Michelin

Pravidla akce „Speciální akce 2022“

(dále jen „Pravidla“)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem akce „Speciální akce 2022“, dále jen „Akce“ je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15–09–062150, adresa obchodní divize: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko, která rovněž sponzoruje odměny v akci, dále jen „Michelin“ nebo „Pořadatel“.
 2. Program koordinuje Publicis, společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě, ul. Domaniewska 42, 02-672 Varšava, zapsaná do obchodního rejstříku Státního soudního rejstříku u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. Ekonomické oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000019700, DIČ 521-012-09-02, REGON 510008834, se základním kapitálem 101 483,20 PLN (dále jen „Koordinátor“). Koordinátor jedná na zakázku, tj. jménem a ve prospěch Pořadatele výhradně v souvislosti s technickým zajištěním Programu v rozsahu: technická obsluha internetových stránek, na nichž Program probíhá, koordinace procesu vydávání odměn, na které mají národ účastníci – koncoví zákazníci produktů Michelin, včetně vyplacení jménem společnosti Michelin a v její prospěch finančních prostředků těmto účastníkům, přebírání korespondence od prodejců nebo účastníků Programu, především reklamací.
 3. Akce se pořádá na území České republiky.
 4. Akce probíhá ve dvou obdobích.
  1. od 15. března 2022 do 30. června 2022, přičemž registrace do Akce probíhá od 15. března 2022 do 15. července 2022 – pro letní období Akce, dále jen „SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2022“;
  2. od 1. října 2022 do 31. prosince 2022, přičemž registrace do Akce probíhá od 1. října 2022 do 15. ledna 2023 – pro zimní období Akce, dále jen „SPECIÁLNÍ AKCE ZIMA 2022“;

   nebo v případě vyčerpání odměn v Akci ve výše uvedených obdobích může být termín registrace do Akce zkrácený.
 5. Cílem Akce je propagace pneumatik značky Michelin:
  1. v případě SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2022 – letních nebo celoročních o velikosti 16 palců a větších do osobních automobilů a SUV nebo o velikosti 15 palců a větších do lehkých užitkových vozidel (rodina pneumatik značky Michelin Agilis);
  2. v případě SPECIÁLNÍ AKCE ZIMA 2022 – zimních nebo celoročních o velikosti 16 palců a větších do osobních automobilů a SUV nebo o velikosti 15 palců a větších do lehkých užitkových vozidel (rodina pneumatik značky Michelin Agilis);

   dále jen společně: „Pneumatiky Michelin“.
 6. Pro potřeby Akce se pod pojmem „1 sada Pneumatik Michelin” rozumí:
  1. 4 kusy Pneumatik Michelin stejného druhu a ze stejné série nebo
  2. 2 kusy Pneumatik Michelin o velikosti A a 2 kusy Pneumatik Michelin o velikosti B stejného druhu a ze stejné série (např. 2 kusy Pneumatik Michelin Pilot Alpin 4 18” a 2 kusy Pneumatik Pilot Alpin 4 19”).

