Michelin

Pravidla akce

„SPECIÁLNÍ AKCE LÉTO 2024“

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem „Speciální akce LÉTO 2024“, dále jen „Akce“, je společnost Michelin Polska, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Olštýně, na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olštýn, zapsaná v polském obchodním rejstříku Okresním soudem pro město Olštýn, VIII. obchodní divize Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 000087357, NIP (DIČ) 739-020-38-25, REGON (IČ) 510008834, se základním kapitálem ve výši 979.920.576,00 PLN, která je současně poskytovatelem cen v Akci, dále jen „Michelin“ nebo „Pořadatel“.

 2. Akci koordinuje společnost Artegence, společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě, na adrese ul. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, zapsaná v polském obchodním rejstříku Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII. obchodní divize Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000463597, NIP (DIČ) 521-364- 80-06, REGON (IČ) 146656210, se základním kapitálem 153.000 PLN, dále jen „Koordinátor“. Koordinátor jedná na zakázku, tedy jménem a ve prospěch Pořadatele, výhradně v souvislosti s technickým zajištěním Akce, které zahrnuje technickou obsluhu webových stránek, jejichž prostřednictvím Akce probíhá; koordinaci vydávání cen, na které mají nárok účastníci Akce – koncoví zákazníci produktů Michelin; příjem korespondence od účastníků Akce, zejména reklamací.

 3. Akce se pořádá na území České republiky.

 4. Akce probíhá od 15. března 2024 do 15. června 2024 a registrovat se do ní je možné od 15. března 2024 do 30. června 2024.

 5. Cílem Akce je propagace letních a celoročních pneumatik značky Michelin s průměrem 17 palců a větším u pneumatik pro osobní vozidla a SUV a s průměrem **15 **palců a větším u pneumatik pro užitková vozidla (řada pneumatik Agilis), dále společně jen „Pneumatiky Michelin“.

 6. Pro účely Akce je třeba pojem „1 sada Pneumatik Michelin“ chápat následujícím způsobem: a. 4 kusy Pneumatik Michelin shodného druhu a série nebo b. 2 kusy Pneumatik Michelin s průměrem A a 2 kusy Pneumatik Michelin s průměrem B shodného druhu a série (např. 2 kusy Pneumatik MICHELIN Pilot Alpin 4 s průměrem 18” a 2 kusy Pneumatik MICHELIN Pilot Alpin 4 s průměrem 19”) nebo c. 4 kusy Pneumatik Michelin dle specifikace vozidla, v souvislosti s jehož nákupem získal Účastník Pneumatiky Michelin.

§ 2. ÚČASTNÍCI

 1. Akce je určena:

  a. Fyzickým osobám s plnou právní způsobilostí, které mají trvalé bydliště nebo sídlo podnikatelské činnosti na území České republiky, pořídí si Pneumatiky Michelin a nechají si je namontovat na vozidlo ve vybraných kamenných prodejnách na území České republiky, kde se prodávají Pneumatiky Michelin a kde je poskytována služba montáže Pneumatik Michelin (dále jen „Prodejní místa“), přičemž podmínkou je, že nákup Pneumatik Michelin a jejich montáž na vozidlo musí proběhnout na stejném Prodejním místě, a to vlastním jménem a na vlastní účet – bez ohledu na to, zda daná osoba nakupuje jako spotřebitel nebo v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností.

  b. Fyzickým osobám s plnou právní způsobilostí, které mají trvalé bydliště nebo sídlo podnikatelské činnosti na území České republiky, pořídí si osobní vozidlo, užitkové vozidlo nebo vozidlo 4x4 (SUV) spolu se sadou Pneumatik Michelin a využijí službu montáže nebo uskladnění Pneumatik Michelin ve vybraných autosalonech na území České republiky, které nabízejí Pneumatiky Michelin a službu montáže nebo uskladnění Pneumatik Michelin a jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 Pravidel (dále jen „Autosalony“), přičemž podmínkou je, že nákup Pneumatik Michelin a jejich montáž na vozidlo nebo uskladnění musí proběhnout ve stejném Autosalonu, a to vlastním jménem a na vlastní účet – bez ohledu na to, zda daná osoba nakupuje jako spotřebitel nebo v souvislosti s provozovanou podnikatelskou činností.

