Michelin

Pravidla akce

Pravidla akce „Speciální akce – Zima 2019”
(dále jen „pravidla“)

 

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem programu „Speciální akce – Zima 2019“ (dále jen „Akce“) je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, zapsaná v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku u Obvodního soudu pro hl. m.Varšavu ve Varšavě, XII. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000019700, NIP (DIČ) 521-012-09-02, REGON (IČ) 011005003, se základním kapitálem 101 483,20 PLN (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel pořádá Akci na objednávku společnosti MICHELIN Hungaria Ltd., se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u.15, zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem 5-09-062150, která je zároveň sponzorem odměn v rámci Akce (dále jen „Michelin“).
 3. Akce se pořádá na území České republiky a Slovenska.
 4. Akce bude probíhat od 1. října 2019 do 15. prosince 2019, registrace do Akce je platná od 1. října 2019 do 31. prosince 2019 nebo do vyčerpání odměn v rámci Akce.
 5. Cílem Akce je propagace zimních a celoročních pneumatik značky Michelin o rozměru 16 palců a větších do osobních aut, dodávek a do aut s pohonem 4x4 (dále dohromady jen: „pneumatiky Michelin“).
 6. Pro potřeby Akce se pod pojmem „1 sada pneumatik Michelin“ rozumí 4 kusy pneumatik Michelin téhož druhu a z té samé série. Aby nedošlo k pochybnostem, Pořadatel sděluje, že 1 sada pneumatik Michelin může obsahovat pneumatiky různých rozměrů.

§ 2 ÚČASTNÍCI

 1. Akce je určena:
  1. fyzickým osobám, které mají plnou právní způsobilost, trvalé místo bydliště nebo sídlo, kde provozují hospodářskou činnost na území Česka nebo Slovenska, které si pořizují pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat ve vybraných prodejních místech pneumatik Michelin, jejichž seznam se nachází na stránkách promo.michelin.cz – pro účastníky z Česka nebo na stránkách www.promo.michelin.sk – pro účastníky ze Slovenska, tj. v kamenných obchodech, kde se prodávají pneumatiky Michelin a kde je poskytována služba namontování pneumatik Michelin a nacházejí se na území Česka nebo Slovenska (dále jen „prodejní místa“) a to vlastním jménem a na vlastní účet, bez ohledu na to, jestli daná osoba nakupuje jako spotřebitel nebo v souvislosti s provozovanou hospodářskou činností;
  2. fyzickým osobám, které jsou plně svéprávné a jsou zaměstnanci nebo představiteli právnických osob, které mají sídlo na území Česka nebo Slovenska, pořizují si pneumatiky Michelin a nechávají si je namontovat v prodejních místech jménem a ve prospěch právnické osoby, kterou zastupují, na území České republiky nebo Slovenska.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že v případě kupních smluv uzavíraných mezi prodejním místem a právnickou osobou se za osobu zastupující právnickou osobu považuje osoba podepisující jménem kupujícího fakturu – daňový doklad (VAT) dokladující prodej a jestliže podpis kupujícího nebyl přiložen na faktuře – daňovém dokladu (VAT), pak osoba potvrzující převzetí zakoupených pneumatik Michelin.
 3. Akce se nemohou zúčastnit:
  1. pracovníci a zástupci Pořadatele nebo Michelin včetně obchodních zástupců, ani členové rodin uvedených osob. Členy rodiny se rozumějí: předci, potomci, sourozenci, manželé a manželky, manželé a manželky sourozenců, rodiče manželů a manželek, bratranci a sestřenice a osoby v adoptivním vztahu;
  2. podnikatelé, kteří mají vozový park a pořizují pneumatiky Michelin pro potřeby tohoto vozového parku – více než 20 kusů pneumatik Michelin, tj. 5 sad.
 4. Pro účast v Akci osoba, která splní podmínky uvedené v § 2 bod 1, musí v průběhu Akce:
  1. jednorázově v období od října 2019 do 15. prosince 2019 koupit v prodejním místě minimálně 4 kusy pneumatik Michelin téhož druhu, tj. 1 sadu pneumatik Michelin;
  2. zároveň spolu s koupí uvedenou v bodě a) výše si musí nechat namontovat zakoupené pneumatiky Michelin v prodejním místě, kde koupě proběhla;
  3. Zaregistrovat se v období od října 2019 do 31. prosince 2019 nebo do vyčerpání odměn v rámci Akce na stránkách www.promo.michelin.cz – pro účastníky z Česka nebo na stránkách www.promo.michelin.sk – pro účastníky ze Slovenska (dále jen: „webové stránky“);
  4. připojit během registrace sken nebo fotografii faktury – daňového dokladu (VAT) nebo paragonu (a uchovat si jejich originál nebo kopii do doby ukončení Akce), které potvrzují nákup uvedený v bodě a) výše a montáž uvedenou v bodě b) výše, z jejichž obsahu vyplývá, že předmětem koupě byla minimálně 1 sada pneumatik Michelin a služba montáže zakoupené 1 sady pneumatik Michelin a že koupě a montáž proběhly v období od 1. října 2019 do 15. prosince 2019.
 5. K účasti v Akci opravňuje pouze jednorázová koupě 1 sady pneumatik Michelin a jejich montáž, přičemž podle pravidel se jednorázovou koupí a montáží rozumí koupě a montáž potvrzená jedním paragonem nebo jednou fakturou – daňovým dokladem (VAT).
 6. Při registraci na webových stránkách je účastník Akce (dále jen „Účastník“) povinen:
  1. seznámit se a souhlasit s podmínkami pravidel;
  2. souhlasit se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro potřeby Akce;
  3. uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, přesnou adresu bydliště (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, obec) a číslo mobilního telefonu;
  4. uvést název a přesnou adresu prodejního místa, kde proběhl nákup a montáž pneumatik Michelin;
  5. zaslat pomocí aplikace na webových stránkách sken faktury nebo paragonu, které dokládají koupi a montáž uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 pravidel. Pořadatel uvádí, že aplikace na webových stránkách může technicky zpracovat přílohu ve formátech: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF, která není větší než 5 MB. Přílohy větší než 5 MB aplikace nepřijme.
 7. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za to, když osoba, jež se do Akce přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin a Pořadatel rovněž nenesou odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na webových stránkách.
 8. V souvislosti s koupí a montáží uvedenými v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se lze zúčastnit Akce pouze jednou. V případě dalšího nákupu pneumatik Michelin, který splňuje podmínky uvedené v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5 se Účastník nemůže znovu Akce zúčastnit. Pořadatel navíc informuje, že Účastník může své nákupy zaregistrovat v Akci maximálně 5krát (pětkrát) a získat tak maximálně 5 (pět) odměn, a to i v případě, že zaregistruje více než pět nákupů pneumatik Michelin.
 9. Zapojení do Akce je dobrovolné a znamená vyjádření souhlasu s ustanoveními pravidel.
 10. Účastník bude diskvalifikován a vyloučen z účasti v Akci v případě, že svým jednáním porušuje ustanovení pravidel, právní předpisy, dobré mravy nebo zásady veřejného pořádku. V takovém případě ztrácí Účastník také nárok na odměnu.
 11. V případě, že bude mít Pořadatel odůvodněné podezření ohledně pravosti zaslaného paragonu nebo faktury – daňového dokladu (VAT), může být Účastník vyloučen z účasti v Akci a ztrácí právo na odměnu.