2. ÚČASTNÍCI

 1. Akce je určena:
  1. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné, místo bydliště nebo sídlo, kde provozují svou podnikatelkou činnost je na území České republiky, které si pořizují pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat výhradně ve vybraných kamenných obchodech, kde se prodávají pneumatiky Michelin a kde je poskytována služba namontování pneumatik Michelin a nacházejí se na území České republiky, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 k Pravidlům (dále jen „Prodejní místa“) a to vlastním jménem a na vlastní účet, bez ohledu na to, jestli daná osoba nakupuje jako spotřebitel nebo v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností;
  2. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné a jsou zaměstnanci nebo zástupci právnických osob, které mají sídlo na území České republiky a které si pořizují pneumatiky Michelin v souladu s výše popsanými podmínkami v bodě a), jménem a ve prospěch právnické osoby, kterou zastupují, na území České republiky.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že v případě kupních smluv uzavíraných mezi Prodejním místem a právnickou osobou se za osobu zastupující právnickou osobu považuje osoba podepisující jménem kupujícího fakturu – daňový doklad (VAT) prokazující prodej a jestliže podpis kupujícího nebyl přiložen na faktuře – daňovém dokladu (VAT), pak osoba potvrzující převzetí zakoupených pneumatik Michelin.
 3. Akce se nemohou zúčastnit:
  1. pracovníci a zástupci Pořadatele nebo Koordinátora včetně obchodních zástupců, ani členové rodin uvedených osob. Členy rodiny se rozumějí: příbuzní v přímé linii vzestupné, sestupné, sourozenci, manželé a manželky, manželé a manželky sourozenců, rodiče manželů a manželek, bratranci a sestřenice a osoby ve vztahu vzniklém osvojením;
  2. podnikatelé, kteří mají vozový park a pořizují pneumatiky Michelin pro potřeby tohoto vozového parku – více než 20 kusů pneumatik Michelin, tj. 5 sad.
 4. Pro účast v Akci musí osoba, která splní podmínky uvedené v § 2 bod 1, v průběhu Akce:
  1. Jednorázově si koupit během SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2022 nebo SPECIÁLNÍ AKCE ZIMA 2022 v Prodejním místě alespoň 4 kusy Pneumatik Michelin, tj. 1 sadu Pneumatik Michelin, podle definice uvedené v § 1 bod 6 Pravidel;
  2. Zároveň spolu s koupí uvedenou v bodě a) výše si musí nechat namontovat zakoupené pneumatiky Michelin v Prodejním místě, kde koupě proběhla;
  3. zaregistrovat se během SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2022 nebo SPECIÁLNÍ AKCE ZIMA 2022 nebo do vyčerpání odměn v Akci, pokud k tomu dojde před uplynutím uvedených termínů na internetových stránkách www.promo.michelin.cz (dále jen „Internetové stránky“);
  4. připojit během registrace sken nebo fotografii faktury – daňového dokladu (VAT) nebo paragonu (a uchovat si jejich originál nebo kopii do doby ukončení Akce), které potvrzují nákup uvedený v bodě a) výše a službu uvedenou v bodě b) výše, z jejichž obsahu vyplývá, že předmětem koupě byla minimálně 1 sada pneumatik Michelin a služba montáže zakoupené 1 sady Pneumatik Michelin a že koupě a montáž proběhly během SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2022 nebo SPECIÁLNÍ AKCE ZIMA 2022.
 5. K účasti v Akci opravňuje pouze jednorázová koupě 1 sady pneumatik Michelin a jejich montáž, přičemž podle pravidel se jednorázovou koupí a montáží rozumí koupě a montáž potvrzená jedním paragonem nebo jednou fakturou – daňovým dokladem (VAT).
 6. Při registraci na Internetových stránkách je účastník Akce (dále jen „Účastník“) povinen:
  1. seznámit se a souhlasit s podmínkami Pravidel;
  2. souhlasit se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro potřeby Akce;
  3. zadat své údaje:
   1. jméno a příjmení Účastníka,
   2. e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu Účastníka,
   3. název provozované hospodářské činnosti – v případě Účastníků, kteří se Akce účastní jako podnikatelé nebo zaměstnanci nebo představitelé podnikatele (bod 2.1.c Pravidel);
   4. v případě výběru odměny v podobě převodu bonusu na bankovní účet – údaje o bankovním účtu, a v případě Účastníků, kteří se Akce účastní jako podnikatelé nebo zaměstnanci nebo představitelé podnikatele (bod 2.1.c Pravidel) – údaje o firemním bankovním účtu (název banky, číslo účtu ve formátu IBAN, kód SWIFT);
  4. uvést název a přesnou adresu Prodejního místa, kde proběhl nákup a služba montáže pneumatik Michelin;
  5. zaslat pomocí aplikace na webových stránkách sken faktury nebo paragonu, které dokládají koupi a montáž uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 Pravidel. Pořadatel uvádí, že aplikace na webových stránkách může technicky zpracovat přílohu ve formátech: JPG, PDF, která není větší než 5 MB. Přílohy větší než 5 MB aplikace nepřijme;
  6. v případě výběru odměny v podobě převodu bonusu na bankovní účet – prohlásit ve formě zaškrtnutí příslušného pole, že Účastník je oprávněný zadat číslo bankovního účtu v souvislosti s registrací v Akci pro účely získání odměny od Pořadatele – Účastník je vlastníkem zadaného bankovního účtu nebo je oprávněný s ním nakládat nebo jedná na základě příslušného zmocnění a Účastníkem uvedené číslo bankovního účtu je pravé a správné a Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby nebo nesprávné údaje, které mohou v souvislosti s tím vzniknout. Účastníci, kteří se Akce účastní jako podnikatelé, potvrdí, že uvedené číslo bankovního účtu je číslo firemního účtu.
 7. Pořadatel nenese odpovědnost za to, když osoba, jež se do Akce přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na Internetové stránce.
 8. V souvislosti s koupí a montáží uvedenými v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se lze zúčastnit Programupouze jednou. V případě dalšího nákupu pneumatik Michelin, který splňuje podmínky uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se Účastník nemůže znovu Programu zúčastnit. Pořadatel navíc informuje, že Účastník může své nákupy zaregistrovat v Programu maximálně 5krát (pětkrát) a získat tak maximálně 5 (pět) odměn, a to i v případě, že zaregistruje více než pět nákupů pneumatik Michelin.
 9. Zapojení do Akce je dobrovolné a znamená vyjádření souhlasu s ustanoveními pravidel.
 10. Účastník bude diskvalifikován a vyloučen z účasti v Akci v případě, že svým jednáním porušuje ustanovení pravidel, dobré zvyklosti nebo zásady společenského soužití. V takovém případě ztrácí Účastník také nárok na odměnu. Rozhodnutí Pořadatele a/nebo Koordinátora je konečné.
 11. V případě, že bude mít Pořadatel nebo Koordinátor odůvodněné podezření ohledně pravosti zaslaného paragonu nebo faktury – daňového dokladu (VAT), může být Účastník vyloučen z účasti v Akci a ztrácí právo na odměnu. Rozhodnutí Pořadatele a/nebo Koordinátora je konečné.

