Michelin

Pravidla akce „Speciální akce – Léto 2021”

(dále jen „Pravidla“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem „Speciální akce – Léto 2021“, dále jen „Program“, je společnost Publicis Sp. z o. se sídlem ve Varšavě, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku Vnitrostátního soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářským oddělením Vnitrostátního soudního rejstříku, [KRS] pod číslem KRS 0000019700, DIČ 521-012-09-02, IČ (REGON) 011005003, se základním kapitálem 101 483,20 PLN, dále jen „Pořadatel“.
 2. Pořadatel pořádá Program na objednávku společnosti MICHELIN Hungaria Ltd., se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem 5-09-062150, adresa obchodní pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko, která je současně sponzorem cen udělovaných v Programu (dále jen „Michelin“).
 3. Akce se pořádá na území České republiky a Slovenska.
 4. Program bude probíhat od 15. března 2021 do 15. června 2021 a lze se do něj registrovat od 15. března 2021 do 30. června 2021 nebo po dobu kratší, do vyčerpání odměn v rámci Programu.
 5. Cílem Programu je propagace letních a celoročních pneumatik značky Michelin o rozměru 16 palců a větších do osobních aut a do aut s pohonem 4x4 a o rozměru 15 palců a větších do dodávek (dále společně jen: „pneumatiky Michelin“).
 6. Pro potřeby Programu se pod pojmem „1 sada pneumatik Michelin“ rozumí 4 kusy pneumatik Michelin téhož druhu a z té samé série. Aby nedošlo k pochybnostem, Pořadatel sděluje, že 1 sada pneumatik Michelin může obsahovat pneumatiky různých rozměrů.

 

2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určen:
  1. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné, mají trvalé místo bydliště nebo sídlo, kde provozují podnikatelskou činnost, na území České republiky nebo Slovenska, které si pořizují pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat ve vybraných prodejních místech pneumatik Michelin, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 k Pravidlům, tj. v kamenných obchodech, kde se prodávají pneumatiky Michelin a kde je poskytována služba namontování pneumatik Michelin a nacházejí se na území Česka nebo Slovenska (dále jen „prodejní místa“) a to vlastním jménem a na vlastní účet, bez ohledu na to, zda daná osoba nakupuje jako spotřebitel nebo v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností;
  2. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné a jsou zaměstnanci nebo představiteli právnických osob, které mají sídlo na území České republikynebo Slovenska, pořizují si pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat v prodejních místech, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 k Pravidlům,  jménem a ve prospěch právnické osoby, kterou zastupují na území Česka nebo Slovenska.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že se v případě kupních smluv uzavíraných mezi prodejním místem a právnickou osobou, za osobu zastupující právnickou osobu považuje osoba podepisující jménem kupujícího fakturu – daňový doklad (VAT) dokladující prodej a jestliže podpis kupujícího nebyl přiložen na faktuře – daňovém dokladu (VAT), pak osoba potvrzující převzetí zakoupených pneumatik Michelin.
 3. Programu se nemohou zúčastnit:
  1. zaměstnanci a zástupci Pořadatele nebo Michelin, včetně obchodních zástupců, ani členové rodin uvedených osob. Členy rodiny se rozumějí: příbuzní v přímé linii vzestupné, sestupné, sourozenci, manželé a manželky, manželé a manželky sourozenců, rodiče manželů a manželek, bratranci a sestřenice a osoby ve vztahu vzniklém osvojením;
  2. podnikatelé, kteří mají vozový park a pořizují pneumatiky Michelin pro potřeby tohoto vozového parku – více než 20 kusů pneumatik Michelin, tj. 5 sad.
 4. Pro účast v Programu osoba, která splní podmínky uvedené v čl. 2 bod 1, musí v průběhu Programu:
  1. jednorázově v období od 15. března 2021 do 15. června 2021, zakoupit na prodejním místě minimálně 4 kusy pneumatik Michelin téhož druhu a z té samé série, tj. 1 sadu pneumatik Michelin;
  2. zároveň spolu s koupí uvedenou v bodě a) výše si musí nechat namontovat zakoupené pneumatiky Michelin v prodejním místě, kde koupě proběhla;
  3. zaregistrovat se v období od 15. června 2021 do 30. června 2021 nebo po dobu kratší, do vyčerpání soutěžních odměn na stránkách www.promo.michelin.cz – pro účastníky z České republiky nebo na stránkách www.promo.michelin.sk – pro účastníky ze Slovenska (dále jen: „webové stránky“);
  4. připojit během registrace sken nebo fotografii faktury – daňového dokladu (VAT) nebo paragonu (a uchovat si jejich originál nebo kopii do doby ukončení Programu), které potvrzují nákup uvedený v bodě a) výše a montáž uvedenou v bodě b) výše, z jejichž obsahu vyplývá, že předmětem koupě byla minimálně 1 sada pneumatik Michelin a služba montáže zakoupené 1 sady pneumatik Michelin a že koupě a montáž proběhly v období od 15. března 2021 do 15. června 2021.
 5. K účasti v Programu opravňuje pouze jednorázová koupě 1 sady pneumatik Michelin a jejich montáž, přičemž podle Pravidel se jednorázovou koupí a montáží rozumí koupě a montáž potvrzená jedním paragonem nebo jednou fakturou – daňovým dokladem (VAT).
 6. Při registraci na webových stránkách je účastník Programu (dále jen „Účastník“) povinen:
  1. seznámit se a souhlasit s podmínkami Pravidel;
  2. souhlasit se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro potřeby Programu;
  3. uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, přesnou adresu bydliště (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, obec) a číslo mobilního telefonu;
  4. uvést název a přesnou adresu prodejního místa, kde proběhl nákup a montáž pneumatik Michelin;
  5. zaslat pomocí aplikace na webových stránkách sken faktury nebo paragonu, které dokládají koupi a montáž uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 Pravidel. Pořadatel uvádí, že aplikace na webových stránkách může technicky zpracovat přílohu ve formátech: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF, která není větší než 5 MB. Přílohy větší než 5 MB aplikace nepřijme.
 7. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za to, když osoba, jež se do Programu přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin a Pořadatel rovněž nenesou odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na webových stránkách.
 8. V souvislosti s koupí a montáží uvedenými v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se lze zúčastnit Programu pouze jednou. V případě dalšího nákupu pneumatik Michelin, který splňuje podmínky uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se Účastník nemůže znovu Programu zúčastnit. Pořadatel navíc informuje, že Účastník může své nákupy zaregistrovat v Programu maximálně 5krát (pětkrát) a získat tak maximálně 5 (pět) odměn, a to i v případě, že zaregistruje více než pět nákupů pneumatik Michelin.
 9. Zapojení do Programu je dobrovolné a znamená vyjádření souhlasu s ustanoveními Pravidel.
 10. Účastník bude diskvalifikován a vyloučen z účasti v Programu v případě, že svým jednáním porušuje ustanovení Pravidel, dobré mravy nebo zásady veřejného pořádku. V takovém případě ztrácí Účastník také nárok na odměnu.
 11. V případě, že bude mít Pořadatel odůvodněné podezření ohledně pravosti zaslaného paragonu nebo faktury – daňového dokladu (VAT), může být Účastník vyloučen z účasti v Programu a ztrácí právo na odměnu. Takové rozhodnutí Pořadatele je konečné, a Účastník se proti němu nemůže nijak bránit.