§ 3 PRŮBĚH SOUTĚŽE A ODMĚNY

 1. Pořadatel předkládá 2 500 (dva tisíce pět set) odměn v podobě anonymní předplacené karty typu Mastercard, která je přístupovým instrumentem k elektronickým penězům a vydala ji Edenred Polska Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě ve spolupráci s PrePay Technologies Limited v hodnotě:
  1. 600 CZK (šest set českých korun) / 25 EUR (dvacet pět euro) v případě nákupu a montáže pneumatik Michelin o rozměrech 16 a17 palců;
  2. 1 200 CZK (jeden tisíc dvě stě korun) / 50 EUR (dvacet pět euro) v případě nákupu a montáže pneumatik Michelin o rozměrech 18 palců a větších;
   – dále jen „odměna“ nebo společně „odměny“ s tím, že odměna bude připsána v polské měně a k její hodnotě bude připočtena částka ve výši 2,5 % z hodnoty odměny jako náhrada za náklad spojený s jejím přepočtem na české koruny / eura.
 2. Odměna opravňuje k platebním transakcím na čerpacích stanicích, kde je platební terminál akceptující transakce kartami Mastercard s připsaným kódem MCC jako čerpací stanice. Podmínky využití odměny jsou uvedeny v pravidlech, která obsahují podmínky použití karet a nacházejí se v příloze č. 1 pravidel.
 3. Pořadatel informuje o nejdůležitějších principech využití odměny:
  1. termín platnosti odměn se nachází na lícové straně karty;
  2. kartou lze platit výhradně na čerpacích stanicích s obsluhou, což znamená, že platba na samoobslužné stanici neproběhne;
  3. kartou lze platit výhradně na čerpacích stanicích vybavených platebním terminálem;
  4. kartou lze hradit libovolnou částku, ale pouze do výši prostředků, které jsou k dispozici na kartě;
  5. Pokud je platba vyšší než zůstatek na kartě, informujte pokladního, jakou částku chce Účastník uhradit kartou a zbytek je Účastník povinen doplatit hotově.
 4. Odměny obdrží Účastníci, kteří se správně a v souladu s čl. 2 bod 4 c) a d) pravidel, registrovali na webových stránkách - do vyčerpání počtu odměn uvedeného výše v bodě 1.
 5. Odměny se budou předávat:
  1. Přímo v prodejním místě, kde Účastníci nakoupili a objednali montáž pneumatik Michelin, dle zásad určených v pravidlech s tím, že odměna nebude aktivována, tj. až po správné registraci Účastníka na webových stránkách a ověření Pořadatelem, zda Účastník splnil podmínky Akce, bude odměna aktivována Pořadatelem;
  2. Pořadatelem, který na vlastní náklady pošle odměnu na adresu Účastníka uvedenou v průběhu registrace na webových stránkách nejpozději do 29. února 2020.
 6. Osoby, které budou oprávněny obdržet a/nebo aktivovat odměny Pořadatelem, budou informovány o odměně formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl při registraci v Akci, ve lhůtě do ledna 2020. Pořadatel si vyhrazuje právo na dodatečné telefonické informování Účastníka o aktivaci odměny prostřednictvím telefonátu na telefonní číslo, které Účastník uvedl v souvislosti se svou registrací do Akce.
 7. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za to, když osoba, jež se do Akce přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin a Pořadatel rovněž nenesou odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na webových stránkách.
 8. Pokud osoby, které získaly odměny, nesplňují podmínky uvedené v pravidlech, ztrácejí právo na odměnu.
 9. Odměny určené na Akci nelze vyměnit za peněžní ekvivalent ani za odměny jiného druhu.
 10. Účastníci Akce nemohou převést právo na získání odměny na třetí osoby.
 11. Odměny budou Účastníkům vydány podle ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických osob.
 12. Pořadatel sděluje že, že fyzické osoby, které se účastní Akce jakožto spotřebitelé, jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z příjmů osvobozeny od daně z příjmů z odměny, kterou v rámci Akce získají.

§ 4 REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Akce a vydání odměn mohou být podávány písemně, doporučeným dopisem na adresu Pořadatele do června 2020, s přípisem „Speciální akce Michelin – Zima 2019 – reklamace“ nebo ve formě e-mailové zprávy zaslané na adresu michelin@publicis.pl s předmětem zprávy „Speciální akce Michelin – Zima 2019”. Pro dodržení lhůty pro podání reklamace je rozhodující datum odeslání doporučeného dopisu obsahujícího reklamaci.
 2. Právo podat reklamace týkající se průběhu Akce je vyhrazeno pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace uvedené v bodě 1 výše budou Pořadatelem posouzeny ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou na reklamaci ve lhůtě 7 dnů od data posouzení reklamace.

§ 5 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje, které Účastníci uvedli při registraci do Akce, bude zpracovávat správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES na základě souhlasu, který Účastník poskytne, pro potřeby a za účelem zajištění průběhu Akce, včetně potřeby informování o aktivaci odměn, na které mají Účastníci právo podle zásad uvedených v pravidlech, spojení se s Účastníkem telefonicky za účelem ověření koupě a montáže pneumatik Michelin, kontaktování, včetně telefonického, za účelem potvrzení údajů uvedených při registraci do Akce, které jsou nezbytné pro aktivaci odměn a vyřešení případných reklamací a pro daňové vyúčtování - čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6, odst. 1 písm. f).
 3. Účastník může rovněž vyjádřit souhlas se zasláním obchodních informací, které obsahují nabídku společnosti Michelin, na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Akce.
 4. Správcem osobních údajů je:
  1. Michelin S.A. se sídlem: Olsztyn, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zapsaná v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku u Obvodního soudu v Olsztyně pod číslem KRS 0000163137;
  2. Hungaria Ltd., se sídlem Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem 5-09-062150.
 5. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: KONTAKT_IODO@michelin.com.
 6. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání akce, včetně doby nezbytné k přezkoumání případných reklamací Účastníků nebo do chvíle, kdy Účastník podá námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo do chvíle, kdy odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 7. Účastník poskytuje své osobní údaje pro potřeby účasti v Akci dobrovolně, ale jejich poskytnutí je pro účast v Akci nezbytné. Jejich poskytnutí je nezbytné rovněž pro získání odměn, na které bude mít Účastník právo podle principů uvedených v pravidlech.
 8. Společnost Michelin jako správce osobních údajů sděluje, že osobní údaje Účastníků jsou předány na základě příslušné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů společnosti:
  1. Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), v rozsahu a za účelem uvedeným výše;
  2. Trendseter.pl Bartosz Siemaszko, Adam Zieliński spółka jawna se sídlem ve Varšavě (ul. Krochmalna 2/410, 00-864 Warszawa) v rozsahu a za účelem nezbytným pro předání odměn v rámci Soutěže.
 9. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského společenství.
 10. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právu na opravu svých údajů;
  3. právo na výmaz ‒ pokud Účastník soudí, že není důvod, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování - Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činnosti domluvených s Účastníkem v případě, kdy Účastník soudí, že údaje, které Michelin drží, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly odstraněny, protože je potřebuje k zjištění či vymáhání nároků nebo obrany před nimi nebo na dobu podané námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená právo na obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka, a které účastník poskytl společnosti Michelin v souvislosti se svou účastí v Akci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo požadovat po společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, kterého Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo podat námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že účely zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje ke stanovení a vymáhání nároků nebo obrany před nimi;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 11. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo jinému příslušnému dozorovému orgánu poskytujícímu dozor nad ochranou osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 12. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin má právo na zjištění totožnosti osoby před přistoupením k uplatnění jejích práv.