3. ZÁSADY PRŮBĚHU SOUTĚŽE A ODMĚNY

 1. Pořadatel připravil v rámci Programu celkem 2600 ks (slovy: dva tisíce šest set) odměn v podobě peněžního bonusu nebo e-voucheru ALZA, který může být použitý v internetovém obchodě ALZA (alza.cz), podle Účastníkova výběru v hodnotě:
  1. v případě koupě 1 sady Pneumatik Michelin do lehkých užitkových vozidel o velikosti 15” – 600 CZK (slovy: šest set korun českých);
  2. v případě koupě 1 sady Pneumatik Michelin do osobních automobilů, lehkých užitkových vozidel a SUV o velikosti 16–17” – 600 CZK (slovy: šest set korun českých);
  3. v případě koupě 1 sady Pneumatik Michelin do osobních automobilů, lehkých užitkových vozidel a SUV o velikosti 18” – 1200 CZK (slovy: tisíc dvě stě korun českých);

   – dále jen „Odměna“ nebo dohromady „Odměny“.
 2. Odměnu obdrží Účastníci, kteří se řádně, podle § 2 bod 4 c) a d) Pravidel zaregistrovali na Internetových stránkách do doby vyčerpání počtu odměn uvedeného v bodě 1 výše, pokud k tomu dojde před uplynutím termínu registrace do Akce.
 3. Osoby, které budou mít nárok na obdržení Odměny od Pořadatele, budou o Odměně informované ve formě e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl při registraci v Akci, ve lhůtě do 31. července 2022 v případě SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2022 a ve lhůtě do 31. ledna 2023 v případě SPECIÁLNÍ AKCE ZIMA 2022. Pořadatel si vyhrazuje právo navíc telefonicky informovat Účastníka o Odměně, a to na telefonním čísle sděleném Účastníkem při registraci do Akce. Pořadatel nenese odpovědnost za to, když osoba, jež se do Akce přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na Internetové stránce.
 4. Zároveň ve lhůtě uvedené v bodě 3 výše budou Účastníkům vydány Odměny, tj. Bonus bude vyplacený na bankovní účet, který Účastník uvedl při registraci do Akce, nebo bude na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou při registraci do Akce zaslán e-voucher ALZA.
 5. Pokud osoby, které získaly odměny, nesplňují podmínky uvedené v Pravidlech, ztrácejí právo na odměnu. Rozhodnutí Pořadatele a/nebo Koordinátora je konečné.
 6. Odměny určené na Akci nelze vyměnit za odměny jiného druhu.
 7. Účastníci Akce nemohou převést právo na získání odměny na třetí osoby.
 8. Odměny budou Účastníkům vydány podle ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických osob.