 

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE a ODMĚNY

 1. Pořadatel předpokládá 2 000 (dva tisíce) odměn v podobě anonymní předplacené karty typu Mastercard, která je přístupovým nástrojem k elektronickým penězům a vydala ji Edenred Polska Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě ve spolupráci s PrePay Technologies Limited v hodnotě:
  1. 600 CZK (šest set českých korun) / 25 EUR (dvacet pět euro) v případě nákupu a montáže pneumatik Michelin o rozměrech 15 a17 palců;
  2. 1 200 CZK (jeden tisíc dvě stě korun) / 50 EUR (dvacet pět euro) v případě nákupu a montáže pneumatik Michelin o rozměrech 18 palců a větších;

   – dále jen „odměna“ nebo společně „odměny“, Odměna opravňuje k platebním transakcím na čerpacích stanicích, kde je platební terminál akceptující transakce kartami Mastercard s připsaným kódem MCC jako čerpací stanice. Podmínky využití odměny jsou uvedeny v Pravidlech, která obsahují podmínky použití karet a nacházejí se v příloze č. 1 Pravidel.
 2. Pořadatel informuje o nejdůležitějších principech využití odměny:
  1. termín platnosti odměn se nachází na lícové straně karty;
  2. kartou lze platit výhradně na čerpacích stanicích s obsluhou, což znamená, že platba na samoobslužné stanici neproběhne;
  3. kartou lze platit výhradně na čerpacích stanicích vybavených platebním terminálem;
  4. kartou lze hradit libovolnou částku, ale pouze do výši prostředků, které jsou k dispozici na kartě;
  5. Pokud je platba vyšší než zůstatek na kartě, Účastník sdělí pokladnímu, jakou částku chce uhradit kartou, zbytek je Účastník povinen doplatit hotově.
 3. Odměny obdrží Účastníci, kteří se správně a v souladu s § 2 bodem 4 c) a d) Pravidel, registrovali na webových stránkách, nebo do vyčerpání počtu odměn uvedeného výše v bodě 1.
 4. Odměny se budou předávat:
  1. Přímo na prodejním místě, kde Účastníci nakoupili a objednali montáž pneumatik Michelin, dle zásad určených v Pravidlech, s tím, že odměna nebude při předání aktivována, tj. až po správné registraci Účastníka na webových stránkách a ověření Pořadatelem, zda Účastník splnil podmínky Programu, bude odměna aktivována Pořadatelem;
  2. nebo Pořadatelem, který na vlastní náklady pošle odměnu na adresu Účastníka uvedenou v průběhu registrace na webových stránkách nejpozději do 31. července 2021.
 5. Osoby, které budou oprávněny obdržet odměny a/nebo k jejich aktivaci Pořadatelem, budou informovány o odměně formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl při registraci v Programu, ve lhůtě do 31. července 2021. Pořadatel si vyhrazuje právo dodatečné telefonicky informovat Účastníka o aktivaci odměny a zavolat na telefonní číslo, které Účastník uvedl v souvislosti s registrací do Programu. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za to, když osoba, jež se do Programu přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin a Pořadatel rovněž nenesou odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na webových stránkách.
 6. Pokud osoby, které získaly odměny, nesplňují podmínky uvedené v Pravidlech, ztrácejí právo na odměnu.
 7. Odměny určené na Program nelze alternativně plnit v penězích, ani je nelze vyměnit za odměny jiného druhu.
 8. Účastníci Programu nemohou převést právo na získání odměny na třetí osoby.
 9. Odměny budou Účastníkům vydány podle ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických osob.
 10. Pořadatel informuje, že fyzické osoby, které se účastní Programu jakožto spotřebitelé, jsou v souladu s čl. 21 odst. 1 bodem 68 zákona o dani z příjmů fyzických osob osvobozeny od daně z příjmů z odměny, kterou v rámci Programu získají.

 

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Programu a vydání odměn lze podat písemně, doporučený dopisem na adresu Pořadatele do 14 dnů od data vzniku příčiny reklamace, s přípisem „Speciální akce Michelin – Léto 2021 – reklamace“ nebo formou e-mailové zprávy zaslané na adresu michelin@publicis.pl s předmětem zprávy „Speciální akce Michelin – Léto 2021 – reklamace“. Pro dodržení lhůty na podání reklamace je rozhodující datum podání doporučeného dopisu obsahujícího reklamaci nebo odeslání e-mailové zprávy.
 2. Právo podat reklamace týkající se průběhu Programu je vyhrazeno pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace uvedené v bodě 1 výše budou Pořadatelem posouzeny ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci nebo odpovědi na e-mailovou zprávu obsahující reklamaci ve výše uvedené 30 denní lhůtě..

 