§ 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění závazků spojených s Akcí bude řešit příslušný soud podle obecné příslušnosti.
 2. Příslušným právním řádem, jímž se řídí Akce a hodnocení práv a povinností, je pro Účastníky z České republiky český právní řád a pro Účastníky ze Slovenska slovenský právní řád.
 3. Akce je upravena výhradně svými pravidly a obecně platnými právními předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 4. Nedílnou součástí pravidel jsou tyto přílohy: Pravidla a podmínky použití předplacené karty typu Mastercard vydané společností Edenred Polska Sp. z o.o.
 5. Podmínky dostupné v době trvání Akce v sídle Pořadatele, v sídle Obchodního ředitelství Michelin Polska S.A. ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa a na webových stránkách.

Příloha č. 1 pravidel

Company nameStreetCityZip code
ABI AUTO s.r.o.Svobody 774/77Liberec460 15
ALMA PNEU S.R.O.Malostranská 586Šenov U Nového Jičína742 42
ALMA PNEU – Frýdek MístekJANA CAPKA 2290Frýdek - Místek738 01
ALMA PNEU – OstravaŠVERMOVA 698Ostrava709 00
AP-AUTO PROFI S.R.O.Gerská 4Plzeň323 00
AUTO BÁRTA S.R.O.Resslovo Nábřeží 2793/3Opava746 01
AUTO CECHAK, S.R.O.HODOLANSKA 36Olomouc779 00
AUTO HLAVACEK A.STýnecka 669/5Olomouc - Holice779 00
AUTO HLAVÁČEK-KLIENTSKÝ SERVIS S.R.OTýnecká 669/5Olomouc779 00
AUTO-HOBBY, SPOL. S.R.O.Palackého 1/1016Jeseník790 01
AUTO-MACÍK S.R.O.Hliníky 2362/9Boskovice680 01
AUTOCENRUM KELICHŠUMPERSKÁ 536Uničov783 91
AUTOCENTRUM CHODOVPOD CHODOVEM 1267/7Praha 4149 00
AUTOCENTRUM KARVINÁ S.R.O.Za Splavem 885/1AKarviná734 01
AUTOCENTRUM MERCIA A.S. Dašická 1228Chrudim527 01
AUTOCENTRUM RK CB S.R.O.U Jeslí 1České Budéjovice370 01
AUTOFIALA SPOL. S.R.O.Nám. Osvobození 379Říčany U Brna664 82
AUTOČIŽNÁR S.R.O.Sadov 5Karlovy Vary360 01
Auto Houser s.r.o.Přílepská 1233Roztoky U Prahy252 63
Auto Jarov s.r.o.Osiková 2Praha 3130 00
Auto Michálek s.r.o.Konopišťská 2356Benešov U Prahy256 01
Autoexpres CZ s.r.o.Nádražní 25Oslavany664 12
BELA SERVIS S.R.O.Mladoboleslavská 73Praha 9197 00
BENET S.R.O.Chobotecká 139Mladá Boleslav293 01
BMW - CAR TEC GROUPVÍTKOVICKÁ 3246/1AOstrava702 00
Best Drive - Benešov u PrahyKe Studánce 2116Benešov u Prahy256 01
Best Drive - Brno-Horní Heršpice IKšírova 311/238Brno-Horní Heršpice619 00
Best Drive - Brno-Horní Heršpice IIKšírova 311/238Brno-Horní Heršpice61900
Best Drive - Brno-IvanoviceČernohorská 45Brno-Ivanovice621 00
Best Drive - Brno-Královo PoleHerčíkova 246/1aBrno-Královo Pole61200
Best Drive - Brno-LesnáLoosova 262/1Brno-Lesná63800
Best Drive - Brno-ŠtýřiceOpavská 801/8aBrno-Štýřice63900
Best Drive - BřeclavLidická 151Břeclav690 00
Best Drive - ChomutovPoděbradova 922/1Chomutov430 01
Best Drive - Frýdek-MístekPříborská 2256Frýdek-Místek738 01
Best Drive - FulnekFučíkova 183Fulnek742 45
Best Drive - Havlíčkův BrodHavířská 1141Havlíčkův Brod580 01
Best Drive - HavířovFrýdecká 1061Havířov736 00
Best Drive - HodonínTyršova 4Hodonín695 00
Best Drive - Hr.KrálovéStavební ul., Sklad. oblast PouchovHr.Králové500 03
Best Drive - Hradec KrálovéAkademika Bedrny 89/8Hradec Králové50200
Best Drive - JihlavaBoženy Němcové 3Jihlava586 01
Best Drive - Jindřichův HradecVáclavská 611Jindřichův Hradec377 01
Best Drive - JičínHradecká 816Jičín50601
Best Drive - Karlovy VaryTeplárenská 404/56Karlovy Vary360 04
Best Drive - Kladno Unhošťská 3297Kladno 272 01
Best Drive - KolínPražská 1038Kolín280 02
Best Drive - KosmonosyPrůmyslová 993Kosmonosy293 06
Best Drive - Kralupy nad VltavouVodárenská 732Kralupy nad Vltavou278 01
Best Drive - Liberec 9Americká 240Liberec 9460 10
Best Drive - Lounyul. 5. května 2770Louny440 01
Best Drive - MostVelebudická 1459/7Most434 00
Best Drive - MělníkKokořínská 3261Mělník276 01
Best Drive - Nový BorProkopa Velikého 418/IINový Bor473 01
Best Drive - NymburkBobnická 2019Nymburk288 02
Best Drive - OlomoucBabíčkova ul. 1Olomouc772 11
Best Drive - OpavaKrnovská 105Opava747 07
Best Drive - OstravaNovinářská 3305Ostrava702 00
Best Drive - Ostrava-HeřmaniceZáblatská 683/93Ostrava-Heřmanice713 00
Best Drive - Ostrava-KunčiceBarutova 336/1Ostrava-Kunčice71900
Best Drive - OtrokoviceObjízdná ul.Otrokovice765 02
Best Drive - Pardubice INa Spravedlnosti 2620Pardubice530 02
Best Drive - Pardubice IIHusova 1723Pardubice53003
Best Drive - Pardubice-PardubičkyPrůmyslová 388Pardubice-Pardubičky533 01
Best Drive - Plzeň - ZátišíDomažlická 1257/168dPlzeň - Zátiší31400
Best Drive - Plzeň IStudentská 56Plzeň323 00
Best Drive - Plzeň IIRokycanská 1458/70Plzeň312 00
Best Drive - PrachaticeVodňanská 6Prachatice383 01
Best Drive - Praha 10 IPetrohradská 1Praha 1010000