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Akce a Odměn mohou být oznamovány písemně, doporučeným dopisem na adresu Koordinátora ve lhůtě do 14 dnů od vzniku důvodu k reklamaci, s poznámkou „Speciální akce 2022 – reklamace” nebo ve formě e-mailové zprávy zaslané na adresu michelin@publicis.pls předmětem zprávy „Speciální akce 2022 – reklamace“.
 2. Právo podat reklamace týkající se průběhu Akce je vyhrazeno pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace uvedené v bodě 1 výše budou posouzeny Koordinátorem, který jedná jménem Pořadatele a v jeho prospěch, ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Koordinátorovi.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci nebo odpovědi na e-mailovou zprávu obsahující reklamaci, ve lhůtě 7 dnů od data posouzení reklamace, nejpozději však v 30denní lhůtě uvedené výše.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje, které Účastníci uvedli při registraci do Akce, bude zpracovávat správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES na základě smlouvy, kterou Účastník uzavírá s Pořadatelem registrací na Akci, pro potřeby a za účelem průběhu Akce, včetně potřeby informování o obdržení odměn, na které mají Účastníci právo podle zásad uvedených v Pravidlech, spojení se s Účastníkem telefonicky za účelem ověření koupě a montáže pneumatik Michelin, skontaktování se, včetně telefonicky, za účelem potvrzení údajů uvedených při registraci do Akce, které jsou nezbytné pro obdržení odměn a vyřešení případných reklamací a pro daňové vyúčtování – čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6, odst. 1 písm. f).
 3. Za účelem realizace cílů zpracování osobních údajů Účastníka budou od něj získávány tyto kategorie osobních údajů:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • číslo telefonu;
  • korespondenční adresa;
  • firma – v případě Účastníků, kteří se Akce účastní jako podnikatelé nebo zaměstnanci nebo představitelé podnikatele (bod 2.1.c Pravidel);
  • ostatní údaje, které jsou uvedené na paragonu nebo faktuře (, které dokládají koupi opravňující k účasti v Akci;
  • údaje o bankovním účtu – v případě výběru odměny v podobě převodu bonusu na bankovní účet.
 4. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15–09–062150, adresa obchodní divize: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko.
 5. Kontaktní údaje na inspektora ochrany údajů: e-mailová adresa: dataprivacy_EUC@michelin.com.
 6. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání akce, včetně doby nezbytné k přezkoumání případných reklamací Účastníků nebo do chvíle, kdy Účastník podá námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo popř. po dobu, po kterou to vyžadují právní předpisy.
 7. Účastník poskytuje své osobní údaje pro potřeby účasti v Akci dobrovolně, ale jejich poskytnutí je pro účast v Akci nezbytné, včetně pro získání odměn, na něž bude mít Účastník právo podle principů uvedených v Pravidlech.
 8. Michelin dále informuje, že osobní údaje Účastníků mohou být poskytnuty jiným společnostem skupiny Michelin, budou-li zachována závazná korporátní pravidla platná ve skupině Michelin, jejichž ustanoveními se řídí všechny společnosti skupiny Michelin. Mimo to Michelin informuje, že osobní údaje Účastníků se poskytují na základě příslušné smlouvy o pověření marketingové agentury Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě ( Domaniewska 42, 02-672 Varšava), zpracováním osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedeným výše. Při pověření zpracováním osobních údajů budou zohledněna nezbytná bezpečnostní opatření.
 9. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 10. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právo na opravu svých údajů;
  3. právo na výmaz ‒ domnívá-li se Účastník, že není důvod k tomu, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování – Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činnosti domluvených s Účastníkem v případě, kdy Účastník soudí, že údaje, které Michelin drží, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly odstraněny, protože je potřebuje k zjištění či vymáhání nároků nebo obrany před nimi nebo na dobu podané námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka a poskytl je společnosti Michelin v souvislosti s účastí v Akci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž uložení společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, který Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo podat námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že účely zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje ke stanovení a vymáhání nároků nebo obrany před nimi;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 11. Osobní údaje jsou poskytovány na základě smlouvy mezi Účastníkem a Pořadatelem. Pokud byste osobní údaje neposkytli, nebo požádali Pořadatele o jejich výmaz, nemůžete se Programu účastnit.
 12. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu bdícího nad ochranou osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 13. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese:vdataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo učinit opatření směřující k zjištění totožnosti osoby před přistoupením k výkonu jejích práv.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění závazků spojených s Akcí bude řešit příslušný soud podle obecné příslušnosti.
 2. Právem příslušným pro Akci a posuzování práv a povinností je české právo.
 3. Michelin si vyhrazuje právo Pravidla změnit, zejména pak změnit dobu trvání Akce, a to z vážných důvodů, chápaných jako okolnosti, jež nebylo možné předvídat a nebylo možné jim předejít, zejména jedná-li se o náhodné jevy, s tou výhradou, že budou respektována práva získaná Účastníky, přičemž Pořadatel je povinen o změnách informovat na Internetových stránkách nejméně 3 dny předtím, než změny vstoupí v platnost.
 4. Zásady Akce vymezují výhradně Pravidla a bezpodmínečně platné právní předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 5. Nedílnou součástí Pravidel je příloha č. 1 – Seznam Prodejních míst.
 6. Pravidla jsou během Akce k dispozici v sídle Koordinátora – Publicis Sp. z o. o., Domaniewska 42, 02-672 Varšava a v sídle Obchodního ředitelství Michelin Polska společnost s ručením omezeným ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na Internetových stránkách.

 