5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje, které Účastníci uvedli při registraci do Programu, bude zpracovávat správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES . Tímto  Účastníky informujeme, že  osobní údaje budou zpracovávány pro potřeby a za účelem zajištění průběhu Programu, včetně potřeby informovat o aktivaci odměn, na které mají Účastníci právo podle zásad uvedených v Pravidlech, spojení se s Účastníkem telefonicky za účelem ověření koupě a montáže pneumatik Michelin, kontaktování, včetně telefonicky, za účelem potvrzení údajů uvedených při registraci do Programu, které jsou nezbytné pro aktivaci odměn a vyřešení případných reklamací a pro daňové vyúčtování – čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6, odst. 1 písm. f).
 3. Za účelem realizace cílů zpracování osobních údajů Účastníka budou od něj shromažďovány tyto kategorie osobních údajů:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
  • adresa trvalého pobytu
  • adresa provozované podnikatelské činnosti – v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob;
  • firma – v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob;
  • IČO, DIČ – v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob;
  • ostatní údaje, které budou uvedeny na paragonu nebo faktuře – daňovém dokladu (VAT), dokládající nákup opravňující k účasti v Programu.
 4. Účastník může rovněž vyjádřit souhlas se zasláním obchodních informací, které obsahují nabídku společnosti Michelin na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Programu, na základě čl. 10 odst. 1 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
 5. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd., se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem 5-09-062150 , adresa obchodní pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko .
 6.  Kontaktní údaje na správce osobních údajů jsou: e-mailová adresa: dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Programu, včetně doby nezbytné k přezkoumání případných reklamací Účastníků nebo do chvíle, kdy Účastník podá námitku proti zpracování svých osobních údajů, popř. po dobu, po kterou to vyžadují právní předpisy..
 8. Účastník poskytuje své osobní údaje pro potřeby účasti v Programu dobrovolně, ale jejich poskytnutí je pro účast v Programu nezbytné, včetně pro získání odměn, na něž bude mít Účastník právo podle principů uvedených v Pravidlech.
 9. Michelin dále informuje, že osobní údaje Účastníků mohou být poskytnuty jiným společnostem skupiny Michelin, budou-li zachována závazná korporátní pravidla platná ve skupině Michelin, jejichž ustanoveními se řídí všechny společnosti skupiny Michelin. Mimo to Michelin informuje, že osobní údaje Účastníků se poskytují na základě příslušné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů marketingové agentuře Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), v rozsahu a za účelem uvedeným výše. Při pověření zpracováním osobních údajů budou zohledněna nezbytná bezpečnostní opatření.
 10. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 11. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právu na opravu svých údajů;
  3. právo na výmaz ‒ pokud Účastník soudí, že není důvod, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování – Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činnosti domluvených s Účastníkem v případě, kdy Účastník soudí, že údaje, které Michelin drží, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly odstraněny, protože je potřebuje k zjištění či vymáhání nároků nebo obrany před nimi nebo na dobu podané námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka a poskytl je společnosti Michelin v souvislosti s účastí v Programu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž uložení společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, který Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo podat námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že účely zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje ke stanovení a vymáhání nároků nebo obrany před nimi;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 12. Osobní údaje jsou poskytovány na základě smlouvy mezi Účastníkem a Pořadatelem. Pokud byste osobní údaje neposkytli, nebo požádali Pořadatele o jejich výmaz, nemůžete se Programu účastnit.
 13. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu bdícího nad ochranou osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 14. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese: dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo na zjištění totožnosti osoby před přistoupením k uplatnění jejích práv.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění závazků spojených s Programem bude řešit příslušný soud podle obecné příslušnosti.
 2. Příslušným právním řádem, jímž se řídí Program a hodnocení práv a povinností, je pro Účastníky z Česka český právní řád a pro Účastníky ze Slovenska slovenský právní řád.
 3. Pořadatel se vyhrazuje právo změnit Pravidla tak, že prodlouží nebo zkrátí dobu trvání Programu nebo navýší či sníží množství odměn, za předpokladu, že budou zachována práva získaná Účastníky a Pořadatel o tom bude informovat na webových stránkách nejméně 3 dny před plánovanou změnou.
 4. Program upravují výhradně Pravidla a obecně platné právní předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 5. Nedílnou součástí Pravidel jsou tyto přílohy:
  1. Seznam prodejních míst – příloha č. 1:
  2. Pravidla a podmínky použití předplacené karty typu Mastercard vydané společností Edenred Polska Sp. z o.o. – Příloha č. 2.
 6. Pravidla jsou dostupná v době trvání Programu v sídle Pořadatele, v sídle Obchodního ředitelství Michelin Polska ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa a na internetových stránkách.

 

Příloha č. 1 pravidel

 

Company name

Street

City

Zip code

ALMA PNEU S.R.O.

Malostranská 586

Šenov U Nového Jičína

742 42

AP-AUTO PROFI S.R.O.

Gerská 4

Plzeň

323 00

AUTO BÁRTA S.R.O.

Resslovo Nábřeží 2793/3

Opava

746 01

AUTO CECHAK, S.R.O.

HODOLANSKA  36

Olomouc

779 00

AUTO HLAVÁČEK-KLIENTSKÝ SERVIS S.R.O

Týnecká 669/5

Olomouc

779 00

Auto Houser s.r.o.

Přílepská 1233

Roztoky U Prahy

252 63

Auto Jarov s.r.o.

Osiková 2

Praha 3

130 00

AUTOCENTRUM CHODOV

POD CHODOVEM 1267/7

Praha 4

149 00

AUTOCENTRUM KARVINÁ S.R.O.

Za Splavem 885/1A

Karviná

734 01

AUTOCENTRUM MERCIA A.S. 

Dašická 1228

Chrudim

527 01

AUTOCENTRUM RK CB S.R.O.

U Jeslí 1

České Budéjovice

370 01

AUTOČIŽNÁR S.R.O.

Sadov 5

Karlovy Vary

360 01

AUTOFIALA SPOL. S.R.O.

Nám. Osvobození 379

Říčany U Brna

664 82

AUTO-HOBBY, SPOL. S.R.O.

Palackého 1/1016

Jeseník

790 01

AUTO-MACÍK S.R.O.

Hliníky 2362/9

Boskovice

680 01

BELA SERVIS S.R.O.

Mladoboleslavská 73

Praha 9

197 00

BENET S.R.O.

Chobotecká 139

Mladá Boleslav

293 01

Buenoservis s.r.o.

Hostomická 1999

Dobříš

263 01

CARPNEU S.R.O.

Cihelní 35/760

Ostrava

702 00

CB AUTO A.S. 

Dr. Milady Horákové 1477

České Budějovice

370 05

CHÁRA SPORT, A.S. Brno Modřice

Brněnská 543

Brno

664 42

CHÁRA SPORT, A.S. Brno Vinohrady

Žarošická 4329/24

Brno

628 00

CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Pekárenská

Pekárenská 54

České Budějovice

370 04

CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Pražská

Pražská 1507

České Budějovice

370 10

CHÁRA SPORT, A.S. Domažlice

28.Října 288

Domažlice

344 01

CHÁRA SPORT, A.S. Havířov

Železničářů 1529/1C

Havířov

736 01

CHÁRA SPORT, A.S. Kladno

KE STADIONU 2060

Kladno

272 00

CHÁRA SPORT, A.S. Ostrava Třebovice

Na Bezděku

Ostrava

722 00

CHÁRA SPORT, A.S. Pardubice

Průmyslová 468

Pardubice

530 03

CHÁRA SPORT, A.S. Plzeň

Borská E404

Plzeň

301 00

CHÁRA SPORT, A.S. Praha 10

Švehlova 1900

Praha 10

106 24

CHÁRA SPORT, A.S. Praha 5

Jeremiášova 870

Praha 5

155 43

CHÁRA SPORT, A.S. Praha 6

Karlovarská 2/245

Praha 6

163 00

CHÁRA SPORT, A.S. Praha 8

Rohanské Nábř. 172/2

Praha 8

186 00

CHÁRA SPORT, A.S. Praha 9

Kbelská 581

Praha 9

190 00

CHÁRA SPORT, A.S. Teplice

Masarykova 439

Teplice

415 02

ČIMOS EXTRA EU S.R.O.

Čimelice 337

Čimelice

398 04

ČSAD JIHOTRANS A.S.

PEKARENSKÁ 77

České Budějovice

370 11

DALIBOR ZÁTOPEK

Tichá 488

Tichá

742 74

DANIEL FIALA

Březsko 67

Konice

798 52

DAVID KOUDELKA - PNEU CB

Bezdrevská 1

České Budějovice

370 11

DÍTĚ LOGISTIC S.R.O.

Kladska 1082

Hradec Králové

500 03

DMCOMPANY A.S.

Dukelská 499

Rokycany

337 01

DUSEK AUTOMA S.R.O.

Ryšavého 257

Náchod

547 03

EUROPNEU CZ. S.R.O.

Hořická 23

Hradec Králové

503 11

H & P, V.O.S.

Krmelínská 786/1

Ostrava

720 00

I.B.Z. - VELKOOBCHOD PNEU S.R.O.

Havířská 1241

Nýřany

330 23

ICM-CZ, S.R.O.