Best Drive - Praha 10 IINovostrašnická 3334/19Praha 10100 00
Best Drive - Praha 10 IIIPod Bahnivkou 102/1Praha 1010300
Best Drive - Praha 5 IKe Kotlářce 1274/6Praha 5150 00
Best Drive - Praha 5 IINádražní 8Praha 5150 00
Best Drive - Praha 5 IIIJeremiášova 1050/21Praha 5155 00
Best Drive - Praha 8Prosecká 6/2160Praha 8180 00
Best Drive - PísekOtakara Jeremiáše 2265Písek397 01
Best Drive - Přerovul. 9. května 88Přerov750 02
Best Drive - Příbram Obecnická 365Příbram 261 01
Best Drive - RakovníkOttova 2567Rakovník269 01
Best Drive - Rychnov nad KněžnouStrojnická 1554Rychnov nad Kněžnou516 01
Best Drive - Sezimovo ÚstíPod Kovosvitem 1107Sezimovo Ústí391 02
Best Drive - Staré MěstoHuštěnovská 1761Staré Město686 02
Best Drive - Svitavyul. Ant. Slavíčka 586Svitavy568 02
Best Drive - Velké MeziříčíHornoměstská 366/41Velké Meziříčí59401
Best Drive - Vlašim Blanická 1812Vlašim 25814
Best Drive - VsetínDolní Jasénka 278Vsetín755 01
Best Drive - Vysoké MýtoPražská 85/IIVysoké Mýto566 01
Best Drive - Zlíntřída Tomáše Bati 5451Zlín760 01
Best Drive - Zlín-MalenoviceBezručova ul. 52Zlín-Malenovice763 02
Best Drive - Ústí nad Labem-TrmiceTyršova 874Ústí nad Labem-Trmice400 04
Best Drive - České BudějovicePekárenská 560, U KřížkuČeské Budějovice370 04
Best Drive - ŠumperkRevoluční 20Šumperk787 01
Buenoservis s.r.o.Hostomická 1999Dobříš263 01
CARPNEU S.R.O.Cihelní 35/760Ostrava702 00
CB AUTO A.S. Dr. Milady Horákové 1477České Budějovice370 05
CHÁRA - RAKOVNÍKPražská 300Rakovník269 01
CHÁRA SPORT, A.S. Brno ModřiceBrněnská 543Brno664 42
CHÁRA SPORT, A.S. Brno VinohradyŽarošická 4329/24Brno628 00
CHÁRA SPORT, A.S. Domažlice28.Října 288Domažlice344 01
CHÁRA SPORT, A.S. HavířovŽelezničářů 1529/1CHavířov736 01
CHÁRA SPORT, A.S. KladnoKE STADIONU 2060Kladno272 00
CHÁRA SPORT, A.S. Ostrava TřeboviceNa BezděkuOstrava
CHÁRA SPORT, A.S. PardubicePrůmyslová 468Pardubice530 03
CHÁRA SPORT, A.S. PlzeňDomažlická 179, čp 1295Plzeň301 00
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 10Švehlova 1900Praha 10106 24
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 5Jeremiášova 870Praha 5155 43
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 6Karlovarská 2/245Praha 6163 00
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 8Rohanské Nábř. 172/2Praha 8186 00
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 9Kbelská 581Praha 9190 00
CHÁRA SPORT, A.S. TepliceMasarykova 439Teplice415 02
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - PekárenskáPekárenská 54České Budějovice370 04
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - PražskáPražská 1507České Budějovice370 10
CHÁRA Sport asJeremiášova 947Praha 5150 00
CZECH STYLETEČOVSKÁ 1239Zlín-Malenovice763 02
DALIBOR ZÁTOPEKTichá 488Tichá742 74
DANIEL FIALABřezsko 67Konice798 52
DAVID KOUDELKA - PNEU CBBezdrevská 1České Budějovice370 11
DD 22, společnost s ručením omezenýmObchodní ul.(areál Ecoruin)Most 1434 01
DENAR spol. s r.o.Duhová 1065Kosmonosy293 06
DMCOMPANY A.S.Dukelská 499Rokycany337 01
DOBRE PNEU S.R.O.Na Vyšehradě 610Netolice384 11
DUSEK AUTOMA S.R.O.Ryšavého 257Náchod547 03
DÍTĚ LOGISTIC S.R.O.Kladska 1082Hradec Králové500 03
DÍTĚ LOGISTIC s. r. o.Kladská 1082, čerpací stanice, pneuservisHradec Králové 3500 03
ELIT CZ, spol. s r.o.Jeremiášova 1283/18Praha155 00
ELNE Rakovník s.r.o.Lubenská 1588Rakovník26901
EUROPNEU CZ. S.R.O.Hořická 23Hradec Králové503 11
FLEKC S.R.O.Statenická 3Velké Přílepy252 64
GECKO International s.r.o.Praha 2252 67
GPD A.S.Předmostí 1860/6Děčín405 02
Goodlack s.r.o.Jiráskova 1342Blatná388 01
H & P, V.O.S.Krmelínská 786/1Ostrava720 00
Hana AntonyováMikulovská 628Valtice691 42
I.B.Z. - VELKOOBCHOD PNEU S.R.O.Havířská 1241Nýřany330 23
ICM-CZ, S.R.O.Libhošť 150Nový Jičín742 57
ING. MARTIN DIVIŠEK S.R.O.Zapečská 68/IIChlumec Nad Cidlinou503 51
IVAN KOPECKÝ - Pneuservis U KopeckýchM. Alše 229Valašské Meziříčí757 01
IVO LINDNER - PNEUSERVISKolínská E12, Ben.TrilobitTuklaty250 82
Ing. Richard SílaJižní 118Olomouc - Hodolany779 00
Ing. Richard SílaJizni 118/296Olomouc779 00
JAKUB SEIDLLaurinova 92Mladá Boleslav293 01
JAN ISÁKTřída T.G. Masaryka 140Česká Skalice552 01
JAN NEUBAUERKomorovice 63Humpolec396 01
JAN SVATJablunkovská 853/46Český Těšín737 01
JAROMÍR DUFKA - PNEUSERVISSokolská 1100Hluk687 25
JAROSLAV KOPECKÝ - PNEUSERVIS J&R KOPECKÝHemy 809Valašské Meziříčí757 01
JIRI BALLARIN1. máje 487/36Bolatice747 23
JIRI DRTILAREáL ČSAD, OLOMOUCKA 61Mohelnice789 85
JIŘÍ BARTOŠTyršova 21Vamberk517 54
JIŘÍ PORTLÍKKpt. Jaroše 405Litomyšl570 01
JIŘÍ ŠEBERANádražní 1120Pacov395 01
JOPECO SPOL. S R.O.U Cihelny 1751Náchod547 01
