát (pětkrát) a získat tak maximálně 5 (pět) odměn, a to i v případě, že zaregistruje více než pět nákupů pneumatik Michelin.
 9. Zapojení do Programu je dobrovolné a znamená vyjádření souhlasu s ustanoveními Pravidel.
 10. Účastník bude diskvalifikován a vyloučen z účasti v Programu v případě, že svým jednáním porušuje ustanovení Pravidel, dobré mravy nebo zásady veřejného pořádku. V takovém případě ztrácí Účastník také nárok na odměnu.
 11. V případě, že bude mít Pořadatel odůvodněné podezření ohledně pravosti zaslaného paragonu nebo faktury – daňového dokladu (VAT), může být Účastník vyloučen z účasti v Programu a ztrácí právo na odměnu. Takové rozhodnutí Pořadatele je konečné, a Účastník se proti němu nemůže nijak bránit.

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE a ODMĚNY

 1. Pořadatel předpokládá 2 000 (dva tisíce) odměn v podobě anonymní předplacené karty typu Mastercard, která je přístupovým nástrojem k elektronickým penězům a vydala ji Edenred Polska Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě ve spolupráci s PrePay Technologies Limited v hodnotě:
  1. 600 CZK (šest set českých korun) / 25 EUR (dvacet pět euro) v případě nákupu a montáže pneumatik Michelin o rozměrech 15 a17 palců;
  2. 1 200 CZK (jeden tisíc dvě stě korun) / 50 EUR (dvacet pět euro) v případě nákupu a montáže pneumatik Michelin o rozměrech 18 palců a větších;

   – dále jen „odměna“ nebo společně „odměny“, Odměna opravňuje k platebním transakcím na čerpacích stanicích, kde je platební terminál akceptující transakce kartami Mastercard s připsaným kódem MCC jako čerpací stanice. Podmínky využití odměny jsou uvedeny v Pravidlech, která obsahují podmínky použití karet a nacházejí se v příloze č. 1 Pravidel.
 2. Pořadatel informuje o nejdůležitějších principech využití odměny:
 3. Odměny obdrží Účastníci, kteří se správně a v souladu s § 2 bodem 4 c) a d) Pravidel, registrovali na webových stránkách, nebo do vyčerpání počtu odměn uvedeného výše v bodě 1.
 4. Odměny se budou předávat:
  1. Přímo na prodejním místě, kde Účastníci nakoupili a objednali montáž pneumatik Michelin, dle zásad určených v Pravidlech, s tím, že odměna nebude při předání aktivována, tj. až po správné registraci Účastníka na webových stránkách a ověření Pořadatelem, zda Účastník splnil podmínky Programu, bude odměna aktivována Pořadatelem;
  2. nebo Pořadatelem, který na vlastní náklady pošle odměnu na adresu Účastníka uvedenou v průběhu registrace na webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2022.
 5. Osoby, které budou oprávněny obdržet odměny a/nebo k jejich aktivaci Pořadatelem, budou informovány o odměně formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl při registraci v Programu, ve lhůtě do ledna 2022. Pořadatel si vyhrazuje právo dodatečné telefonicky informovat Účastníka o aktivaci odměny a zavolat na telefonní číslo, které Účastník uvedl v souvislosti s registrací do Programu. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za to, když osoba, jež se do Programu přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin a Pořadatel rovněž nenesou odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na webových stránkách.
 6. Pokud osoby, které získaly odměny, nesplňují podmínky uvedené v Pravidlech, ztrácejí právo na odměnu.
 7. Odměny určené na Program nelze alternativně plnit v penězích, ani je nelze vyměnit za odměny jiného druhu.
 8. Účastníci Programu nemohou převést právo na získání odměny na třetí osoby.
 9. Odměny budou Účastníkům vydány podle ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických osob.
 10. Pořadatel informuje, že fyzické osoby, které se účastní Programu jakožto spotřebitelé, jsou v souladu s čl. 21 odst. 1 bodem 68 zákona o dani z příjmů fyzických osob osvobozeny od daně z příjmů z odměny, kterou v rámci Programu získají.

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Programu a vydání odměn lze podat písemně, doporučený dopisem na adresu Pořadatele do 14 dnů od data vzniku příčiny reklamace, s přípisem „Speciální akce Michelin – Zima 2021 – reklamace“ nebo formou e-mailové zprávy zaslané na adresu michelin@publicis.pl s předmětem zprávy „Speciální akce Michelin – Zima 2021 – reklamace“. Pro dodržení lhůty na podání reklamace je rozhodující datum podání doporučeného dopisu obsahujícího reklamaci nebo odeslání e-mailové zprávy.
 2. Právo podat reklamace týkající se průběhu Programu je vyhrazeno pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace uvedené v bodě 1 výše budou Pořadatelem posouzeny ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci nebo odpovědi na e-mailovou zprávu obsahující reklamaci ve výše uvedené 30 denní lhůtě..