Příloha č. 1 pravidel

Název firmy  Ulice Město
ALMA PNEU S.R.O. Malostranská 586 Šenov U Nového Jičína
ALMA PNEU – Frýdek Místek JANA CAPKA 2290 Frýdek-Místek
ALMA PNEU – Ostrava ŠVERMOVA 698 Ostrava
ALUKOLA s.r.o. Klementova 316 Blovice
AP-AUTO PROFI S.R.O. Gerská 4 Plzeň
AUTO BÁRTA S.R.O. Resslovo Nábřeží 2793/3 Opava
AUTO CECHAK, S.R.O. HODOLANSKA 36 Olomouc
AUTO HLAVÁČEK-KLIENTSKÝ SERVIS S.R.O Týnecká 669/5 Olomouc
AUTO-MACÍK S.R.O. Hliníky 2362/9 Boskovice
AUTOCENTRUM CHODOV POD CHODOVEM 1267/7 Praha
AUTOCENTRUM KARVINÁ S.R.O. Za Splavem 885/1A Karviná
AUTOCENTRUM MERCIA A.S. Dašická 1228 Chrudim
AUTOCENTRUM RK CB S.R.O. U Jeslí 1 České Budějovice
AUTOFIALA SPOL. S.R.O. Nám. Osvobození 379 Říčany
AUTOČIŽNÁR S.R.O. Sadov 5 Karlovy Vary
AZ PNEU PRO CZ s.r.o. Polní 2963/3D Opava
Auto Houser s.r.o. Přílepská 1233 Roztoky U Prahy
Auto Jarov s.r.o. Osiková 2 Praha
BELA SERVIS S.R.O. Mladoboleslavská 73 Praha
BENET S.R.O. Chobotecká 139 Mladá Boleslav
BMW - CAR TEC GROUP VÍTKOVICKÁ 3246/1A Ostrava
Best Drive - Benešov u Prahy Ke Studánce 2116 Benešov u Prahy
Best Drive - Brno-Horní Heršpice I Kšírova 311/238 Brno
Best Drive - Brno-Ivanovice Černohorská 45 Brno
Best Drive - Brno-Královo Pole Herčíkova 246/1a Brno
Best Drive - Brno-Lesná Loosova 262/1 Brno
Best Drive - Brno-Štýřice Opavská 801/8a Brno
Best Drive - Břeclav Lidická 151 Břeclav
Best Drive - Chomutov Poděbradova 922/1 Chomutov
Best Drive - Frýdek-Místek Příborská 2256 Frýdek-Místek
Best Drive - Fulnek Fučíkova 183 Fulnek
Best Drive - Havlíčkův Brod Havířská 1141 Havlíčkův Brod
Best Drive - Havířov Frýdecká 1061 Havířov
Best Drive - Hodonín Tyršova 4 Hodonín
Best Drive - Hr.Králové Stavební ul., Sklad. oblast Pouchov Hradec Králové
Best Drive - Hradec Králové Akademika Bedrny 89/8 Hradec Králové
Best Drive - Jihlava Boženy Němcové 3 Jihlava
Best Drive - Jindřichův Hradec Václavská 611 Jindřichův Hradec
Best Drive - Jičín Hradecká 816 Jičín
Best Drive - Karlovy Vary Teplárenská 404/56 Karlovy Vary
Best Drive - Kladno Unhošťská 3297 Kladno
Best Drive - Kolín Pražská 1038 Kolín
Best Drive - Kosmonosy Průmyslová 993 Kosmonosy
Best Drive - Kralupy nad Vltavou Vodárenská 732 Kralupy nad Vltavou
Best Drive - Liberec 9 Americká 240 Liberec
Best Drive - Louny ul. 5. května 2770 Louny
Best Drive - Most Velebudická 1459/7 Most
Best Drive - Mělník Kokořínská 3261 Mělník
Best Drive - Nový Bor Prokopa Velikého 418/II Nový Bor
Best Drive - Nymburk Bobnická 2019 Nymburk
Best Drive - Olomouc Babíčkova ul. 1 Olomouc
Best Drive - Opava Krnovská 105 Opava
Best Drive - Ostrava Novinářská 3305 Ostrava
Best Drive - Ostrava-Heřmanice Záblatská 683/93 Ostrava
Best Drive - Ostrava-Kunčice Barutova 336/1 Ostrava
Best Drive - Otrokovice Objízdná ul. Otrokovice
Best Drive - Pardubice I Na Spravedlnosti 2620 Pardubice
Best Drive - Pardubice II Husova 1723 Pardubice
Best Drive - Pardubice-Pardubičky Průmyslová 388 Pardubice
Best Drive - Plzeň - Zátiší Domažlická 1257/168d Plzeň
Best Drive - Plzeň I Studentská 56 Plzeň
Best Drive - Plzeň II Rokycanská 1458/70 Plzeň
Best Drive - Prachatice Vodňanská 6 Prachatice
Best Drive - Praha 10 I Petrohradská 1 Praha
Best Drive - Praha 10 II Novostrašnická 3334/19 Praha
Best Drive - Praha 10 III Pod Bahnivkou 102/1 Praha
Best Drive - Praha 5 I Ke Kotlářce 1274/6 Praha
Best Drive - Praha 5 II Nádražní 8 Praha
Best Drive - Praha 5 III Jeremiášova 1050/21 Praha
Best Drive - Praha 8 Prosecká 6/2160 Praha
Best Drive - Písek Otakara Jeremiáše 2265 Písek