  c. Fyzickým osobám s plnou právní způsobilostí, které jsou zaměstnanci nebo zástupci právnických osob nebo organizačních jednotek bez právní subjektivity, ale s právní způsobilostí podle zákona, se sídlem na území České republiky, které na území České republiky nakoupí Pneumatiky Michelin v souladu s podmínkami uvedenými výše v bodech a. či b. jménem a ve prospěch právnické osoby, kterou zastupují.

 2. Pořadatel si vyhrazuje, že v případě kupních smluv uzavřených mezi Prodejním místem nebo Autosalonem a právnickou osobou nebo jinou organizační jednotkou bez právní subjektivity, ale s právní způsobilostí podle zákona, se za osobu zastupující právnickou osobu nebo organizační jednotku považuje osoba podepisující jménem kupujícího fakturu s DPH, která představuje doklad prodeje, a pokud na faktuře s DPH není uveden podpis kupujícího, je za zastupující osobu považována osoba, která potvrdí převzetí zakoupených Pneumatik Michelin.

 3. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a zástupci, včetně obchodních zástupců Pořadatele, Koordinátora, Prodejních míst či Autosalonů, ani rodinní příslušníci uvedených osob. Rodinnými příslušníky se rozumí: předci, potomci, sourozenci, manželé, manželé sourozenců, rodiče manželů, bratranci a sestřenice a osoby v adoptivním vztahu.

 4. Pro účast v Akci musí osoba, která splní podmínky uvedené v § 2 bod 1, v době trvání Akce:

  a. Jednorázově zakoupit v době trvání Akce na Prodejním místě nebo v Autosalonu alespoň 4 kusy Pneumatik Michelin, tj. 1 sadu Pneumatik Michelin, jak je definováno v § 1 bod 6 Pravidel.

  b. Současně s nákupem uvedeným v bodě a. výše využít službu montáže zakoupených Pneumatik Michelin na Prodejním místě nebo využít službu montáže či uskladnění v Autosalonu, kde byl nákup Pneumatik Michelin uskutečněn.

  c. Zaregistrovat se v době trvání Akce nebo do vyčerpání cen v Akci podle toho, která situace nastane dříve, na stránkách www.promo.michelin.pl (dále jen „Webové stránky“);

  d. Při registraci přiložit sken nebo fotografii faktury s DPH nebo účtenky (a uschovat si jejich originál nebo kopii až do konce Akce), které potvrzují nákup uvedený v bodě a. výše a službu uvedenou v bodě b. výše a z jejichž obsahu vyplývá, že předmětem nákupu a montáže nebo uskladnění byla minimálně 1 sada Pneumatik Michelin a že nákup a montáž nebo uskladnění byly provedeny v době trvání Akce (dále jen „Doklad nákupu“) – Pořadatel si vyhrazuje, že při registraci může být přiložen pouze 1 (jeden) Doklad o nákupu, a pokud Účastník přiloží více než 1 Doklad o nákupu, Pořadatel přijme pouze 1 Doklad o nákupu, za který Účastník obdrží nejvýhodnější peněžní bonus.

  e. V případě nákupu Pneumatik Michelin v Autosalonu přiložit během registrace sken nebo fotografii specifikací vozidla, v souvislosti s kterým byly zakoupeny Pneumatiky Michelin, jak je uvedeno v bodě a. výše, které potvrzují výše uvedené skutečnosti. Není-li možné specifikace vozidla dodat, umožňuje Pořadatel předložit potvrzení Autosalonu, které je uvedené na hlavičkovém papíře, opatřené razítkem a obsahuje počet a druh zakoupených Pneumatik Michelin, jak je uvedeno v bodě a. výše.