5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje, které Účastníci uvedli při registraci do Programu, bude zpracovávat správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES . Tímto  Účastníky informujeme, že  osobní údaje budou zpracovávány pro potřeby a za účelem zajištění průběhu Programu, včetně potřeby informovat o aktivaci odměn, na které mají Účastníci právo podle zásad uvedených v Pravidlech, spojení se s Účastníkem telefonicky za účelem ověření koupě a montáže pneumatik Michelin, kontaktování, včetně telefonicky, za účelem potvrzení údajů uvedených při registraci do Programu, které jsou nezbytné pro aktivaci odměn a vyřešení případných reklamací a pro daňové vyúčtování – čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6, odst. 1 písm. f).
 3. Za účelem realizace cílů zpracování osobních údajů Účastníka budou od něj shromažďovány tyto kategorie osobních údajů:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
  • adresa trvalého pobytu
  • adresa provozované podnikatelské činnosti – v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob;
  • firma – v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob;
  • IČO, DIČ – v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob;
  • ostatní údaje, které budou uvedeny na paragonu nebo faktuře – daňovém dokladu (VAT), dokládající nákup opravňující k účasti v Programu.
 4. Účastník může rovněž vyjádřit souhlas se zasláním obchodních informací, které obsahují nabídku společnosti Michelin na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Programu, na základě čl. 10 odst. 1 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
 5. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd., se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem 5-09-062150 , adresa obchodní pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko .
 6.  Kontaktní údaje na správce osobních údajů jsou: e-mailová adresa: dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Programu, včetně doby nezbytné k přezkoumání případných reklamací Účastníků nebo do chvíle, kdy Účastník podá námitku proti zpracování svých osobních údajů, popř. po dobu, po kterou to vyžadují právní předpisy..
 8. Účastník poskytuje své osobní údaje pro potřeby účasti v Programu dobrovolně, ale jejich poskytnutí je pro účast v Programu nezbytné, včetně pro získání odměn, na něž bude mít Účastník právo podle principů uvedených v Pravidlech.
 9. Michelin dále informuje, že osobní údaje Účastníků mohou být poskytnuty jiným společnostem skupiny Michelin, budou-li zachována závazná korporátní pravidla platná ve skupině Michelin, jejichž ustanoveními se řídí všechny společnosti skupiny Michelin. Mimo to Michelin informuje, že osobní údaje Účastníků se poskytují na základě příslušné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů marketingové agentuře Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), v rozsahu a za účelem uvedeným výše. Při pověření zpracováním osobních údajů budou zohledněna nezbytná bezpečnostní opatření.
 10. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 11. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právu na opravu svých údajů;
  3. právo na výmaz ‒ pokud Účastník soudí, že není důvod, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování – Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činnosti domluvených s Účastníkem v případě, kdy Účastník soudí, že údaje, které Michelin drží, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly odstraněny, protože je potřebuje k zjištění či vymáhání nároků nebo obrany před nimi nebo na dobu podané námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka a poskytl je společnosti Michelin v souvislosti s účastí v Programu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž uložení společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, který Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo podat námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že účely zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje ke stanovení a vymáhání nároků nebo obrany před nimi;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 12. Osobní údaje jsou poskytovány na základě smlouvy mezi Účastníkem a Pořadatelem. Pokud byste osobní údaje neposkytli, nebo požádali Pořadatele o jejich výmaz, nemůžete se Programu účastnit.
 13. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu bdícího nad ochranou osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 14. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese: dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo na zjištění totožnosti osoby před přistoupením k uplatnění jejích práv.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění závazků spojených s Programem bude řešit příslušný soud podle obecné příslušnosti.
 2. Příslušným právním řádem, jímž se řídí Program a hodnocení práv a povinností, je pro Účastníky z Česka český právní řád a pro Účastníky ze Slovenska slovenský právní řád.
 3. Pořadatel se vyhrazuje právo změnit Pravidla tak, že prodlouží nebo zkrátí dobu trvání Programu nebo navýší či sníží množství odměn, za předpokladu, že budou zachována práva získaná Účastníky a Pořadatel o tom bude informovat na webových stránkách nejméně 3 dny před plánovanou změnou.
 4. Program upravují výhradně Pravidla a obecně platné právní předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 5. Nedílnou součástí Pravidel jsou tyto přílohy:
  1. Seznam prodejních míst – příloha č. 1:
  2. Pravidla a podmínky použití předplacené karty typu Mastercard vydané společností Edenred Polska Sp. z o.o. – Příloha č. 2.
 6. Pravidla jsou dostupná v době trvání Programu v sídle Pořadatele, v sídle Obchodního ředitelství Michelin Polska ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa a na internetových stránkách ..........................

 