Edvarda Beneše 959/15

Opava - Kateřinky

747 05

ING. MARTIN DIVIŠEK S.R.O.

Zapečská 68/II

Chlumec Nad Cidlinou

503 51

IVAN KOPECKÝ - Pneuservis U Kopeckých

M. Alše 229

Valašské Meziříčí

757 01

IVO LINDNER - PNEUSERVIS

Kolínská E12, Ben.Trilobit

Tuklaty

250 82

JAKUB SEIDL

Laurinova 92

Mladá Boleslav

293 01

JAN ISÁK

Třída T.G. Masaryka 140

Česká Skalice

552 01

JAN NEUBAUER

Komorovice 63

Humpolec

396 01

JAN SVAT

Jablunkovská 853/46

Český Těšín

737 01

JAROMÍR DUFKA - PNEUSERVIS

Sokolská 1100

Hluk

687 25

JAROSLAV KOPECKÝ - PNEUSERVIS J&R

Hemy 809

Valašské Meziříčí

757 01

Jaroslav Vaclavovic

Sovadinova 10

Břeclav

691 41

JIRI BALLARIN

1. máje 487/36

Bolatice

747 23

JIŘÍ BARTOŠ

Tyršova 21

Vamberk

517 54

JIŘÍ PORTLÍK

Kpt. Jaroše 405

Litomyšl

570 01

JIŘÍ ŠEBERA

Nádražní 1120

Pacov

395 01

JOPECO SPOL. S R.O.

U Cihelny 1751

Náchod

547 01

JOSEF JELŠÍK

Těšnovice 37

Kroměříž

767 01

JOSEF TROJAN

Novosibřinská 1107

Újezd Nad Lesy

190 16

K.A.L.T. Pneu a.s., Kolín

K Raškovci 807

Kolín 5

280 02

K.A.L.T. Pneu a.s., Pardubice

Doubravice 109

Pardubice

533 53

K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - Měcholupy

Kutnohorská 288/82

Praha 10 - Měcholupy

109 00

K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - Strašnice

V Korytech 1532/67

Praha 10 - Strašnice

100 00

K.A.L.T. Pneu a.s., Strakonice

Řepice 126

Strakonice

386 01

K.A.L.T. Pneu a.s., Žatec

Nákladní 1659

Žatec

438 01

KAREL HEROLD

Kolodějská 435

Týn Nad Vltavou

375 01

KASTINI NEON S.R.O.

Frenštátská 2683

Rožnov

756 61

KOMAT a.s.

Dolní Třebonín 58

Dolní Třebonín

382 01

LUDĚK BEDNÁŘ-PNEUSERVIS

Račerovická 1102

Třebič

674 01

LUKROM, SPOL. S.R.O.

Kaplanova 1810

Kroměříž

767 01

LUMÍR PREJDA s.r.o.

Uhlířov 32

Uhlířov

747 84

MARCEL POLÁK PNEUSERVIS NA VÝŠINCE

Perlová 511

Turnov

511 01

MARTIN BRÁZDA

Brněnská 304

Křenovice

683 52

MARTIN KUMPAN

Hlinecká 66

Trhová Kamenice

539 52

MARTIN LACHE - PNEUSERVIS

Cvikovská 268

Jablonné V Podještědí

471 25

MC PNEU S.R.O.

Lubina 543

Kopřivnice

742 21

MICHAL LENHART - PNEU EXPRES

Nádražní  900

Uherský Ostroh

687 24

MICHAL SVOZIL

Gorazdova 6

Moravská Třebová

571 01

MIROSLAV ŠÍMA

Sladkovského 153/51

Olomouc - Holice

779 00

MS AUTO CZ SPOL. S R.O.

Vřesinská 2141/159

Ostrava

708 00

MSL REJKOL S.R.O.

Lubina 16

Kopřivnice

742 21

NEJKOLA S.R.O.

NA VLČINCI  16/3

Olomouc

779 00

NEKVINDA - ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A.S.

Průmyslová 2

Svitavy

568 02

No-Ji-Co

Zernovicka 257

Prachatice

383 01

ONDŘEJ DOBIÁŠ

Miskovice 7

Miskovice

285 01

OTS PNEU, S.R.O.

Hradecká 150

Pardubice - Cihelna

530 09

PAVEL VESELÝ

Jiráskova 979

Protivín

398 11

PEPERNIK BRUNO - PNEUSERVIS

Lipnická Č. 528

Drahotuše-Hranice

753 61

PETR DUŽIK

Těšínská 201/221

Ostrava-Radvanice

716 00

PETR MANSFELD

Chvaletice 433

Chvaletice

533 12

PETR PŘIBÍK

Hornoměcholupská 497

Praha 15

109 00

PNEU BOHÁČ S.R.O.

Na Morákově 160

Beroun

266 01

PNEU BOHÁČEK MB S.R.O.

Bezděčín 11

Mladá Boleslav

293 01

PNEU DRNEC s.r.o.

Nepomucká 1010/251

Plzeň

326 00

PNEU HNÍDEK S.R.O.

Knoflíková 2814/8A

Jablonec Nad Nisou

466 01

Pneu Hořejší s.r.o.

U Stavoservisu 646/1A

Praha 10

108 00

PNEU HRADIL S.R.O.

Podhoří 35

Lipník Nad Bečvou

751 31

PNEU KAFKA, A.S.

Brněnská 330

Třebíč

674 01

PNEU KOUBEK s.r.o.

Hodonínská 1200/94

Rohatec

696 01

PNEU KUTHAN, S.R.O.

Bří.Štefanů 997

Hradec Králové

500 03

PNEU MORAVA S.R.O.

Bilovice 406

Bilovice

687 12

PNEU OK - SHOP S.R.O.

Markvartovická 1416/2

Hlučín

748 01

PNEU PLUS s.r.o., Brno-Kohoutovice

Libušino údolí 160

Brno-Kohoutovice

623 00

PNEU PLUS s.r.o., Frýdek-Místek

J.Opletala 684

Frýdek-Místek

738 02

PNEU PLUS s.r.o., Hodonín

Brněnská 40

Hodonín

695 01

PNEU PLUS s.r.o., Kroměříž

Hulínská 1805

Kroměříž

767 01

PNEU PLUS s.r.o., Kyjov

Jungmannova 216

Kyjov

697 01

PNEU PLUS s.r.o., Olomouc

Pavelkova 2

Olomouc

772 11

PNEU PLUS s.r.o., Slavičín

Areál ZD - Hrádek

Slavičín

763 22

PNEU PLUS s.r.o., Staré Město

Tovární 2011

Staré Město

686 03

PNEU PLUS s.r.o., Strážnice

U Vlečky 863

Strážnice

696 62

PNEU PLUS s.r.o., Strážnice (Sklad)

U Vlečky 849

Strážnice

696 62

PNEU PLUS s.r.o., Veselí nad Moravou

Masarykova 1663

Veselí Nad Moravou

698 01

PNEU PLUS s.r.o., Zlin

K Pasekám 2897

Zlin

760 01

Pneu Procházka s.r.o. Praha Čakovice

Kostelecká 884/79

Praha Čakovice

190 00

Pneu Procházka s.r.o. Praha Chodov

V Jezírkách 24/1549

Praha Chodov

140 00

Pneu Procházka s.r.o. Praha Ruzyně

Drnovská 27/1058

Praha Ruzyně

161 00

Pneu Procházka s.r.o. Praha Strašnice

Černokostelecká 84

Praha Strašnice

110 00

PNEU SOUKUP S.R.O.