JOSEF JELŠÍKTěšnovice 37Kroměříž767 01
JOSEF TROJANNovosibřinská 1107Újezd Nad Lesy190 16
Jaroslav HronOmlenická 174Kaplice 1382 41
Jaroslav VaclavovicSovadinova 10Břeclav69141
Jaroslav VáclavovičSovadinova 10Břeclav690 02
K & K PNEU S.R.O.Hlavni 1610Šenov U Ostravy739 34
K & T SPOL. S R.O.U Javůrkovy Louky 542Jičín506 01
K&KHLAVNI 1610Senov U Ostravy739 34
K.A.L.T. Pneu a.s., KolínK Raškovci 807Kolín 5280 02
K.A.L.T. Pneu a.s., PardubiceDoubravice 109Pardubice533 53
K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - MěcholupyKutnohorská 288/82Praha 10 - Měcholupy109 00
K.A.L.T. Pneu a.s., Praha - StrašniceV Korytech 1532/67Praha 10 - Strašnice100 00
K.A.L.T. Pneu a.s., StrakoniceŘepice 126Strakonice386 01
K.A.L.T. Pneu a.s., ŽatecNákladní 1659Žatec438 01
KAREL HEROLDKolodějská 435Týn Nad Vltavou375 01
KASTINI NEON S.R.O.Frenštátská 2683Rožnov756 61
KOMAT a.s.Dolní Třebonín 58Dolní Třebonín382 01
Kamil HejlStrojírenská 40Ždár Nad Sázavou 1591 01
LUDĚK BEDNÁŘ-PNEUSERVISRačerovická 1102Třebič674 01
LUKROM, SPOL. S.R.O.Kaplanova 1810Kroměříž767 01
LUMÍR PREJDA s.r.o.Přemyslovců 6Opava747 07
LUPOSS CZ s.r.o.Hradecká 500, Bývalý areál kasárenOpatovice Nad Labem533 45
Ludvík HradilNádražní 43Šternberk 1785 01
MANDS INTERNATIONAL S.R.O.K PASEKAM 2897Zlín760 01
MARCEL POLÁK PNEUSERVIS NA VÝŠINCEPerlová 511Turnov511 01
MARTIN BRÁZDABrněnská 304Křenovice683 52
MARTIN KUMPANHlinecká 66Trhová Kamenice539 52
MARTIN LACHE - PNEUSERVISCvikovská 268Jablonné V Podještědí471 25
MC PNEU S.R.O.Lubina 543Kopřivnice742 21
MERCEDES-BENZDAIMLEROVA 2296/2Praha 4149 00
MICHAL LENHART - PNEU EXPRESNádražní 900Uherský Ostroh687 24
MICHAL SVOZILGorazdova 6Moravská Třebová571 01
MIROSLAV ŠÍMASladkovského 153/51Olomouc - Holice779 00
MS AUTO CZ SPOL. S R.O.Vřesinská 2141/159Ostrava708 00
MSL REJKOL S.R.O.Lubina 16Kopřivnice742 21
Macar, spol. s r.o.U Bílého sloupu 114Litvínov436 01
Martin PospíšilPřemyslova 370/78Kralupy Nad Vltavou 1278 01
Martin ČtvrtníkVlkonice 75Vacov384 86
Michal TrojánekDvoráčkova 1847Tišnov 1666 01
NEJKOLA S.R.O.NA VLČINCI 16/3Olomouc779 00
NEKVINDA - ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A.S.Průmyslová 2Svitavy568 02
No-Ji-CoZernovicka 257Prachatice38301
ONDŘEJ DOBIÁŠMiskovice 7Miskovice285 01
ONIO S.R.O.Družstevní 84/15Ostopovice66449
OPEL - AUTO DOBROVOLNÝFR. STRÁNECKÉ 1330/2Velké Meziříčí594 01
OTS PNEU, S.R.O.Hradecká 150Pardubice - Cihelna530 09
PAVEL VESELÝJiráskova 979Protivín398 11
PELE.SI AUTO s.r.o.Hodkovická 449Liberec 6460 06
PEPERNIK BRUNO - PNEUSERVISLipnická Č. 528Drahotuše-Hranice753 61
PETR DUŽIKTěšínská 201/221Ostrava-Radvanice716 00
PETR MANSFELDChvaletice 433Chvaletice533 12
PETR PŘIBÍKHornoměcholupská 497Praha 15109 00
PEUGEOT - FEDERAL CARS SPOL. S R.O.DOUBSKÁ 424 Liberec463 12
PNEU Komínek s.r.o.Soškova 1571Nové Město Na Moravě592 31
PNEU BOHÁČ S.R.O.Na Morákově 160Beroun266 01
PNEU BOHÁČEK MB S.R.O.U Masokombinátu 1242Kosmonosy293 06
PNEU DRNEC s.r.o.Nepomucká 1010/251Plzeň326 00
PNEU FIALA s.r.o.ČS.LEGIÍ 65Milevsko 1399 01
PNEU HNÍDEK S.R.O.Knoflíková 2814/8AJablonec Nad Nisou466 01
PNEU HRADIL S.R.O.Podhoří 35Lipník Nad Bečvou751 31
PNEU KAFKA, A.S.Brněnská 330Třebíč674 01
PNEU KOUBEK s.r.o.Hodonínská 1200/94Rohatec696 01
PNEU KUTHAN, S.R.O.Bří.Štefanů 997Hradec Králové500 03
PNEU MORAVA S.R.O.Bilovice 406Bilovice68712
PNEU MORAVA, s.r.o.Obchodní 883Kunovice686 04
PNEU OK - SHOP S.R.O.Markvartovická 1416/2Hlučín748 01
PNEU PETERKA S.R.O.Nad Nisou 201Liberec463 12
PNEU PLUS s.r.o., Brno-KohoutoviceLibušino údolí 160Brno-Kohoutovice623 00
PNEU PLUS s.r.o., Frýdek-MístekJ.Opletala 684Frýdek-Místek738 02
PNEU PLUS s.r.o., HodonínBrněnská 40Hodonín695 01
PNEU PLUS s.r.o., KroměřížHulínská 1805Kroměříž767 01
PNEU PLUS s.r.o., KyjovJungmannova 216Kyjov697 01
PNEU PLUS s.r.o., OlomoucPavelkova 2Olomouc772 11
PNEU PLUS s.r.o., SlavičínAreál ZD - Hrádek Slavičín763 22
PNEU PLUS s.r.o., Staré MěstoTovární 2011Staré Město686 03
PNEU PLUS s.r.o., StrážniceU Vlečky 863Strážnice696 62
PNEU PLUS s.r.o., Strážnice (Sklad)U Vlečky 849Strážnice696 62
PNEU PLUS s.r.o., Veselí nad MoravouMasarykova 1663Veselí Nad Moravou698 01
PNEU PLUS s.r.o., ZlinK Pasekám 2897Zlin760 01
PNEU SOUKUP S.R.O.Vrchlického 108/18Bílina418 01
PNEU STĚHULE s.r.o.Petroupec 12Benešov256 01
PNEU-TRUNĚČEK, SPOL. S.R.O.Havlíčkova 409Nové Město Nad Metují549 01
PNEU-Šafránek s.r.o. Českomoravská 317/12Praha 9190 00
PNEU-Šafránek s.r.o. Národních hrdinů 898Praha 14 - Dolní Počernice190 12
PNEU-Šafránek s.r.o. Masarykova 974Rudná U Prahy252 19
PNEUCENTRUM KRALUPY S.R.O.O.Wichterleho 810Kralupy Nad Vltavou278 01