Příloha č. 1 pravidel

Název firmy Ulice Město
Best Drive - Benešov u Prahy Ke Studánce 2116 Benešov
PNEU BOHÁČ S.R.O. Na Morákově 160 Beroun
PNEUCENTRUM P&S, S.R.O. Chudeřice 145 Bílina
PNEUSERVIS RUDNÁ S.R.O. Smetanova 253 Bílovec
PNEU MORAVA S.R.O. Bilovice 406 Bilovice
JIRI BALLARIN 1. máje 487/36 Bolatice
AUTO-MACÍK S.R.O. Hliníky 2362/9 Boskovice
Jaroslav Vaclavovic Sovadinova 10 Břeclav
Best Drive - Břeclav Lidická 151 Břeclav
CHÁRA SPORT, A.S. Brno Vinohrady Žarošická 4329/24 Brno
Best Drive - Brno-Štýřice Opavská 801/8a Brno
TASY s.r.o. Brno - Vinohrady Jedovnická 11 Brno
VEREX S.R.O. Berkova 486/21 Brno
Best Drive - Brno-Královo Pole Herčíkova 246/1a Brno
Pneuservis A Prazakova 51 Brno
Best Drive - Brno-Horní Heršpice I Kšírova 311/238 Brno
RUDOLF DOLEČEK Koliště 59 Brno
Best Drive - Brno-Horní Heršpice II Kšírova 311/238 Brno
Best Drive - Brno-Lesná Loosova 262/1 Brno
Best Drive - Brno-Ivanovice Černohorská 45 Brno
CHÁRA SPORT, A.S. Brno Modřice Brněnská 543 Brno
PNEU PLUS s.r.o., Brno-Kohoutovice Libušino údolí 160 Brno
TASY s.r.o. Brno - Slatina Řípská 20a Brno
PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ S.R.O. Borská 33 Česká Lípa - Lada
JAN ISÁK Třída T.G. Masaryka 140 Česká Skalice
AUTOCENTRUM RK CB S.R.O. U Jeslí 1 České Budéjovice
DAVID KOUDELKA - PNEU CB Bezdrevská 1 České Budějovice
CB AUTO A.S. Dr. Milady Horákové 1477 České Budějovice
GW Jihotrans a.s. Pekarenska 255/17 České Budějovice
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Okružní Okružní 544 České Budějovice
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Pražská Pražská 1507 České Budějovice
Best Drive - České Budějovice Pekárenská 560, U Křížku České Budějovice
JAN SVAT Jablunkovská 853/46 Český Těšín
ING. MARTIN DIVIŠEK S.R.O. Zapečská 68/II Chlumec Nad Cidlinou
Best Drive - Chomutov Poděbradova 922/1 Chomutov
AUTOCENTRUM MERCIA A.S. Dašická 1228 Chrudim
PETR MANSFELD Chvaletice 433 Chvaletice
ČIMOS EXTRA EU S.R.O. Čimelice 337 Čimelice
GPD A.S. Předmostí 1860/6 Děčín
Buenoservis s.r.o. Hostomická 1999 Dobříš
VAJSCOM S.R.O. Dolní Kalná 138 Dolní Kalná
CHÁRA SPORT, A.S. Domažlice 28.Října 288 Domažlice
PEPERNIK BRUNO - PNEUSERVIS Lipnická Č. 528 Drahotuše-Hranice
VLADIMÍR ČÁPEK Husova 646 Drnholec
RADEK MISTR Eklova 877 Dvůr Králové Nad Labem
PNEU PLUS s.r.o., Frýdek-Místek J.Opletala 684 Frýdek-Místek
Best Drive - Frýdek-Místek Příborská 2256 Frýdek-Místek
ALMA PNEU – Frýdek Místek JANA CAPKA 2290 Frýdek-Místek
Best Drive - Fulnek Fučíkova 183 Fulnek
Best Drive - Havířov Frýdecká 1061 Havířov
CHÁRA SPORT, A.S. Havířov Železničářů 1529/1C Havířov
Best Drive - Havlíčkův Brod Havířská 1141 Havlíčkův Brod
PNEU OK - SHOP S.R.O. Markvartovická 1416/2 Hlučín
JAROMÍR DUFKA - PNEUSERVIS Sokolská 1100 Hluk
PNEU PLUS s.r.o., Hodonín Brněnská 40 Hodonín
Best Drive - Hodonín Tyršova 4 Hodonín
EUROPNEU CZ. S.R.O. Hořická 23 Hradec Králové
Best Drive - Hradec Králové Akademika Bedrny 89/8 Hradec Králové
Best Drive - Hr.Králové Stavební ul., Sklad. oblast Pouchov Hradec Králové
XPRESS PNEU S.R.O. náměstí 5. května 835/10 Hradec Králové
DÍTĚ LOGISTIC S.R.O. Kladska 1082 Hradec Králové
TRUCKTECH S.R.O. BRATRI STEFANU 499 Hradec Králové
RAD PNEU S.R.O. Hrušová 68 Hrušová
PRUMEX S.R.O. NADRAZNI 489 Hrušovany nad Jevišovkou
PNEU HNÍDEK S.R.O. Knoflíková 2814/8A Jablonec Nad Nisou
Best Drive - Jičín Hradecká 816 Jičín
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jihlava Pávovska 3a Jihlava
Best Drive - Jihlava Boženy Němcové 3 Jihlava
URBAN PNEU S.R.O. Na vyslunni 866/III Jindřichův Hradec
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jindřichův Hradec Jarošovská 1212 Jindřichův Hradec
Best Drive - Jindřichův Hradec Václavská 611 Jindřichův Hradec
ZEMEDELSKE DRUZSTVO JIRICE Jiřice u Miroslavi 147 Jiřice u Miroslavi
URBAN PNEU S.R.O. Pod Vodojemem 582 Kamenice Nad Lipou
PNEUCENTRUM spol. s r.o. Sportovní 1 Karlovy Vary
AUTOČIŽNÁR S.R.O. Sadov 5 Karlovy Vary
PNEUCENTRUM SPOL. S R.O. Fričova 27 Karlovy Vary
Best Drive - Karlovy Vary Teplárenská 404/56 Karlovy Vary
AUTOCENTRUM KARVINÁ S.R.O. Za Splavem 885/1A Karviná
Best Drive - Kladno Unhošťská 3297 Kladno
CHÁRA SPORT, A.S. Kladno KE STADIONU 2060 Kladno
VÁCLAV WACHTL Dolany 141 Klatovy
MOJEPNEU, s.r.o. Slezská 101/112 Kobeřice
K.A.L.T. Pneu a.s., Kolín K Raškovci 807 Kolín
Best Drive - Kolín Pražská 1038 Kolín