Vrchlického 108/18

Bílina

418 01

PNEUCENTRUM KRALUPY S.R.O.

O.Wichterleho 810

Kralupy Nad Vltavou

278 01

PNEUCENTRUM N & N S.R.O.

Přerovská 670/45

Olomouc

783 71

PNEUCENTRUM P&S, S.R.O.

Chudeřice 145

Bílina

418 01

Pneucentrum Slaný s.r.o. - Alois Dulak

Pražská 338

Slaný

274 01

PNEUCENTRUM spol. s r.o.

Sportovní 1

Karlovy Vary 2

360 01

PNEUCENTRUM spol. s r.o.

Koterovská 190

Plzeň

326 00

PNEUCENTRUM SPOL. S R.O.

Fričova 27

Karlovy Vary

360 02

Pneumatico International s.r.o.

Němčičky 91

Němčičky

664 66

PNEUMAX LIBEREC SPOL. S R.O.

Nákladní 281/41

Liberec

460 07

PNEU-Šafránek s.r.o.

Českomoravská 317/12

Praha 9

190 00

Pneuservis A

Prazakova 51

Brno

619 00

PNEUSERVIS FLORÝK S.R.O.

Kralicka 3

Prostějov

796 01

PNEUSERVIS HANZELKA S.R.O.

Lužická 1237/29

Nový Jičín

741 01

PNEUSERVIS HOLUB S.R.O.

Česká 867

Kopřivnice

742 21

PNEUSERVIS HRABAL s.r.o.

Obvodová 3607

Kroměříž

767 01

PNEUSERVIS HRADIL-TRNKA

Nádražní 43

Šternberk

785 01

PNEUSERVIS POLÁČEK, S.R.O.

Nádražní 906

Zdanice

696 32

Pneuservis Rudná s.r.o.

Rudná 32

Ostrava - Vitkovice

703 00

PNEUSERVIS RUDNÁ S.R.O.

Smetanova 253

Bílovec

743 01

PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ S.R.O.

Borská 33

Česká Lípa - Lada

470 01

PNEU-TRUNĚČEK, SPOL. S.R.O.

Havlíčkova 409

Nové Město Nad Metují

549 01

PRUMEX S.R.O.

NADRAZNI 489

Hrusovany Nad Jevisovkou

671 67

R. HORÁK S.R.O.

Na Výpusti 666

Slušovice

763 15

RAD PNEU S.R.O.

Hrušová 68

Hrušová

565 55

RADEK KINCL - AUTO & PNEU SERVIS

Ve Žlábkách 2159/7

Mělník

276 01

RADEK MISTR

Eklova 877

Dvůr Králové Nad Labem

544 01

RENOCAR, A.S.

PODOLÍ 445

Podolí U Brna

664 03

RICHARD VOJTA - AUTOCENTRUM

Loučany 836

Náměšť Na Hané

783 44

RUDOLF DOLEČEK

Koliště 59

Brno

602 00

SCHINDLER, SPOL S.R.O.

Slezská 101/112

Kobeřice

747 27

ŠÍBL, s.r.o.

V Zahradách 339

Mikulovice

790 84

SIBOM, S.R.O.

U Silnice 70/7

Přerov Ix-Lýsky

751 24

SIMONA ZVOLÁNKOVÁ

Starokolínská 337

Kutná Hora

284 01

STREDISKO REOP

Šumvald 293

Šumvald

783 85

TASY s.r.o. Brno - Slatina

Řípská 20a

Brno

627 00

TASY s.r.o. Brno - Vinohrady

Jedovnická 11

Brno

628 00

TASY s.r.o. Mokra U Brna

Mokrá 358

Mokrá - Horákov

664 04

TC-HK SPOL. S.R.O.

Jiráskova 1666

Rychnov Nad Kněžnou

516 01

TRUCKTECH S.R.O.

Černá Silnice 369

Mnichovo Hradiště

295 01

TRUCKTECH S.R.O.

BRATRI STEFANU 499

Hradec Kralove

500 03

UNIONPNEU CZ S.R.O.

Novinářská 1113/3

Ostrava

709 00

URBAN PNEU S.R.O.

Na vyslunni 866/III

Jindřichův Hradec

377 01

URBAN PNEU S.R.O.

Pod Vodojemem 582

Kamenice Nad Lipou

394 70

VÁCLAV WACHTL

Dolany 141

Klatovy

339 01

VAJSCOM S.R.O.

Dolní Kalná 138

Dolní Kalná

543 74

VALATRANS A.S.

Čs Aral 483

Liptál

756 31

VEČEŘAPNEU S.R.O.

Poličná 464

Valašské Meziříčí

757 01

Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jihlava

Pávovska 3a

Jihlava

586 01

Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jindřichův Hradec

Jarošovská 1212

Jindřichův Hradec

377 01

Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Žďár Nad Sázavou

Jamská 2363

Žďár Nad Sázavou

591 01

VEREX S.R.O.

Berkova 486/21

Brno 12

612 00

VLADIMÍR ČÁPEK

Husova 646

Drnholec

691 83

XPRESS PNEU S.R.O.

náměstí 5. května 835/10

Hradec Králové

500 02

ZDENĚK TŮMA AUTOLAND T&T

Benešovská 583

Děčín

405 02

ZDENĚK VÍTEŠNÍK

Záviškova 1177

Velké Meziříčí

594 01

TRUCK SERVICE ZLIN A.S.

TŘ. TOMÁŠE BATI 258

Zlín

760 01

SALLY TRUCK

DOLNI NOVOSADSKA 420/89

Olomouc

779 00

AUTOCENRUM KELICH

ŠUMPERSKÁ 536

Uničov

783 91

CZECH STYLE

TEČOVSKÁ 1239

Zlín-Malenovice

763 02

AUTO HLAVACEK A.S

TÝNECKA 669/5

OLOMOUC-HOLICE

779 00

ALMA PNEU – Frýdek Místek

JANA CAPKA 2290

FRÝDEK - MÍSTEK

738 01

ALMA PNEU – Ostrava

ŠVERMOVA 698

OSTRAVA

709 00

K & K

HLAVNI 1610

SENOV U OSTRAVY

739 34

MANDS INTERNATIONAL S.R.O.

K PASEKAM 2897

ZLÍN

760 01

SCHINDLER, s.r.o.

ŠTEPÁNKOVICKÁ 23

KRAVAŘE

747 21

SCHINDLER, SPOL S.R.O.

VRCHNÍ 30

Opava

746 01

PNEU-Šafránek s.r.o.

Národních hrdinů 898

Praha 14 - Dolní Počernice

190 12

PNEU-Šafránek s.r.o.

Masarykova 974

Rudná u Prahy

252 19

ABI AUTO s.r.o.