PNEUCENTRUM N & N S.R.O.Přerovská 670/45Olomouc783 71
PNEUCENTRUM P&S, S.R.O.Chudeřice 145Bílina418 01
PNEUCENTRUM SPOL. S R.O.Fričova 27Karlovy Vary360 02
PNEUCENTRUM spol. s r.o.Koterovská 190Plzeň326 00
PNEUCENTRUM spol. s r.o.Sportovní 1Karlovy Vary 2360 01
PNEUMAX LIBEREC SPOL. S R.O.Nákladní 281/41Liberec460 07
PNEUSERVIS FLORÝK S.R.O.Kralicka 3Prostějov796 01
PNEUSERVIS HANZELKA S.R.O.Lužická 1237/29Nový Jičín741 01
PNEUSERVIS HOLUB S.R.O.Česká 867Kopřivnice742 21
PNEUSERVIS HRABAL s.r.o.Obvodová 3607Kroměříž767 01
PNEUSERVIS HRADIL-TRNKANádražní 43Šternberk785 01
PNEUSERVIS PEPE s.r.o.Joštovo nám. 4525/3Prostějov796 01
PNEUSERVIS POLÁČEK, S.R.O.Nádražní 906Zdanice696 32
PNEUSERVIS RUDNÁ S.R.O.Smetanova 253Bílovec743 01
PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ S.R.O.Borská 33Česká Lípa - Lada470 01
PNEUSTAV s.r.o.Milíčovice 68Znojmo 2669 02
PRUMEX S.R.O. NADRAZNI 489Hrusovany Nad Jevisovkou671 67
Pema Automotive, s.r.o.Deimlerova 273/1Jenišov U Karlových Varu362 11
Petr GalášKvětinová 535/2aPlzeň 22322 00
Petr KubínSirotkova 338/4Mladá Boleslav293 01
Petr RysDo Blatin 5, hala BPraha 517155 00
Pneu Hořejší s.r.o.U Stavoservisu 646/1APraha 10108 00
Pneu Procházka s.r.o.Praha 6160 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha ChodovV Jezírkách 24/1549Praha Chodov140 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha RuzyněDrnovská 27/1058Praha Ruzyně161 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha StrašniceČernokostelecká 84Praha Strašnice110 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha ČakoviceKostelecká 884/79Praha Čakovice190 00
Pneu Tiger s.r.o.K Podlesí 539Příbram261 01
Pneucentrum Slaný s.r.o. - Alois DulakPražská 338Slaný274 01
Pneumatico International s.r.o.Němčičky 91Němčičky664 66
Pneuservis APrazakova 51Brno619 00
Pneuservis Rudná s.r.o.Rudná 32Ostrava - Vitkovice703 00
Pneuservis SAPA s.r.o.Libušská 319/126Praha142 00
R. HORÁK S.R.O.Na Výpusti 666Slušovice763 15
RAD PNEU S.R.O.Hrušová 68Hrušová565 55
RADEK KINCL - AUTO & PNEU SERVISVe Žlábkách 2159/7Mělník276 01
RADEK MISTREklova 877Dvůr Králové Nad Labem544 01
RAUDO VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮUničovská 370/19Šumperk787 01
RENOCAR, A.S.PODOLÍ 445Podolí U Brna66403
RICHARD VOJTA - AUTOCENTRUMLoučany 836Náměšť Na Hané783 44
RUDOLF DOLEČEKKoliště 59Brno602 00
Radim Macura - Pneuservisul. Kosmonautu 10aKarlovy Vary360 05
SALLY TRUCKDOLNI NOVOSADSKA 420/89Olomouc779 00
SCHINDLER, SPOL S.R.O.Slezská 101/112Kobeřice747 27
SCHINDLER, SPOL S.R.O.VRCHNÍ 30Opava746 01
SCHINDLER, s.r.o.ŠTEPÁNKOVICKÁ 23Kravaře747 21
SIBOM, S.R.O.U Silnice 70/7Přerov Ix-Lýsky751 24
SIMONA ZVOLÁNKOVÁStarokolínská 337Kutná Hora284 01
STREDISKO REOPŠumvald 293Šumvald783 85
SUCHOMEL AUTO S.R.O.V Lukách 1407Ústí Nad Orlicí562 01
SUCHOMEL NEW s.r.o.V Lukách 1407Ústí Nad Orlicí562 01
TASY s.r.o. Brno - SlatinaŘípská 20aBrno62700
TASY s.r.o. Brno - VinohradyJedovnická 11Brno62800
TASY s.r.o. Mokra U BrnaMokrá 358Mokrá - Horákov664 04
TC-HK SPOL. S.R.O.Jiráskova 1666Rychnov Nad Kněžnou516 01
TOMKET S.R.O.Pražská 16/213České Budějovice370 10
TRUCK SERVICE ZLIN A.S.TŘ. TOMÁŠE BATI 258Zlín760 01
TRUCKTECH S.R.O.BRATRI STEFANU 499Hradec Kralove500 03
TRUCKTECH S.R.O.Černá Silnice 369Mnichovo Hradiště295 01
TTG SEModletice 109. (Průmyslová Zóna)Modletice251 01
UNIONPNEU CZ S.R.O.Novinářská 1113/3Ostrava709 00
URBAN PNEU S.R.O.Na vyslunni 866/IIIJindřichův Hradec377 01
URBAN PNEU S.R.O.Pod Vodojemem 582Kamenice Nad Lipou394 70
VAJSCOM S.R.O.Dolní Kalná 138Dolní Kalná543 74
VALATRANS A.S.Čs Aral 483Liptál756 31
VEREX S.R.O.Berkova 486/21Brno 1261200
VEČEŘAPNEU S.R.O.Poličná 464Valašské Meziříčí757 01
VLADIMÍR ČÁPEKHusova 646Drnholec691 83
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - JihlavaPávovska 3aJihlava58601
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jindřichův HradecJarošovská 1212Jindřichův Hradec377 01
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Žďár Nad SázavouJamská 2363Žďár Nad Sázavou59101
Vladimír OstaševskiKokořínská 3607Mělník 1276 01
VÁCLAV WACHTLDolany 141Klatovy339 01
XPRESS PNEU S.R.O.náměstí 5. května 835/10Hradec Králové500 02
XPneu s.r.o.Slezská 288Orlová735 14
ZDENĚK TŮMA AUTOLAND T&TBenešovská 583Děčín405 02
ZDENĚK VÍTEŠNÍKZáviškova 1177Velké Meziříčí594 01
Zdeněk KopřivaSvárov 729Velké Bílovice691 02
Zdeněk ŠkarkaBřezovaOstrava717 00
nakup24.cz s.r.o.Bavorská 856/14Praha155 00
testowa TRC
ČIMOS EXTRA EU S.R.O.Čimelice 337Čimelice398 04
ČSAD JIHOTRANS A.S.PEKARENSKÁ 77České Budějovice370 11
ŠÍBL, s.r.o.V Zahradách 339Mikulovice790 84