DANIEL FIALA Březsko 67 Konice
MC PNEU S.R.O. Lubina 543 Kopřivnice
PNEUSERVIS HOLUB S.R.O. Česká 867 Kopřivnice
MSL REJKOL S.R.O. Lubina 16 Kopřivnice
PNEU BOHÁČEK MB S.R.O. U Masokombinátu 1242 Kosmonosy
Best Drive - Kosmonosy Průmyslová 993 Kosmonosy
Tredos spol. s r. o. Žďárského 221 Kožichovice
Best Drive - Kralupy nad Vltavou Vodárenská 732 Kralupy nad Vltavou
PNEUCENTRUM KRALUPY S.R.O. O.Wichterleho 810 Kralupy Nad Vltavou
MOJEPNEU, s.r.o. ŠTEPÁNKOVICKÁ 23 Kravaře
MARTIN BRÁZDA Brněnská 304 Křenovice
SANTA-TRANS S.R.O. Ve Vrbině 592/1 Krnov
JOSEF JELŠÍK Těšnovice 37 Kroměříž
PNEUSERVIS HRABAL s.r.o. Obvodová 3607 Kroměříž
LUKROM, SPOL. S.R.O. Kaplanova 1810 Kroměříž
PNEU PLUS s.r.o., Kroměříž Hulínská 1805 Kroměříž
SIMONA ZVOLÁNKOVÁ Starokolínská 337 Kutná Hora
PNEU PLUS s.r.o., Kyjov Jungmannova 216 Kyjov
Best Drive - Liberec 9 Americká 240 Liberec
PNEUMAX LIBEREC SPOL. S R.O. Nákladní 281/41 Liberec
PNEU PETERKA S.R.O. Nad Nisou 201 Liberec
PNEU HRADIL S.R.O. Podhoří 35 Lipník Nad Bečvou
VALATRANS A.S. Čs Aral 483 Liptál
JIŘÍ PORTLÍK Kpt. Jaroše 405 Litomyšl
Best Drive - Louny ul. 5. května 2770 Louny
RADEK KINCL - AUTO & PNEU SERVIS Ve Žlábkách 2159/7 Mělník
Best Drive - Mělník Kokořínská 3261 Mělník
ŠÍBL, s.r.o. V Zahradách 339 Mikulovice
ONDŘEJ DOBIÁŠ Miskovice 7 Miskovice
JAKUB SEIDL Laurinova 92 Mladá Boleslav
BENET S.R.O. Chobotecká 139 Mladá Boleslav
TRUCKTECH S.R.O. Černá Silnice 369 Mnichovo Hradiště
TTG SE Modletice 109. (Průmyslová Zóna) Modletice
TASY s.r.o. Mokra U Brna Mokrá 358 Mokrá - Horákov
MICHAL SVOZIL Gorazdova 6 Moravská Třebová
Best Drive - Most Velebudická 1459/7 Most
DUSEK AUTOMA S.R.O. Ryšavého 257 Náchod
JOPECO SPOL. S R.O. U Cihelny 1751 Náchod
RICHARD VOJTA - AUTOCENTRUM Loučany 836 Náměšť Na Hané
Pneumatico International s.r.o. Němčičky 91 Němčičky
DOBRE PNEU S.R.O. Na Vyšehradě 610 Netolice
Best Drive - Nový Bor Prokopa Velikého 418/II Nový Bor
ICM-CZ, S.R.O. Libhošť 150 Nový Jičín
PNEUSERVIS HANZELKA S.R.O. Lužická 1237/29 Nový Jičín
Best Drive - Nymburk Bobnická 2019 Nymburk
I.B.Z. - VELKOOBCHOD PNEU S.R.O. Havířská 1241 Nýřany
MIROSLAV ŠÍMA Sladkovského 153/51 Olomouc
AUTO HLAVACEK A.S Týnecka 669/5 Olomouc
SALLY TRUCK DOLNI NOVOSADSKA 420/89 Olomouc
Best Drive - Olomouc Babíčkova ul. 1 Olomouc
AUTO CECHAK, S.R.O. HODOLANSKA 36 Olomouc
PNEUCENTRUM N & N S.R.O. Přerovská 670/45 Olomouc
AUTO HLAVÁČEK-KLIENTSKÝ SERVIS S.R.O Týnecká 669/5 Olomouc
NEJKOLA S.R.O. NA VLČINCI 16/3 Olomouc
PNEU PLUS s.r.o., Olomouc Pavelkova 2 Olomouc
Ing. Richard Síla JIZNI 118/296 Olomouc
AUTO BÁRTA S.R.O. Resslovo Nábřeží 2793/3 Opava
MOJEPNEU, s.r.o. VRCHNÍ 30 Opava
Best Drive - Opava Krnovská 105 Opava
LUMÍR PREJDA s.r.o. Přemyslovců 6 Opava
AZ PNEU PRO CZ s.r.o. Polní 2963/3D Opava
PETR DUŽIK Těšínská 201/221 Ostrava
Best Drive - Ostrava-Heřmanice Záblatská 683/93 Ostrava
Best Drive - Ostrava-Kunčice Barutova 336/1 Ostrava
H & P, V.O.S. Krmelínská 786/1 Ostrava
CHÁRA SPORT, A.S. Ostrava Třebovice Na Bezděku Ostrava
ALMA PNEU – Ostrava ŠVERMOVA 698 Ostrava
MS AUTO CZ SPOL. S R.O. Vřesinská 2141/159 Ostrava
Best Drive - Ostrava Novinářská 3305 Ostrava
Pneuservis Rudná s.r.o. Rudná 32 Ostrava
CARPNEU S.R.O. Cihelní 35/760 Ostrava
Best Drive - Otrokovice Objízdná ul. Otrokovice
JIŘÍ ŠEBERA Nádražní 1120 Pacov
Best Drive - Pardubice I Na Spravedlnosti 2620 Pardubice
OTS PNEU, S.R.O. Hradecká 150 Pardubice
Best Drive - Pardubice-Pardubičky Průmyslová 388 Pardubice
CHÁRA SPORT, A.S. Pardubice Průmyslová 468 Pardubice
K.A.L.T. Pneu a.s., Pardubice Doubravice 109 Pardubice
Best Drive - Pardubice II Husova 1723 Pardubice
Best Drive - Písek Otakara Jeremiáše 2265 Písek
CHÁRA SPORT, A.S. Plzeň Domažlická 179, čp 1295 Plzeň
Best Drive - Plzeň II Rokycanská 1458/70 Plzeň
PNEUCENTRUM spol. s r.o. Koterovská 190 Plzeň
Best Drive - Plzeň - Zátiší Domažlická 1257/168d Plzeň
AP-AUTO PROFI S.R.O. Gerská 4 Plzeň
Best Drive - Plzeň I Studentská 56 Plzeň
PNEU DRNEC s.r.o. Nepomucká 1010/251 Plzeň
RENOCAR, A.S. PODOLÍ 445 Podolí U Brna
No-Ji-Co Zernovicka 257 Prachatice
Best Drive - Prachatice Vodňanská 6 Prachatice
BELA SERVIS S.R.O. Mladoboleslavská 73 Praha
PETR PŘIBÍK Hornoměcholupská 497 Praha
K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - Strašnice V Korytech 1532/67 Praha
Best Drive - Praha 10 I Petrohradská 1 Praha
Best Drive - Praha 5 III Jeremiášova 1050/21 Praha