Svobody 774/77

Liberec

460 15

Ing. Richard Síla

Jižní 118

Olomouc - Hodolany

779 00

Zdeněk Škarka

Březova /prumyslovy areal/ bez čp

Ostrava

717 00

nakup24.cz s.r.o.

Bavorská 856/14

Praha

155 00

XPneu s.r.o.

Slezská 288

Orlová

735 14

SUCHOMEL NEW s.r.o.

V Lukách 1407

Ústí nad Orlicí

562 01

Petr Kubín

Sirotkova 338/4

Mladá Boleslav

293 01

Macar, spol. s r.o.

U Bílého sloupu 114

Litvínov

436 01

PNEU STĚHULE s.r.o.

Petroupec 12

Benešov

256 01

Michal Trojánek

Dvoráčkova 1847

Tišnov 1

666 01

Jaroslav Václavovič

Sovadinova 10

Břeclav

690 02

Radim Macura - Pneuservis

ul. Kosmonautu 10a

Karlovy Vary

360 05

Kamil Hejl

Strojírenská 40

Ždár nad Sázavou 1

591 01

Pema Automotive, s.r.o.

Deimlerova 273/1

Jenišov u Karlových Varu

362 11

PNEUSERVIS PEPE s.r.o.

Joštovo nám. 4525/3

Prostějov

796 01

Pneu Tiger s.r.o.

K Podlesí 539

Příbram

261 01

PNEU MORAVA, s.r.o.

Obchodní 883

Kunovice

686 04

Zdeněk Kopřiva

Svárov 729

Velké Bílovice

691 02

Pneuservis SAPA s.r.o.

Libušská 319/126

Praha 411

142 00

PELE . SI AUTO s.r.o.

Hodkovická 449

Liberec 6

460 06

Petr Galáš

Květinová 535/2a

Plzeň 22

322 00

Autoexpres CZ s.r.o.

Nádražní 25

Oslavany

664 12

Petr Rys

Do Blatin 5, hala B

Praha 517

155 00

Auto Michálek s.r.o.

Konopišťská 2356

Benešov u Prahy

256 01

Martin Pospíšil

Přemyslova 370/78

Kralupy nad Vltavou 1

278 01

Jaroslav Hron

Omlenická 174

Kaplice 1

382 41

LUPOSS CZ s.r.o.

Hradecká 500, Bývalý areál kasáren

Opatovice nad Labem

533 45

Ludvík Hradil

Nádražní 43

Šternberk 1

785 01

PNEUSTAV s.r.o.

Milíčovice 68

Znojmo 2

669 02

Hana Antonyová

Mikulovská 628

Valtice

691 42

DD 22, společnost s ručením omezeným

Obchodní ul.(areál Ecoruin)

Most 1

434 01

DENAR spol. s r.o.

Duhová 1065

Kosmonosy

293 06

Martin Čtvrtník

Vlkonice 75

Vacov

384 86

DÍTĚ LOGISTIC s. r. o.

Kladská 1082, čerpací stanice, pneuservis

Hradec Králové 3

500 03

PNEU  Komínek s.r.o.

Soškova 1571

Nové Město na Moravě

592 31

Goodlack s.r.o.

Jiráskova 1342

Blatná

388 01

Vladimír Ostaševski

Kokořínská 3607

Mělník 1

276 01

PNEU FIALA s.r.o.

ČS.LEGIÍ 65

Milevsko 1

399 01

Martin Černý

Ublo 33

Ublo

763 12

Meistermotorsport, spol. s r.o

Pod Všemi Svatými 431/24

Plzeň 1-Severní Předměstí

301 00

Petr Fagulec

Dlouhá 626

Slavičín

763 21

Andyauta s.r.o.

Slévárenská 758/2

České Budějovice 1

370 01

Jakub Dražek

Vimperská 198

Kašperské Hory

341 92

Josef Filip

Dubějovice 28

Trhový Štěpánov

257 63

Jiří Hovorka

Hradešín 145

Hradešín

282 01

Petr Janura

Bělidlo 99

Kaplice

382 41

Vladimír Mikoláš

Formanská 44

Újezd

149 00

Autoslužby Novák s.r.o.

Dělnická 993/57

Kopřivnice

741 21

NEU AUTO s.r.o.

Vodárenská 724

Kralupy nad Vltavou

278 01

Autocentrum Ostrava s.r.o.

Jičínská 226/17

Praha 3

130 00

InterEuroFin s.r.o.

Dornych 675/71

Brno-Komárov

617 00

BPS SERVIS, s.r.o.

Nábřeží 728

Zlín

760 01

RODOS V + J Teodoridis s.r.o.

Lipnice 143

Dvůr Králové nad Labem

544 01

Acut Moto s.r.o.

Sedmihorky 10

Karlovice

511 01

Vít Mikulica

Kovářská 1122/26

Mistřín

696 04

Autopapáček s.r.o.

K Šeberáku 247/9

Kunratice

148 00

PRO AUTO DOSTÁL s.r.o.

Bratrušín 1160

Bratrušín

593 01

ASUEM s.r.o.

V potočkách 470/4

Praha - Modřany

143 00

Pneuobchod

Vídeňská 353

Vestec u Prahy

101 00

Král František

Hlavní 197

Zvole

252 45

Frydrich

Babice 120

Říčany

251 01

Petr Holeček

Libušská 230/74

Libuš

130 00

Roman Jansa

Třebihošť 105

Třebihošť 105, 544 01

544 01

 

 

 

Příloha č. 2 pravidel

Před používáním Karty si pečlivě přečtěte Obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovují podmínky pro užívání Karty. Používáním Karty souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Pokud potřebujete cokoliv objasnit nebo s něčím nesouhlasíte, obraťte se prosím na Oddělení zákaznických služeb.

1. DEFINICE POJMŮ

Obchodník je prodejce, osoba nebo společnost, jež akceptuje karty značky Mastercard Acceptance;
Disponibilní zůstatek jsou finanční prostředky dostupné k použití na vaší Kartě;
Edenred je společnost Edenred Polska Sp. z o.o., registrovaná v Polsku v národním soudním rejstříku (KRS) pod číslem: 0000116438, se sídlem na adrese ul. Rozbrat 44a, 00-419 Varšava, Polsko;
Karta je jakákoliv anonymní předplacená karta Mastercard vydaná společností PPT ve spolupráci s Edenred jako produkt elektronických peněz.
CVC kód je ověřovací kód Karty uvedený na zadní straně Karty užívaný pro ověřování online Transakcí.
Společnost je podnikatelský subjekt nebo instituce, která vám předá Kartu, již obdržela od Edenred.
Mastercard® je společnost Mastercard International Incorporated se sídlem na adrese 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA;
Číslo Karty je šestnáctimístné číslo Karty uvedené na její přední straně;
Sériové číslo Karty je desetimístné číslo Karty uvedené na její zadní straně nad magnetickým proužkem;
Oddělení zákaznických služeb je kontaktním střediskem pro zpracovávání dotazů, žádostí a stížností týkajících se služeb souvisejících s Kartami;
Celková odpočitatelná částka je celková částka Transakce zahrnující Transakci samotnou a další související poplatky a daně;
Elektronické peníze jsou elektronické peníze propojené s vaší Kartou;
PPT je společnost PrePay Technologies Limited registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 04008083 s kontaktní adresou PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ;
Účet je Elektronický účet propojený s vaší Kartou;
Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky v platném znění;
Webové stránky jsou webové stránky myedenred.pl, jež vám umožňují přístup k informacím o vaší Kartě, a naleznete na nich aktuální verzi těchto Obchodních podmínek;
POS terminál je elektronické zařízení umožňující vám provádět platební Transakce v prodejním místě;
Transakce je jakákoliv platba Kartou prostřednictvím POS terminálu nebo online;
Vy jste osoba, kterou Společnost považuje za způsobilou používat Kartu;
Značka Mastercard Acceptance je značkou Mastercard International Incorporated, která označuje, že Karta je na daném POS terminálu akceptována.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