Příloha č. 2 pravidel

Před používáním Karty si pečlivě přečtěte Obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovují podmínky pro užívání Karty. Používáním Karty souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Pokud potřebujete cokoliv objasnit nebo s něčím nesouhlasíte, obraťte se prosím na Oddělení zákaznických služeb.

1. DEFINICE POJMŮ

Obchodník je prodejce, osoba nebo společnost, jež akceptuje karty značky Mastercard Acceptance;
Disponibilní zůstatek jsou finanční prostředky dostupné k použití na vaší Kartě;
Edenred je společnost Edenred Polska Sp. z o.o., registrovaná v Polsku v národním soudním rejstříku (KRS) pod číslem: 0000116438, se sídlem na adrese ul. Rozbrat 44a, 00-419 Varšava, Polsko;
Karta je jakákoliv anonymní předplacená karta Mastercard vydaná společností PPT ve spolupráci s Edenred jako produkt elektronických peněz.
CVC kód je ověřovací kód Karty uvedený na zadní straně Karty užívaný pro ověřování online Transakcí.
Společnost je podnikatelský subjekt nebo instituce, která vám předá Kartu, již obdržela od Edenred.
Mastercard® je společnost Mastercard International Incorporated se sídlem na adrese 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA;
Číslo Karty je šestnáctimístné číslo Karty uvedené na její přední straně;
Sériové číslo Karty je desetimístné číslo Karty uvedené na její zadní straně nad magnetickým proužkem;
Oddělení zákaznických služeb je kontaktním střediskem pro zpracovávání dotazů, žádostí a stížností týkajících se služeb souvisejících s Kartami;
Celková odpočitatelná částka je celková částka Transakce zahrnující Transakci samotnou a další související poplatky a daně;
Elektronické peníze jsou elektronické peníze propojené s vaší Kartou;
PPT je společnost PrePay Technologies Limited registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 04008083 s kontaktní adresou PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ;Účet je Elektronický účet propojený s vaší Kartou;
Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky v platném znění;
Webové stránky jsou webové stránky myedenred.pl, jež vám umožňují přístup k informacím o vaší Kartě, a naleznete na nich aktuální verzi těchto Obchodních podmínek;
POS terminál je elektronické zařízení umožňující vám provádět platební Transakce v prodejním místě;
Transakce je jakákoliv platba Kartou prostřednictvím POS terminálu nebo online;
Vy jste osoba, kterou Společnost považuje za způsobilou používat Kartu;
Značka Mastercard Acceptance je značkou Mastercard International Incorporated, která označuje, že Karta je na daném POS terminálu akceptována.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

2.1 Vaši Kartu PPT vydala na základě licence Mastercard International Incorporated. Tato Karta je produktem elektronických peněz. Elektronické peníze propojené s touto Kartou jsou poskytovány PPT a jsou uvedeny v PLN. Ve věci vydávání elektronických peněz je PPT regulována Úřadem pro kontrolu finančních trhů (FCA) Spojeného království. Vaše práva a povinnosti týkající se používání této Karty podléhají těmto Obchodním podmínkám; Nemáte žádná práva vůči Mastercard International Incorporated nebo jejím přidruženým společnostem. V případě jakýchkoliv potíží při používání Karty se obraťte na Oddělení zákaznických služeb nebo na Společnost, která vám Kartu vydala. Edenred vám uděluje právo užívat elektronické peníze do výše Disponibilního zůstatku na Kartě. Veškerá zákonná práva včetně práva vlastnického spojená s elektronickými penězi nadále náleží Edenred a nejsou převedena na vás. Karta zůstává majetkem PPT, která je vydavatelem Karet.

3. PŘIJETÍ A AKTIVACE VAŠÍ KARTY

3.1 Kartu můžete od Edenred obdržet pouze na základě žádosti Společnosti a v případě, že na ni máte nárok. O aktivaci vaší Karty budete informováni Společností, od které ji obdržíte.
3.2 Máte povinnost Kartu po obdržení okamžitě podepsat.
3.3 Vaši Kartu byste měli zaregistrovat na webových stránkách myedenred.pl. Budete tak moci využívat online služby, včetně možnosti vaši Kartu kdykoli zablokovat v případě ztráty nebo krádeže (nonstop služba 24 hodin denně).

4. JAK KARTU POUŽÍVAT

4.1 Vaši Kartu můžete používat kdekoliv na světě u Obchodníků, kteří Kartu akceptují a mají uvedenou značku Mastercard Acceptance, v souladu s informacemi o prodejních místech, kde můžete provádět Transakce, které jste obdrželi od Společnosti nebo jež jsou dostupné na webových stránkách myedenred.pl.
4.2 Každou Transakci musí být ověřena vaším CVC nebo podpisem, aby PPT registrovala Transakci jako legitimní.
4.3 Jakmile je Transakce schválena, nesmí být již z vaší strany zrušena, jelikož v daný okamžik je PPT považována za přijatou.
4.4 Vaše Karta je předplacená, což znamená, že od Disponibilního zůstatku Karty bude odečítána Celková odpočitatelná částka. Aby byla Transakce schválena, musí být Celková odpočitatelná částka nižší nebo rovná Disponibilnímu zůstatku na Kartě. Vaši Kartu byste neměli používat po uplynutí platnosti Karty nebo v případě, že Celková odpočitatelná částka překročí Disponibilní zůstatek. Pokud je z jakéhokoliv důvodu zpracovávána Transakce na částku vyšší, než je Disponibilní zůstatek na vaší Kartě, jste povinni Edenred navrátit částku, o kterou Celková odpočitatelná částka překročí váš Disponibilní zůstatek, a to do 14 dnů od obdržení naší faktury. V případě, že tuto částku neuhradíte, Edenred si vyhrazuje právo podniknout veškerá nezbytná opatření včetně žaloby k vymáhání jakýchkoliv neuhrazených peněžních částek.
4.5 Váš Disponibilní zůstatek si můžete kdykoliv zkontrolovat na automatické telefonní lince 22 481 39 08, na webových stránkách myedenred.pl nebo v mobilní aplikaci Twoja Karta.
4.6 V některých případech mohou Obchodníci vyžadovat, aby byl váš Disponibilní zůstatek vyšší, než je částka Transakce, kterou si přejete provést. V tomto případě vám bude účtována pouze skutečná konečná částka Transakce, kterou provedete.
4.7 V případě, že vaši Kartu použijete pro platby v letadle, ve vlaku nebo na lodi, nemusí být Obchodníci schopni Transakce schválit, pokud se jim nepodaří získat online autorizaci od PPT.
4.8 Vaši Kartu nemůžete používat u samoobslužných pokladen a samoobslužných čerpacích stanic. Vaší Kartou však můžete platit u běžné pokladny.
4.9 Maximální limit pro Transakce na POS terminálech je 10 000 PLN.
4.10 Disponibilní zůstatek na vaší Kartě není úročen.

5. KONEC PLATNOSTI KARTY

5.1 Datum konce platnosti vaší Karty je uvedeno na přední straně Karty. Jakmile skončí platnost vaší Karty, nebudete ji moci nadále používat a žádné další Transakce nebudou zpracovány.
5.2 Jakýkoliv Disponibilní zůstatek zbývající na vaší Kartě vám po uplynutí její platnosti nebude vrácen.

6. ODPOVĚDNOST A OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE KARTY

6.1 PPT může omezit nebo odmítnout schválení použití Karty v případě, že by užívání Karty mělo nebo mohlo mít za následek porušení Obchodních podmínek nebo pokud má PPT důvodné podezření, že vy nebo třetí strana jste spáchali nebo se chystáte spáchat trestný čin v souvislosti s Kartou nebo ji jiným způsobem zneužít.
6.2 V případě, že je nutné prověřit Transakci provedenou Kartou, máte povinnost s PPT nebo jiným oprávněným orgánem spolupracovat, pokud je tak vyžadováno.
6.3 Nikdy byste neměli nechávat jinou osobu používat vaši Kartu.
6.4 Nesete odpovědnost za veškeré Transakce schválené použitím vašeho podpisu nebo CVC.
6.5 Souhlasíte s tím, že nebudete Kartu předávat třetím stranám, ať už bezúplatně či jinak.
6.6 Souhlasíte s tím, že odškodníte nebo zbavíte PPT odpovědnosti za jakékoliv právní kroky přijaté za účelem vymáhání těchto Obchodních podmínek a/nebo jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek nebo podvodné používání vaší Karty.
6.7 Souhlasíte s tím, že vaši Kartu nebudete používat pro účely související s virtuálními měnami (např. Bitcoin) a neposkytnete ji osobám blízkým k užívání za účelem současného nebo budoucího obchodování s virtuálními měnami. Edenred zablokuje Karty užívané pro účely související s obchodováním s virtuálními měnami.