Auto Jarov s.r.o. Osiková 2 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 9 Kbelská 581 Praha
Best Drive - Praha 10 II Novostrašnická 3334/19 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 8 Rohanské Nábř. 172/2 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 10 Švehlova 1900 Praha
PNEU-Šafránek s.r.o. Českomoravská 317/12 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 5 Jeremiášova 870 Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Čakovice Kostelecká 884/79 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 6 Karlovarská 2/245 Praha
Best Drive - Praha 8 Prosecká 6/2160 Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Chodov V Jezírkách 24/1549 Praha
Pneu Procházka s.r.o.   Praha
AUTOCENTRUM CHODOV POD CHODOVEM 1267/7 Praha
Best Drive - Praha 5 I Ke Kotlářce 1274/6 Praha
Best Drive - Praha 10 III Pod Bahnivkou 102/1 Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Ruzyně Drnovská 27/1058 Praha
Pneu Hořejší s.r.o. U Stavoservisu 646/1A Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Strašnice Černokostelecká 84 Praha
PNEU-Šafránek s.r.o. Národních hrdinů 898 Praha
K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - Měcholupy Kutnohorská 288/82 Praha
Best Drive - Praha 5 II Nádražní 8 Praha
CHÁRA Sport as Jeremiášova 947 Praha
GECKO International s.r.o. U Špejcharu 503 Praha
ELIT CZ, spol. s r.o. Jeremiášova 1283/18 Praha
Best Drive - Přerov ul. 9. května 88 Přerov
SIBOM, S.R.O. U Silnice 70/7 Přerov
Best Drive - Příbram Obecnická 365 Příbram
PNEUSERVIS FLORÝK S.R.O. Kralicka 3 Prostějov
PAVEL VESELÝ Jiráskova 979 Protivín
Best Drive - Rakovník Ottova 2567 Rakovník
ELNE Rakovník s.r.o. Lubenská 1588 Rakovník
CHÁRA - RAKOVNÍK Pražská 300 Rakovník
AUTOFIALA SPOL. S.R.O. Nám. Osvobození 379 Říčany
PNEU KOUBEK s.r.o. Hodonínská 1200/94 Rohatec
DMCOMPANY A.S. Dukelská 499 Rokycany
KASTINI NEON S.R.O. Frenštátská 2683 Rožnov
Auto Houser s.r.o. Přílepská 1233 Roztoky U Prahy
PNEU-Šafránek s.r.o. Masarykova 974 Rudná U Prahy
TC-HK SPOL. S.R.O. Jiráskova 1666 Rychnov Nad Kněžnou
Best Drive - Rychnov nad Kněžnou Strojnická 1554 Rychnov nad Kněžnou
ALMA PNEU S.R.O. Malostranská 586 Šenov U Nového Jičína
K&K HLAVNI 1610 Šenov u Ostravy
K & K PNEU S.R.O. Hlavni 1610 Šenov U Ostravy
Best Drive - Sezimovo Ústí Pod Kovosvitem 1107 Sezimovo Ústí
Pneucentrum Slaný s.r.o. - Alois Dulak Pražská 338 Slaný
PNEU PLUS s.r.o., Slavičín Areál ZD - Hrádek Slavičín
R. HORÁK S.R.O. Na Výpusti 666 Slušovice
PNEU PLUS s.r.o., Staré Město Tovární 2011 Staré Město
Best Drive - Staré Město Huštěnovská 1761 Staré Město
K.A.L.T. Pneu a.s., Strakonice Řepice 126 Strakonice
PNEU PLUS s.r.o., Strážnice U Vlečky 863 Strážnice
PNEU PLUS s.r.o., Strážnice (Sklad) U Vlečky 849 Strážnice
Best Drive - Šumperk Revoluční 20 Šumperk
STREDISKO REOP Šumvald 293 Šumvald
NEKVINDA - ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A.S. Průmyslová 2 Svitavy
Best Drive - Svitavy ul. Ant. Slavíčka 586 Svitavy
MD Pneu s.r.o. Vožická 3201 Tábor
CHÁRA SPORT, A.S. Teplice Masarykova 439 Teplice
DALIBOR ZÁTOPEK Tichá 488 Tichá
LUDĚK BEDNÁŘ-PNEUSERVIS Račerovická 1102 Třebíč
PNEU KAFKA, A.S. Brněnská 330 Třebíč
MARCEL POLÁK PNEUSERVIS NA VÝŠINCE Perlová 511 Turnov
KAREL HEROLD Kolodějská 435 Týn Nad Vltavou
Best Drive - Ústí nad Labem-Trmice Tyršova 874 Ústí nad Labem
SUCHOMEL AUTO S.R.O. V Lukách 1407 Ústí Nad Orlicí
JAROSLAV KOPECKÝ - PNEUSERVIS J&R KOPECKÝ Hemy 809 Valašské Meziříčí
IVAN KOPECKÝ - Pneuservis U Kopeckých M. Alše 229 Valašské Meziříčí
JIŘÍ BARTOŠ Tyršova 21 Vamberk
ZDENĚK VÍTEŠNÍK Záviškova 1177 Velké Meziříčí
Best Drive - Velké Meziříčí Hornoměstská 366/41 Velké Meziříčí
FLEKC S.R.O. Statenická 3 Velké Přílepy
PNEU PLUS s.r.o., Veselí nad Moravou Masarykova 1663 Veselí Nad Moravou
Best Drive - Vlašim Blanická 1812 Vlašim
Best Drive - Vsetín Dolní Jasénka 278 Vsetín
Best Drive - Vysoké Mýto Pražská 85/II Vysoké Mýto
K.A.L.T. Pneu a.s., Žatec Nákladní 1659 Žatec
PNEUSERVIS POLÁČEK, S.R.O. Nádražní 906 Zdanice
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Žďár Nad Sázavou Jamská 2363 Žďár Nad Sázavou
Best Drive - Zlín-Malenovice Bezručova ul. 52 Zlín
MANDS INTERNATIONAL S.R.O. K PASEKAM 2897 Zlín
Best Drive - Zlín třída Tomáše Bati 5451 Zlín
TRUCK SERVICE ZLIN A.S. TŘ. TOMÁŠE BATI 258 Zlín
PNEU PLUS s.r.o., Zlin K Pasekám 2897 Zlín