2.1 Vaši Kartu PPT vydala na základě licence Mastercard International Incorporated. Tato Karta je produktem elektronických peněz. Elektronické peníze propojené s touto Kartou jsou poskytovány PPT a jsou uvedeny v PLN. Ve věci vydávání elektronických peněz je PPT regulována Úřadem pro kontrolu finančních trhů (FCA) Spojeného království. Vaše práva a povinnosti týkající se používání této Karty podléhají těmto Obchodním podmínkám; Nemáte žádná práva vůči Mastercard International Incorporated nebo jejím přidruženým společnostem. V případě jakýchkoliv potíží při používání Karty se obraťte na Oddělení zákaznických služeb nebo na Společnost, která vám Kartu vydala. Edenred vám uděluje právo užívat elektronické peníze do výše Disponibilního zůstatku na Kartě. Veškerá zákonná práva včetně práva vlastnického spojená s elektronickými penězi nadále náleží Edenred a nejsou převedena na vás. Karta zůstává majetkem PPT, která je vydavatelem Karet.

3. PŘIJETÍ A AKTIVACE VAŠÍ KARTY

3.1 Kartu můžete od Edenred obdržet pouze na základě žádosti Společnosti a v případě, že na ni máte nárok. O aktivaci vaší Karty budete informováni Společností, od které ji obdržíte.
3.2 Máte povinnost Kartu po obdržení okamžitě podepsat.
3.3 Vaši Kartu byste měli zaregistrovat na webových stránkách myedenred.pl. Budete tak moci využívat online služby, včetně možnosti vaši Kartu kdykoli zablokovat v případě ztráty nebo krádeže (nonstop služba 24 hodin denně).

4. JAK KARTU POUŽÍVAT

4.1 Vaši Kartu můžete používat kdekoliv na světě u Obchodníků, kteří Kartu akceptují a mají uvedenou značku Mastercard Acceptance, v souladu s informacemi o prodejních místech, kde můžete provádět Transakce, které jste obdrželi od Společnosti nebo jež jsou dostupné na webových stránkách myedenred.pl.
4.2 Každou Transakci musí být ověřena vaším CVC nebo podpisem, aby PPT registrovala Transakci jako legitimní.
4.3 Jakmile je Transakce schválena, nesmí být již z vaší strany zrušena, jelikož v daný okamžik je PPT považována za přijatou.
4.4 Vaše Karta je předplacená, což znamená, že od Disponibilního zůstatku Karty bude odečítána Celková odpočitatelná částka. Aby byla Transakce schválena, musí být Celková odpočitatelná částka nižší nebo rovná Disponibilnímu zůstatku na Kartě. Vaši Kartu byste neměli používat po uplynutí platnosti Karty nebo v případě, že Celková odpočitatelná částka překročí Disponibilní zůstatek. Pokud je z jakéhokoliv důvodu zpracovávána Transakce na částku vyšší, než je Disponibilní zůstatek na vaší Kartě, jste povinni Edenred navrátit částku, o kterou Celková odpočitatelná částka překročí váš Disponibilní zůstatek, a to do 14 dnů od obdržení naší faktury. V případě, že tuto částku neuhradíte, Edenred si vyhrazuje právo podniknout veškerá nezbytná opatření včetně žaloby k vymáhání jakýchkoliv neuhrazených peněžních částek.
4.5 Váš Disponibilní zůstatek si můžete kdykoliv zkontrolovat na automatické telefonní lince 22 481 39 08, na webových stránkách myedenred.pl nebo v mobilní aplikaci Twoja Karta.
4.6 V některých případech mohou Obchodníci vyžadovat, aby byl váš Disponibilní zůstatek vyšší, než je částka Transakce, kterou si přejete provést. V tomto případě vám bude účtována pouze skutečná konečná částka Transakce, kterou provedete.
4.7 V případě, že vaši Kartu použijete pro platby v letadle, ve vlaku nebo na lodi, nemusí být Obchodníci schopni Transakce schválit, pokud se jim nepodaří získat online autorizaci od PPT.
4.8 Vaši Kartu nemůžete používat u samoobslužných pokladen a samoobslužných čerpacích stanic. Vaší Kartou však můžete platit u běžné pokladny.
4.9 Maximální limit pro Transakce na POS terminálech je 10 000 PLN.
4.10 Disponibilní zůstatek na vaší Kartě není úročen.

5. KONEC PLATNOSTI KARTY

5.1 Datum konce platnosti vaší Karty je uvedeno na přední straně Karty. Jakmile skončí platnost vaší Karty, nebudete ji moci nadále používat a žádné další Transakce nebudou zpracovány.
5.2 Jakýkoliv Disponibilní zůstatek zbývající na vaší Kartě vám po uplynutí její platnosti nebude vrácen.

6. ODPOVĚDNOST A OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE KARTY

6.1 PPT může omezit nebo odmítnout schválení použití Karty v případě, že by užívání Karty mělo nebo mohlo mít za následek porušení Obchodních podmínek nebo pokud má PPT důvodné podezření, že vy nebo třetí strana jste spáchali nebo se chystáte spáchat trestný čin v souvislosti s Kartou nebo ji jiným způsobem zneužít.
6.2 V případě, že je nutné prověřit Transakci provedenou Kartou, máte povinnost s PPT nebo jiným oprávněným orgánem spolupracovat, pokud je tak vyžadováno.
6.3 Nikdy byste neměli nechávat jinou osobu používat vaši Kartu.
6.4 Nesete odpovědnost za veškeré Transakce schválené použitím vašeho podpisu nebo CVC.
6.5 Souhlasíte s tím, že nebudete Kartu předávat třetím stranám, ať už bezúplatně či jinak.
6.6 Souhlasíte s tím, že odškodníte nebo zbavíte PPT odpovědnosti za jakékoliv právní kroky přijaté za účelem vymáhání těchto Obchodních podmínek a/nebo jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek nebo podvodné používání vaší Karty.
6.7 Souhlasíte s tím, že vaši Kartu nebudete používat pro účely související s virtuálními měnami (např. Bitcoin) a neposkytnete ji osobám blízkým k užívání za účelem současného nebo budoucího obchodování s virtuálními měnami. Edenred zablokuje Karty užívané pro účely související s obchodováním s virtuálními měnami.