7. ZTRÁTA, KRÁDEŽ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

7.1 V případě ztráty, krádeže, podvodu nebo jiného rizika neoprávněného použití vaší Karty nebo v případě poškození či nefunkčnosti vaší Karty jste povinni okamžitě kontaktovat Oddělení zákaznických služeb. Budete požádáni, abyste nám poskytli číslo vaší Karty a identifikační údaje. Vaši Kartu můžete také zablokovat na webových stránkách myedenred.pl nebo v mobilní aplikaci Twoja Karta.
7.2 Pokud Oddělení zákaznických služeb oznámíte ztrátu nebo krádež vaší Karty, nesete odpovědnost za částku až do výše 150 EUR uvedenou v PLN za platby provedené před oznámením této skutečnosti Oddělení zákaznických služeb.
7.3 Za předpokladu, že jste tuto skutečnost nahlásili v souladu s odst. 7.1 a v případě, že neplatí odst. 7.4, nenesete odpovědnost za žádné ztráty, které nastanou od okamžiku oznámení ztráty nebo krádeže Oddělení zákaznických služeb. Pokud je na vaší Kartě zbývající Disponibilní zůstatek, můžete požádat Edenred o výměnu vaší Karty a PPT převede na tuto Kartu zbývající Disponibilní zůstatek, snížený o poplatky za vydání nové Karty v souladu se sazebníkem poplatků (viz Oddíl 9).
7.4 V případě, že existuje důvodné podezření, že nahlášená událost byla způsobena vaším porušením těchto Obchodních podmínek nebo hrubou nedbalostí, nebo pokud existuje důvodné podezření z podvodného nebo nevhodného jednání, nesete odpovědnost za veškeré způsobené škody.

8. TRANSAKCE PROVEDENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH

8.1 Pokud budete provádět Transakce v jiné měně, než je PLN, bude částka odečtená z vašeho Účtu převedena do PLN v den, kdy PPT obdrží údaje o dané Transakci v cizí měně. PPT pro převod použije kurz stanovený Mastercard dostupný v každý pracovní den od pondělí do pátku, přičemž změny ve směnném kurzu se projevují okamžitě. Směnné kurzy mohou kolísat a mohou se změnit od okamžiku provedení Transakce do jejího odečtení z Disponibilního zůstatku. Transakce prováděné v cizích měnách taktéž podléhají poplatkům (viz tabulka níže).

9. POPLATKY

9.1 Užívání Karet podléhá následujícím poplatkům:

Poplatek za Transakce v cizí měně 2,5 %
Poplatek za výměnu Karty  30,00 PLN

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

10.1 Pokud máte důvod se domnívat, že Transakce, pro kterou byla vaše Karta použita, byla neoprávněná, nebo se na vašem Účtu objevila chybně, budou váš Účet a okolnosti Transakce na vaši žádost přezkoumány.
10.2 Pokud Edenred důvodně prokáže, že se jednalo o vámi neschválenou Transakci, bude vám částka Transakce včetně jakýchkoliv dalších poplatků vrácena a Edenred vůči vám neponese další odpovědnost. S ohledem na spornou Transakci můžete být požádáni o spolupráci s příslušnými orgány.
10.3 Dokud nebude šetření dokončeno, sporná částka vám nebude k dispozici. V každém případě může být částka sporné Transakce později odečtena z vašeho Účtu, pokud PPT obdrží informace dokazující, že se jednalo o regulérní Transakci.
10.4 PPT si vyhrazuje právo vám částky nevrátit v případě, že jste podle názoru PPT nedodrželi tyto Obchodní podmínky, a nahlásit jakékoliv podvodné nároky příslušným orgánům.

11. ZMĚNY

11.1 PPT může tyto Obchodní podmínky kdykoliv z jakéhokoliv důvodu změnit zveřejněním aktualizované verze na webových stránkách.
11.2 Pokud je některá část těchto Obchodních podmínek v rozporu s jakýmikoliv právními nebo regulačními požadavky, nebude v tomto znění užívána, ale bude s ní nakládáno, jako by skutečně příslušné právní a regulační požadavky odrážela.
11.3 Edenred vás upozorní na aktualizovanou verzi těchto Obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách nejméně 14 kalendářních dní před tím, než změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost. Pokračováním v používání Karty i potom, co takové změny vstoupí v platnost, dáváte najevo souhlas s tím, že tyto upravené Obchodní podmínky jsou pro vás závazné.

12. ZABLOKOVÁNÍ KARTY

12.1 Pokud Edenred sdělí PPT z jakéhokoliv důvodu vaši nezpůsobilost pro používání Karty, bude tato Karta s okamžitou platností zablokována a nadále nebudete mít přístup k vašemu Disponibilního zůstatku.
12.2 Vaše Karta může být kdykoliv s okamžitou platností (až do doby, kdy je spor vyřešen) zablokována v případě, že porušíte tyto Obchodní podmínky nebo pokud existuje důvod domnívat se, že jste v hrubé nedbalosti použili nebo měli v úmyslu použít Kartu nebo ji použít podvodným či jiným nezákonným způsobem nebo pokud PPT nemůže nadále zpracovávat vaše Transakce z důvodu zásahu třetích stran. Za takovýchto okolností vám již nebude Disponibilní zůstatek k dispozici.

13. ODPOVĚDNOST PPT

13.1 Odpovědnost PPT podléhá následujícím výlukám a omezením:
13.1.1 PPT nenese odpovědnost za žádné neplnění vyplývající přímo či nepřímo z jakékoliv příčiny, kterou PPT nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně selhání služeb počítačových nebo telekomunikačních sítí a selhání systémů pro zpracování dat;
13.1.2 v případě závady na Kartě je odpovědnost PPT omezena na výměnu Karty;
13.1.3 PPT nenese odpovědnost v případě, že Kartou nemůžete provádět Transakce z důvodů, které nesouvisí s PPT;
13.1.4 ve všech ostatních případech je odpovědnost PPT omezena na částku posledního Disponibilního zůstatku na Kartě.

14. VAŠE ÚDAJE

14.1 PPT a Edenred mohou uchovávat vaše osobní údaje a budou tak činit v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy týkajícími se zpracovávání osobních údajů, mimo jiné včetně Směrnice EU 95/46/ES o ochraně osobních údajů.
14.2 Pokud zákon nevyžaduje jinak, nebudou vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu předávány nikomu mimo Edenred a jejích dodavatelů (včetně Mastercard International Incorporated a jejích přidružených společností) za účelem zpracování Transakcí a za dalšími statistickými a analytickými účely.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

15.1 V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stává nevymahatelným nebo nezákonným, ostatní ustanovení zůstávají nadále plně platná a účinná.
15.2 Není-li uvedeno jinak, žádná třetí strana, jež není smluvní stranou těchto Obchodních podmínek, nemá právo uplatňovat jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, kromě uplatňování jakýchkoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek Mastercard International Incorporated nebo jejími přidruženými společnostmi.
15.3 Tyto Podmínky se řídí polským právem a vy souhlasíte s výlučnou jurisdikcí polských soudů.