 

Příloha č. 2 pravidel

Před používáním Karty si pečlivě přečtěte Obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovují podmínky pro užívání Karty. Používáním Karty souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Pokud potřebujete cokoliv objasnit nebo s něčím nesouhlasíte, obraťte se prosím na Oddělení zákaznických služeb.

1. DEFINICE POJMŮ

Obchodník je prodejce, osoba nebo společnost, jež akceptuje karty značky Mastercard Acceptance;
Disponibilní zůstatek jsou finanční prostředky dostupné k použití na vaší Kartě;
Edenred je společnost Edenred Polska Sp. z o.o., registrovaná v Polsku v národním soudním rejstříku (KRS) pod číslem: 0000116438, se sídlem na adrese ul. Rozbrat 44a, 00-419 Varšava, Polsko;
Karta je jakákoliv anonymní předplacená karta Mastercard vydaná společností PPT ve spolupráci s Edenred jako produkt elektronických peněz.
CVC kód je ověřovací kód Karty uvedený na zadní straně Karty užívaný pro ověřování online Transakcí.
Společnost je podnikatelský subjekt nebo instituce, která vám předá Kartu, již obdržela od Edenred.
Mastercard® je společnost Mastercard International Incorporated se sídlem na adrese 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA;
Číslo Karty je šestnáctimístné číslo Karty uvedené na její přední straně;
Sériové číslo Karty je desetimístné číslo Karty uvedené na její zadní straně nad magnetickým proužkem;
Oddělení zákaznických služeb je kontaktním střediskem pro zpracovávání dotazů, žádostí a stížností týkajících se služeb souvisejících s Kartami;
Celková odpočitatelná částka je celková částka Transakce zahrnující Transakci samotnou a další související poplatky a daně;
Elektronické peníze jsou elektronické peníze propojené s vaší Kartou;
PPT je společnost PrePay Technologies Limited registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 04008083 s kontaktní adresou PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ;
Účet je Elektronický účet propojený s vaší Kartou;
Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky v platném znění;
Webové stránky jsou webové stránky myedenred.pl, jež vám umožňují přístup k informacím o vaší Kartě, a naleznete na nich aktuální verzi těchto Obchodních podmínek;
POS terminál je elektronické zařízení umožňující vám provádět platební Transakce v prodejním místě;
Transakce je jakákoliv platba Kartou prostřednictvím POS terminálu nebo online;
Vy jste osoba, kterou Společnost považuje za způsobilou používat Kartu;
Značka Mastercard Acceptance je značkou Mastercard International Incorporated, která označuje, že Karta je na daném POS terminálu akceptována.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Vaši Kartu PPT vydala na základě licence Mastercard International Incorporated. Tato Karta je produktem elektronických peněz. Elektronické peníze propojené s touto Kartou jsou poskytovány PPT a jsou uvedeny v PLN. Ve věci vydávání elektronických peněz je PPT regulována Úřadem pro kontrolu finančních trhů (FCA) Spojeného království. Vaše práva a povinnosti týkající se používání této Karty podléhají těmto Obchodním podmínkám; Nemáte žádná práva vůči Mastercard International Incorporated nebo jejím přidruženým společnostem. V případě jakýchkoliv potíží při používání Karty se obraťte na Oddělení zákaznických služeb nebo na Společnost, která vám Kartu vydala. Edenred vám uděluje právo užívat elektronické peníze do výše Disponibilního zůstatku na Kartě. Veškerá zákonná práva včetně práva vlastnického spojená s elektronickými penězi nadále náleží Edenred a nejsou převedena na vás. Karta zůstává majetkem PPT, která je vydavatelem Karet.

3. PŘIJETÍ A AKTIVACE VAŠÍ KARTY

 1. Kartu můžete od Edenred obdržet pouze na základě žádosti Společnosti a v případě, že na ni máte nárok. O aktivaci vaší Karty budete informováni Společností, od které ji obdržíte.
 2. Máte povinnost Kartu po obdržení okamžitě podepsat.
 3. Vaši Kartu byste měli zaregistrovat na webových stránkách myedenred.pl. Budete tak moci využívat online služby, včetně možnosti vaši Kartu kdykoli zablokovat v případě ztráty nebo krádeže (nonstop služba 24 hodin denně).