Best Drive - Přerov ul. 9. května 88 Přerov
Best Drive - Příbram Obecnická 365 Příbram
Best Drive - Rakovník Ottova 2567 Rakovník
Best Drive - Rychnov nad Kněžnou Strojnická 1554 Rychnov nad Kněžnou
Best Drive - Sezimovo Ústí Pod Kovosvitem 1107 Sezimovo Ústí
Best Drive - Staré Město Huštěnovská 1761 Staré Město
Best Drive - Svitavy ul. Ant. Slavíčka 586 Svitavy
Best Drive - Velké Meziříčí Hornoměstská 366/41 Velké Meziříčí
Best Drive - Vlašim Blanická 1812 Vlašim
Best Drive - Vsetín Dolní Jasénka 278 Vsetín
Best Drive - Vysoké Mýto Pražská 85/II Vysoké Mýto
Best Drive - Zlín třída Tomáše Bati 5451 Zlín
Best Drive - Zlín-Malenovice Bezručova ul. 52 Zlín
Best Drive - Ústí nad Labem-Trmice Tyršova 874 Ústí nad Labem
Best Drive - České Budějovice Pekárenská 560, U Křížku České Budějovice
Best Drive - Šumperk Revoluční 20 Šumperk
Buenoservis s.r.o. Hostomická 1999 Dobříš
CARPNEU S.R.O. Cihelní 35/760 Ostrava
CB AUTO A.S. Dr. Milady Horákové 1477 České Budějovice
CHÁRA - RAKOVNÍK Pražská 300 Rakovník
CHÁRA SPORT, A.S. Brno Modřice Brněnská 543 Brno
CHÁRA SPORT, A.S. Brno Vinohrady Žarošická 4329/24 Brno
CHÁRA SPORT, A.S. Domažlice 28.Října 288 Domažlice
CHÁRA SPORT, A.S. Havířov Železničářů 1529/1C Havířov
CHÁRA SPORT, A.S. Kladno KE STADIONU 2060 Kladno
CHÁRA SPORT, A.S. Ostrava Třebovice Na Bezděku Ostrava
CHÁRA SPORT, A.S. Pardubice Průmyslová 468 Pardubice
CHÁRA SPORT, A.S. Plzeň Domazlicka 1295/173 Plzeň
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 10 Švehlova 1900 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 5 Jeremiášova 870 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 6 Karlovarská 2/245 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 8 Rohanské Nábř. 172/2 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 9 Kbelská 581 Praha
CHÁRA SPORT, A.S. Teplice Masarykova 439 Teplice
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Okružní Okružní 544 České Budějovice
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Pražská Pražská 1507 České Budějovice
CHÁRA Sport as Jeremiášova 947 Praha
CHÁRA sport KLADNO s.r.o. Ke stadionu 2217 Kladno
DALIBOR ZÁTOPEK Tichá 488 Tichá
DANIEL FIALA Březsko 67 Konice
DAVID KOUDELKA - PNEU CB Bezdrevská 1 České Budějovice
DMCOMPANY A.S. Dukelská 499 Rokycany
DOBRE PNEU S.R.O. Na Vyšehradě 610 Netolice
DUSEK AUTOMA S.R.O. Ryšavého 257 Náchod
ELNE Rakovník s.r.o. Lubenská 1588 Rakovník
EUROPNEU CZ. S.R.O. Hořická 23 Hradec Králové
FLEKC S.R.O. Statenická 3 Velké Přílepy
GPD A.S. Předmostí 1860/6 Děčín
GW Jihotrans a.s. Pekarenska 255/17 České Budějovice
H & P, V.O.S. Krmelínská 786/1 Ostrava
I.B.Z. - VELKOOBCHOD PNEU S.R.O. Havířská 1241 Nýřany
ICM-CZ, S.R.O. Libhošť 150 Nový Jičín
ING. MARTIN DIVIŠEK S.R.O. Zapečská 68/II Chlumec Nad Cidlinou
IVAN KOPECKÝ - Pneuservis U Kopeckých M. Alše 229 Valašské Meziříčí
Ing. Richard Síla - Fischerova Fischerova 723/24 Olomouc
Ing. Richard Síla - Jizni JIZNI 118/296 Olomouc
JAKUB SEIDL Laurinova 92 Mladá Boleslav
JAN SVAT Jablunkovská 853/46 Český Těšín
JAROMÍR DUFKA - PNEUSERVIS Sokolská 1100 Hluk
JAROSLAV KOPECKÝ - PNEUSERVIS J&R KOPECKÝ Hemy 809 Valašské Meziříčí
JIRI BALLARIN 1. máje 487/36 Bolatice
JIRI DRTIL AREáL ČSAD, OLOMOUCKA 61 Mohelnice
JIŘÍ PORTLÍK Kpt. Jaroše 405 Litomyšl
JIŘÍ ŠEBERA Nádražní 1120 Pacov
JOSEF JELŠÍK Těšnovice 37 Kroměříž
Jaroslav Vaclavovic Sovadinova 10 Břeclav
Jaroslav Václavovič CSA 94 Břeclav
K & K PNEU S.R.O - Ostrava Česká 3145/51 Ostrava
K & K PNEU S.R.O. Hlavni 1610 Šenov U Ostravy