7. ZTRÁTA, KRÁDEŽ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

7.1 V případě ztráty, krádeže, podvodu nebo jiného rizika neoprávněného použití vaší Karty nebo v případě poškození či nefunkčnosti vaší Karty jste povinni okamžitě kontaktovat Oddělení zákaznických služeb. Budete požádáni, abyste nám poskytli číslo vaší Karty a identifikační údaje. Vaši Kartu můžete také zablokovat na webových stránkách myedenred.pl nebo v mobilní aplikaci Twoja Karta.
7.2 Pokud Oddělení zákaznických služeb oznámíte ztrátu nebo krádež vaší Karty, nesete odpovědnost za částku až do výše 150 EUR uvedenou v PLN za platby provedené před oznámením této skutečnosti Oddělení zákaznických služeb.
7.3 Za předpokladu, že jste tuto skutečnost nahlásili v souladu s odst. 7.1 a v případě, že neplatí odst. 7.4, nenesete odpovědnost za žádné ztráty, které nastanou od okamžiku oznámení ztráty nebo krádeže Oddělení zákaznických služeb. Pokud je na vaší Kartě zbývající Disponibilní zůstatek, můžete požádat Edenred o výměnu vaší Karty a PPT převede na tuto Kartu zbývající Disponibilní zůstatek, snížený o poplatky za vydání nové Karty v souladu se sazebníkem poplatků (viz Oddíl 9).
7.4 V případě, že existuje důvodné podezření, že nahlášená událost byla způsobena vaším porušením těchto Obchodních podmínek nebo hrubou nedbalostí, nebo pokud existuje důvodné podezření z podvodného nebo nevhodného jednání, nesete odpovědnost za veškeré způsobené škody.

8. TRANSAKCE PROVEDENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH

8.1 Pokud budete provádět Transakce v jiné měně, než je PLN, bude částka odečtená z vašeho Účtu převedena do PLN v den, kdy PPT obdrží údaje o dané Transakci v cizí měně. PPT pro převod použije kurz stanovený Mastercard dostupný v každý pracovní den od pondělí do pátku, přičemž změny ve směnném kurzu se projevují okamžitě. Směnné kurzy mohou kolísat a mohou se změnit od okamžiku provedení Transakce do jejího odečtení z Disponibilního zůstatku. Transakce prováděné v cizích měnách taktéž podléhají poplatkům (viz tabulka níže).

9. POPLATKY

9.1 Užívání Karet podléhá následujícím poplatkům:

Poplatek za Transakce v cizí měně

2,5 %

Poplatek za výměnu Karty

30,00 PLN

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

10.1 Pokud máte důvod se domnívat, že Transakce, pro kterou byla vaše Karta použita, byla neoprávněná, nebo se na vašem Účtu objevila chybně, budou váš Účet a okolnosti Transakce na vaši žádost přezkoumány.
10.2 Pokud Edenred důvodně prokáže, že se jednalo o vámi neschválenou Transakci, bude vám částka Transakce včetně jakýchkoliv dalších poplatků vrácena a Edenred vůči vám neponese další odpovědnost. S ohledem na spornou Transakci můžete být požádáni o spolupráci s příslušnými orgány.
10.3 Dokud nebude šetření dokončeno, sporná částka vám nebude k dispozici. V každém případě může být částka sporné Transakce později odečtena z vašeho Účtu, pokud PPT obdrží informace dokazující, že se jednalo o regulérní Transakci.
10.4 PPT si vyhrazuje právo vám částky nevrátit v případě, že jste podle názoru PPT nedodrželi tyto Obchodní podmínky, a nahlásit jakékoliv podvodné nároky příslušným orgánům.

11. ZMĚNY

11.1 PPT může tyto Obchodní podmínky kdykoliv z jakéhokoliv důvodu změnit zveřejněním aktualizované verze na webových stránkách.
11.2 Pokud je některá část těchto Obchodních podmínek v rozporu s jakýmikoliv právními nebo regulačními požadavky, nebude v tomto znění užívána, ale bude s ní nakládáno, jako by skutečně příslušné právní a regulační požadavky odrážela.
11.3 Edenred vás upozorní na aktualizovanou verzi těchto Obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách nejméně 14 kalendářních dní před tím, než změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost. Pokračováním v používání Karty i potom, co takové změny vstoupí v platnost, dáváte najevo souhlas s tím, že tyto upravené Obchodní podmínky jsou pro vás závazné.

12. ZABLOKOVÁNÍ KARTY

12.1 Pokud Edenred sdělí PPT z jakéhokoliv důvodu vaši nezpůsobilost pro používání Karty, bude tato Karta s okamžitou platností zablokována a nadále nebudete mít přístup k vašemu Disponibilního zůstatku.
12.2 Vaše Karta může být kdykoliv s okamžitou platností (až do doby, kdy je spor vyřešen) zablokována v případě, že porušíte tyto Obchodní podmínky nebo pokud existuje důvod domnívat se, že jste v hrubé nedbalosti použili nebo měli v úmyslu použít Kartu nebo ji použít podvodným či jiným nezákonným způsobem nebo pokud PPT nemůže nadále zpracovávat vaše Transakce z důvodu zásahu třetích stran. Za takovýchto okolností vám již nebude Disponibilní zůstatek k dispozici.

13. ODPOVĚDNOST PPT

13.1 Odpovědnost PPT podléhá následujícím výlukám a omezením:
13.1.1 PPT nenese odpovědnost za žádné neplnění vyplývající přímo či nepřímo z jakékoliv příčiny, kterou PPT nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně selhání služeb počítačových nebo telekomunikačních sítí a selhání systémů pro zpracování dat;
13.1.2 v případě závady na Kartě je odpovědnost PPT omezena na výměnu Karty;
13.1.3 PPT nenese odpovědnost v případě, že Kartou nemůžete provádět Transakce z důvodů, které nesouvisí s PPT;
13.1.4 ve všech ostatních případech je odpovědnost PPT omezena na částku posledního Disponibilního zůstatku na Kartě.

14. VAŠE ÚDAJE

14.1 PPT a Edenred mohou uchovávat vaše osobní údaje a budou tak činit v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy týkajícími se zpracovávání osobních údajů, mimo jiné včetně Směrnice EU 95/46/ES o ochraně osobních údajů.
14.2 Pokud zákon nevyžaduje jinak, nebudou vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu předávány nikomu mimo Edenred a jejích dodavatelů (včetně Mastercard International Incorporated a jejích přidružených společností) za účelem zpracování Transakcí a za dalšími statistickými a analytickými účely.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

15.1 V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stává nevymahatelným nebo nezákonným, ostatní ustanovení zůstávají nadále plně platná a účinná.
15.2 Není-li uvedeno jinak, žádná třetí strana, jež není smluvní stranou těchto Obchodních podmínek, nemá právo uplatňovat jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, kromě uplatňování jakýchkoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek Mastercard International Incorporated nebo jejími přidruženými společnostmi.
15.3 Tyto Podmínky se řídí polským právem a vy souhlasíte s výlučnou jurisdikcí polských soudů.