4. JAK KARTU POUŽÍVAT

 1. Vaši Kartu můžete používat kdekoliv na světě u Obchodníků, kteří Kartu akceptují a mají uvedenou značku Mastercard Acceptance, v souladu s informacemi o prodejních místech, kde můžete provádět Transakce, které jste obdrželi od Společnosti nebo jež jsou dostupné na webových stránkách myedenred.pl.
 2. Každou Transakci musí být ověřena vaším CVC nebo podpisem, aby PPT registrovala Transakci jako legitimní.
 3. Jakmile je Transakce schválena, nesmí být již z vaší strany zrušena, jelikož v daný okamžik je PPT považována za přijatou.
 4. Vaše Karta je předplacená, což znamená, že od Disponibilního zůstatku Karty bude odečítána Celková odpočitatelná částka. Aby byla Transakce schválena, musí být Celková odpočitatelná částka nižší nebo rovná Disponibilnímu zůstatku na Kartě. Vaši Kartu byste neměli používat po uplynutí platnosti Karty nebo v případě, že Celková odpočitatelná částka překročí Disponibilní zůstatek. Pokud je z jakéhokoliv důvodu zpracovávána Transakce na částku vyšší, než je Disponibilní zůstatek na vaší Kartě, jste povinni Edenred navrátit částku, o kterou Celková odpočitatelná částka překročí váš Disponibilní zůstatek, a to do 14 dnů od obdržení naší faktury. V případě, že tuto částku neuhradíte, Edenred si vyhrazuje právo podniknout veškerá nezbytná opatření včetně žaloby k vymáhání jakýchkoliv neuhrazených peněžních částek.
 5. Váš Disponibilní zůstatek si můžete kdykoliv zkontrolovat na automatické telefonní lince +48 22 481 39 08, na webových stránkách myedenred.pl nebo v mobilní aplikaci Twoja Karta.
 6. V některých případech mohou Obchodníci vyžadovat, aby byl váš Disponibilní zůstatek vyšší, než je částka Transakce, kterou si přejete provést. V tomto případě vám bude účtována pouze skutečná konečná částka Transakce, kterou provedete.
 7. V případě, že vaši Kartu použijete pro platby v letadle, ve vlaku nebo na lodi, nemusí být Obchodníci schopni Transakce schválit, pokud se jim nepodaří získat online autorizaci od PPT.
 8. Vaši Kartu nemůžete používat u samoobslužných pokladen a samoobslužných čerpacích stanic. Vaší Kartou však můžete platit u běžné pokladny.
 9. Maximální limit pro Transakce na POS terminálech je 10 000 PLN.
 10. Disponibilní zůstatek na vaší Kartě není úročen.

5. KONEC PLATNOSTI KARTY

 1. Datum konce platnosti vaší Karty je uvedeno na přední straně Karty. Jakmile skončí platnost vaší Karty, nebudete ji moci nadále používat a žádné další Transakce nebudou zpracovány.
 2. Jakýkoliv Disponibilní zůstatek zbývající na vaší Kartě vám po uplynutí její platnosti nebude vrácen.

6. ODPOVĚDNOST A OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE KARTY

 1. PPT může omezit nebo odmítnout schválení použití Karty v případě, že by užívání Karty mělo nebo mohlo mít za následek porušení Obchodních podmínek nebo pokud má PPT důvodné podezření, že vy nebo třetí strana jste spáchali nebo se chystáte spáchat trestný čin v souvislosti s Kartou nebo ji jiným způsobem zneužít.
 2. V případě, že je nutné prověřit Transakci provedenou Kartou, máte povinnost s PPT nebo jiným oprávněným orgánem spolupracovat, pokud je tak vyžadováno.
 3. Nikdy byste neměli nechávat jinou osobu používat vaši Kartu.
 4. Nesete odpovědnost za veškeré Transakce schválené použitím vašeho podpisu nebo CVC.
 5. Souhlasíte s tím, že nebudete Kartu předávat třetím stranám, ať už bezúplatně či jinak.
 6. Souhlasíte s tím, že odškodníte nebo zbavíte PPT odpovědnosti za jakékoliv právní kroky přijaté za účelem vymáhání těchto Obchodních podmínek a/nebo jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek nebo podvodné používání vaší Karty.
 7. Souhlasíte s tím, že vaši Kartu nebudete používat pro účely související s virtuálními měnami (např. Bitcoin) a neposkytnete ji osobám blízkým k užívání za účelem současného nebo budoucího obchodování s virtuálními měnami. Edenred zablokuje Karty užívané pro účely související s obchodováním s virtuálními měnami.

7. ZTRÁTA, KRÁDEŽ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

 1. V případě ztráty, krádeže, podvodu nebo jiného rizika neoprávněného použití vaší Karty nebo v případě poškození či nefunkčnosti vaší Karty jste povinni okamžitě kontaktovat Oddělení zákaznických služeb. Budete požádáni, abyste nám poskytli číslo vaší Karty a identifikační údaje. Vaši Kartu můžete také zablokovat na webových stránkách myedenred.pl nebo v mobilní aplikaci Twoja Karta.
 2. Pokud Oddělení zákaznických služeb oznámíte ztrátu nebo krádež vaší Karty, nesete odpovědnost za částku až do výše 150 EUR uvedenou v PLN za platby provedené před oznámením této skutečnosti Oddělení zákaznických služeb.
 3. Za předpokladu, že jste tuto skutečnost nahlásili v souladu s odst. 7.1 a v případě, že neplatí odst. 7.4, nenesete odpovědnost za žádné ztráty, které nastanou od okamžiku oznámení ztráty nebo krádeže Oddělení zákaznických služeb. Pokud je na vaší Kartě zbývající Disponibilní zůstatek, můžete požádat Edenred o výměnu vaší Karty a PPT převede na tuto Kartu zbývající Disponibilní zůstatek, snížený o poplatky za vydání nové Karty v souladu se sazebníkem poplatků (viz Oddíl 9).
 4. V případě, že existuje důvodné podezření, že nahlášená událost byla způsobena vaším porušením těchto Obchodních podmínek nebo hrubou nedbalostí, nebo pokud existuje důvodné podezření z podvodného nebo nevhodného jednání, nesete odpovědnost za veškeré způsobené škody.