K.A.L.T. Pneu a.s., Kolín K Raškovci 807 Kolín
K.A.L.T. Pneu a.s., Pardubice Doubravice 109 Pardubice
K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - Měcholupy Kutnohorská 288/82 Praha
K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - Strašnice V Korytech 1532/67 Praha
K.A.L.T. Pneu a.s., Strakonice Řepice 126 Strakonice
K.A.L.T. Pneu a.s., Žatec Nákladní 1659 Žatec
KAREL HEROLD Kolodějská 435 Týn Nad Vltavou
KASTINI NEON S.R.O. Frenštátská 2683 Rožnov
Kamil Hejl - Strojírenská Strojírenská 40 Ždár nad Sázavou
Kamil Hejl - V Záhradkách V Záhradkách 721/16 Ždár nad Sázavou
LUDĚK BEDNÁŘ-PNEUSERVIS Račerovická 1102 Třebíč
LUKROM, SPOL. S.R.O. Kaplanova 1810 Kroměříž
LUMÍR PREJDA s.r.o. Přemyslovců 6 Opava
MANDS INTERNATIONAL S.R.O. K PASEKAM 2897 Zlín
MARCEL POLÁK PNEUSERVIS NA VÝŠINCE Perlová 511 Turnov
MARTIN BRÁZDA U Mlýna 3 Rousínov
MC PNEU S.R.O. Lubina 543 Kopřivnice
MD Pneu s.r.o. Vožická 3201 Tábor
MERCEDES-BENZ DAIMLEROVA 2296/2 Praha
MICHAL SVOZIL Gorazdova 6 Moravská Třebová
MIROSLAV ŠÍMA Sladkovského 153/51 Olomouc
MOJEPNEU, s.r.o. Slezská 101/112 Kobeřice
MOJEPNEU, s.r.o. VRCHNÍ 30 Opava
MOJEPNEU, s.r.o. ŠTEPÁNKOVICKÁ 23 Kravaře
MS AUTO CZ SPOL. S R.O. Vřesinská 2141/159 Ostrava
MSL REJKOL S.R.O. Lubina 16 Kopřivnice
Michal Trojánek Dvoráčkova 1847 Tišnov
NEJKOLA S.R.O. NA VLČINCI 16/3 Olomouc
No-Ji-Co Zernovicka 257 Prachatice
ONDŘEJ DOBIÁŠ Miskovice 7 Miskovice
OPEL - AUTO DOBROVOLNÝ FR. STRÁNECKÉ 1330/2 Velké Meziříčí
OTS PNEU, S.R.O. Hradecká 150 Pardubice
PAVEL VESELÝ Jiráskova 979 Protivín
PEPERNIK BRUNO - PNEUSERVIS Lipnická Č. 528 Drahotuše-Hranice
PETR DUŽIK Těšínská 201/221 Ostrava
PETR MANSFELD Chvaletice 433 Chvaletice
PETR PŘIBÍK Hornoměcholupská 497 Praha
PNEU BOHÁČ S.R.O. Na Morákově 160 Beroun
PNEU BOHÁČEK MB S.R.O. U Masokombinátu 1242 Kosmonosy
PNEU DRNEC s.r.o. Nepomucká 1010/251 Plzeň
PNEU HNÍDEK S.R.O. Knoflíková 2814/8A Jablonec Nad Nisou
PNEU HRADIL S.R.O. Podhoří 35 Lipník Nad Bečvou
PNEU KAFKA, A.S. Brněnská 330 Třebíč
PNEU KOUBEK s.r.o. Hodonínská 1200/94 Rohatec
PNEU Komínek s.r.o. Soškova 660 Nové Město na Moravě
PNEU MORAVA S.R.O. Bílovice 406 Bílovice
PNEU MORAVA, s.r.o. Obchodní 883 Kunovice
PNEU OK - SHOP S.R.O. Markvartovická 1416/2 Hlučín
PNEU PETERKA S.R.O. Hlavní ulice 525 Smržovka
PNEU PLUS s.r.o., Brno-Kohoutovice Libušino údolí 160 Brno
PNEU PLUS s.r.o., Frýdek-Místek J.Opletala 684 Frýdek-Místek
PNEU PLUS s.r.o., Hodonín Brněnská 40 Hodonín
PNEU PLUS s.r.o., Kroměříž Hulínská 1805 Kroměříž
PNEU PLUS s.r.o., Kyjov Jungmannova 216 Kyjov
PNEU PLUS s.r.o., Olomouc Pavelkova 2 Olomouc
PNEU PLUS s.r.o., Slavičín Areál ZD - Hrádek Slavičín
PNEU PLUS s.r.o., Staré Město Tovární 2011 Staré Město
PNEU PLUS s.r.o., Strážnice U Vlečky 863 Strážnice
PNEU PLUS s.r.o., Veselí nad Moravou Masarykova 1663 Veselí Nad Moravou
PNEU PLUS s.r.o., Zlin K Pasekám 2897 Zlín
PNEU STĚHULE s.r.o. Petroupec 12 Benešov u Prahy
PNEU-Šafránek s.r.o. Masarykova 974 Rudná U Prahy
PNEU-Šafránek s.r.o. Českomoravská 317/12 Praha
PNEU-Šafránek s.r.o. Národních hrdinů 898 Praha
PNEUCENTRUM KRALUPY S.R.O. O.Wichterleho 810 Kralupy nad Vltavou
PNEUCENTRUM N & N S.R.O. Přerovská 670/45 Olomouc
PNEUCENTRUM P&S, S.R.O. Chudeřice 145 Bílina
PNEUCENTRUM spol. s r.o. - Karlovy Vary Fričova 27 Karlovy Vary
PNEUCENTRUM spol. s r.o. - Karlovy Vary II Sportovní 1 Karlovy Vary
PNEUCENTRUM spol. s r.o. - Plzen Koterovská 190 Plzeň
PNEUMAX LIBEREC SPOL. S R.O. Nákladní 281/41 Liberec