8. TRANSAKCE PROVEDENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH

 1. Pokud budete provádět Transakce v jiné měně, než je PLN, bude částka odečtená z vašeho Účtu převedena do PLN v den, kdy PPT obdrží údaje o dané Transakci v cizí měně. PPT pro převod použije kurz stanovený Mastercard dostupný v každý pracovní den od pondělí do pátku, přičemž změny ve směnném kurzu se projevují okamžitě. Směnné kurzy mohou kolísat a mohou se změnit od okamžiku provedení Transakce do jejího odečtení z Disponibilního zůstatku. Transakce prováděné v cizích měnách taktéž podléhají poplatkům (viz tabulka níže).

9. POPLATKY

 1. Užívání Karet podléhá následujícím poplatkům:

Poplatek za Transakce v cizí měně

2,5 %

Poplatek za výměnu Karty

30,00 PLN

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

 1. Pokud máte důvod se domnívat, že Transakce, pro kterou byla vaše Karta použita, byla neoprávněná, nebo se na vašem Účtu objevila chybně, budou váš Účet a okolnosti Transakce na vaši žádost přezkoumány.
 2. Pokud Edenred důvodně prokáže, že se jednalo o vámi neschválenou Transakci, bude vám částka Transakce včetně jakýchkoliv dalších poplatků vrácena a Edenred vůči vám neponese další odpovědnost. S ohledem na spornou Transakci můžete být požádáni o spolupráci s příslušnými orgány.
 3. Dokud nebude šetření dokončeno, sporná částka vám nebude k dispozici. V každém případě může být částka sporné Transakce později odečtena z vašeho Účtu, pokud PPT obdrží informace dokazující, že se jednalo o regulérní Transakci.
 4. PPT si vyhrazuje právo vám částky nevrátit v případě, že jste podle názoru PPT nedodrželi tyto Obchodní podmínky, a nahlásit jakékoliv podvodné nároky příslušným orgánům.

11. ZMĚNY

 1. PPT může tyto Obchodní podmínky kdykoliv z jakéhokoliv důvodu změnit zveřejněním aktualizované verze na webových stránkách.
 2. Pokud je některá část těchto Obchodních podmínek v rozporu s jakýmikoliv právními nebo regulačními požadavky, nebude v tomto znění užívána, ale bude s ní nakládáno, jako by skutečně příslušné právní a regulační požadavky odrážela.
 3. Edenred vás upozorní na aktualizovanou verzi těchto Obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách nejméně 14 kalendářních dní před tím, než změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost. Pokračováním v používání Karty i potom, co takové změny vstoupí v platnost, dáváte najevo souhlas s tím, že tyto upravené Obchodní podmínky jsou pro vás závazné.

12. ZABLOKOVÁNÍ KARTY

 1. Pokud Edenred sdělí PPT z jakéhokoliv důvodu vaši nezpůsobilost pro používání Karty, bude tato Karta s okamžitou platností zablokována a nadále nebudete mít přístup k vašemu Disponibilního zůstatku.
 2. Vaše Karta může být kdykoliv s okamžitou platností (až do doby, kdy je spor vyřešen) zablokována v případě, že porušíte tyto Obchodní podmínky nebo pokud existuje důvod domnívat se, že jste v hrubé nedbalosti použili nebo měli v úmyslu použít Kartu nebo ji použít podvodným či jiným nezákonným způsobem nebo pokud PPT nemůže nadále zpracovávat vaše Transakce z důvodu zásahu třetích stran. Za takovýchto okolností vám již nebude Disponibilní zůstatek k dispozici.

13. ODPOVĚDNOST PPT

 1. Odpovědnost PPT podléhá následujícím výlukám a omezením:
  1. PPT nenese odpovědnost za žádné neplnění vyplývající přímo či nepřímo z jakékoliv příčiny, kterou PPT nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně selhání služeb počítačových nebo telekomunikačních sítí a selhání systémů pro zpracování dat;
  2. v případě závady na Kartě je odpovědnost PPT omezena na výměnu Karty;
  3. PPT nenese odpovědnost v případě, že Kartou nemůžete provádět Transakce z důvodů, které nesouvisí s PPT;
  4. ve všech ostatních případech je odpovědnost PPT omezena na částku posledního Disponibilního zůstatku na Kartě.

14. VAŠE ÚDAJE

 1. PPT a Edenred mohou uchovávat vaše osobní údaje a budou tak činit v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy týkajícími se zpracovávání osobních údajů, mimo jiné včetně Směrnice EU 95/46/ES o ochraně osobních údajů.
 2. Pokud zákon nevyžaduje jinak, nebudou vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu předávány nikomu mimo Edenred a jejích dodavatelů (včetně Mastercard International Incorporated a jejích přidružených společností) za účelem zpracování Transakcí a za dalšími statistickými a analytickými účely.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stává nevymahatelným nebo nezákonným, ostatní ustanovení zůstávají nadále plně platná a účinná.
 2. Není-li uvedeno jinak, žádná třetí strana, jež není smluvní stranou těchto Obchodních podmínek, nemá právo uplatňovat jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, kromě uplatňování jakýchkoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek Mastercard International Incorporated nebo jejími přidruženými společnostmi.
 3. Tyto Podmínky se řídí polským právem a vy souhlasíte s výlučnou jurisdikcí polských soudů.