PNEUSERVIS FLORÝK S.R.O. Kralicka 3 Prostějov
PNEUSERVIS HANZELKA S.R.O. Lužická 1237/29 Nový Jičín
PNEUSERVIS HOLUB S.R.O. Česká 867 Kopřivnice
PNEUSERVIS HRABAL s.r.o. Obvodová 3607 Kroměříž
PNEUSERVIS PEPE s.r.o. Joštovo nám. 4525/3 Prostějov
PNEUSERVIS POLÁČEK, S.R.O. Nádražní 906 Zdanice
PNEUSERVIS RUDNÁ S.R.O. Smetanova 253 Bílovec
PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ S.R.O. Borská 33 Česká Lípa
PNEUSTAV s.r.o. Milíčovice 63 Milíčovice
PRUMEX S.R.O. NADRAZNI 489 Hrušovany nad Jevišovkou
Petr Kubín Sirotkova 338/4 Mladá Boleslav
Pneu Hořejší s.r.o. U Stavoservisu 646/1A Praha
Pneu Matika s. r. o. Karlovarská 147/22 Cheb
Pneu Procházka s.r.o.   Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Chodov V Jezírkách 24/1549 Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Ruzyně Drnovská 27/1058 Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Strašnice Černokostelecká 84 Praha
Pneu Procházka s.r.o. Praha Čakovice Kostelecká 884/79 Praha
Pneucentrum Slaný s.r.o. - Alois Dulak Pražská 338 Slaný
Pneumatico International s.r.o. Němčičky 91 Němčičky
Pneuservis A Prazakova 51 Brno
Pneuservis Rudná s.r.o. Rudná 32 Ostrava
R. HORÁK S.R.O. Na Výpusti 666 Slušovice
RAD PNEU S.R.O. Hrušová 68 Hrušová
RADEK KINCL - AUTO & PNEU SERVIS Ve Žlábkách 2159/7 Mělník
RADEK MISTR Eklova 877 Dvůr Králové Nad Labem
RENOCAR, A.S. PODOLÍ 445 Podolí U Brna
RICHARD VOJTA - AUTOCENTRUM Loučany 836 Náměšť Na Hané
RUDOLF DOLEČEK Koliště 59 Brno
RYCHLEPNEU.CZ Svárovská 108 Liberec
Radim Macura - Pneuservis ul. Kosmonautu 10a Karlovy Vary
Radim Macura - Pneuservis Nákladní 197/13 Karlovy Vary
Radim Macura - Pneuservis - Delnická Delnická 832/6 Karlovy Vary
SALLY TRUCK DOLNI NOVOSADSKA 420/89 Olomouc
SANTA-TRANS S.R.O. Ve Vrbině 592/1 Krnov
SIBOM, S.R.O. U Silnice 70/7 Přerov
SIMONA ZVOLÁNKOVÁ Starokolínská 337 Kutná Hora
STOREX FST SPOL. S R.O. - Chomutov Hálkova 4715 Chomutov
STOREX FST SPOL. S R.O. - Děčín Bynovská 340 Děčín
STOREX FST SPOL. S R.O. - MOST K.M. MACHY 1697 Most
STOREX FST SPOL. S R.O. - Mladá Boleslav Plazy 127 Mladá Boleslav
STOREX FST SPOL. S R.O. - TEPLICE DUBSKÁ 554 Teplice
STOREX FST SPOL. S R.O. - ÚSTÍ NAD LABEM I HAVIŘSKA L.366/33 Ústí nad Labem
STOREX FST SPOL. S R.O. - ÚSTÍ NAD LABEM II ŽIŽKOVA 864/73 Ústí nad Labem
STREDISKO REOP Šumvald 293 Šumvald
TASY s.r.o. Brno - Slatina Řípská 20a Brno
TASY s.r.o. Brno - Vinohrady Jedovnická 11 Brno
TASY s.r.o. Mokra U Brna Mokrá 358 Mokrá - Horákov
TC-HK SPOL. S.R.O. Jiráskova 1666 Rychnov Nad Kněžnou
TRUCK SERVICE ZLIN A.S. TŘ. TOMÁŠE BATI 258 Zlín
URBAN PNEU S.R.O. Na vyslunni 866/III Jindřichův Hradec
URBAN PNEU S.R.O. Pod Vodojemem 582 Kamenice Nad Lipou
VAJSCOM S.R.O. Dolní Kalná 138 Dolní Kalná
VALATRANS A.S. Čs Aral 483 Liptál
VEREX S.R.O. Berkova 486/21 Brno
VLADIMÍR ČÁPEK Husova 646 Drnholec
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jihlava Pávovska 3a Jihlava
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jindřichův Hradec Jarošovská 1212 Jindřichův Hradec
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Ždár nad Sázavou Jamská 2363 Ždár nad Sázavou
VÁCLAV WACHTL Dolany 141 Klatovy
XPRESS PNEU S.R.O. náměstí 5. května 835/10 Hradec Králové
XPneu s.r.o. Slezská 216 Orlová
ZDENĚK VÍTEŠNÍK Záviškova 1177 Velké Meziříčí
ZEMEDELSKE DRUZSTVO JIRICE Jiřice u Miroslavi 147 Jiřice u Miroslavi
nakup24.cz s.r.o. Bavorská 856/14 Praha
ČIMOS EXTRA EU S.R.O. Čimelice 337 Čimelice
ŠÍBL, s.r.o. V Zahradách 339 Mikulovice

 

 

 

 •  
 1.