 5. K účasti v Akci opravňuje výhradně jednorázový nákup 1 sady Pneumatik Michelin a montáž nebo uskladnění těchto Pneumatik Michelin, přičemž v rámci Pravidel se jednorázovým nákupem a montáží nebo uskladněním rozumí nákup a příslušná služba potvrzené jedním Dokladem nákupu – účtenkou nebo jednou fakturou s DPH, který vystaví jedno Prodejní místo nebo Autosalon.

 6. Pořadatel si vyhrazuje, že originál Dokladu nákupu potvrdí nákup Produktu a poskytnutí příslušné služby ve smyslu Pravidel, pokud splňuje následující podmínky:

  a. Doklad nákupu je pravý, tj. vydaný Prodejním místem nebo Autosalonem, jehož údaje jsou v Dokladu nákupu uvedeny, a není padělaný nebo zfalšovaný.

  b. Doklad nákupu není poškozený, tj. nevzbuzuje žádné pochybnosti o obsahu a pravosti, zejména pak Doklad nákupu není oříznutý, odříznutý, natržený, rozmazaný, nejasný a není kombinací dvou různé Dokladů nákupu.

  c. V případě faktury s DPH obsahuje Doklad nákupu údaje o podnikatelské činnosti Účastníka (platí pro fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost), které Účastník uvedl při registraci do Akce.

 7. Při registraci na Webových stránkách je účastník Akce (dále jen „Účastník“) povinen:

  a. Přečíst si podmínky Pravidel a udělit s nimi souhlas.

  b. Přečíst si informace týkající se zpracování osobních údajů správcem údajů pro účely Akce.

  c. Poskytnout následující údaje: typ Prodejního místa (kamenné Prodejní místo nebo Autosalon), kde byl uskutečněn nákup spolu se služnou montáže nebo uskladnění, jméno a příjmení Účastníka, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefon Účastníka registrované v České republice.

  d. Odpovědět na následující otázky:

   i. Zda měl nákup Pneumatik Michelin souvislosti s podnikatelskou činností.
   ii. Kolik pneumatik Michelin je zaregistrováno v Akci. 
  

  e. Prostřednictvím Webových stránek zaslat sken 1 (jedné) faktury nebo 1 (jedné) účtenky, které dokládají nákup a službu montáže nebo uskladnění uvedené v § 2 bod 4 a. a b. Pravidel. Pořadatel udává, že Webové stránky jsou technicky schopné přijímat přílohy v následujících formátech: JPG, PNG, PDF o velikosti maximálně 5 MB. Přílohy větší než 5 MB stránky nepřijmou.

  f. Zadat jedinečný ověřovací kód, který Pořadatel zašle při registraci na telefonní číslo poskytnuté Účastníkem. Pořadatel si vyhrazuje, že zadání kódu je nezbytnou podmínkou pro registraci do Akce.

  g. Pokud se během registrace na Webových stránkách objeví reCaptcha, označte příslušná políčka výběrem odpovídající fotografie či fotografií a poté klikněte na „Pokračovat“.

 8. Pořadatel nenese odpovědnost za poskytnutí nepravdivých nebo neúplných osobních údajů ze strany osoby vstupující do Akce. Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za chybně vyplněné formuláře na Webových stránkách.

 9. Každý nákup spolu se službou montáže nebo uskladnění dle § 2 bod 4 a. a b. a § 2 bod 5 lze v Akci zaregistrovat pouze jednou. Pořadatel dále informuje, že Účastník může v rámci Akce zaregistrovat svoje nákupy, tj. zaregistrovat v rámci Akce Doklad nákupu, maximálně 4krát (čtyřikrát) a získat tak maximálně 4 (čtyři) Ceny, i kdyby registroval více než čtyři sady Pneumatik Michelin. Jakékoliv pokusy zaregistrovat do Akce nákupy nad limit uvedený v tomto bodě Pořadatel automaticky zamítne. O platnosti další registrace od stejného Účastníka rozhoduje pořadí registrace – datum a čas.

 10. Pořadatel si vyhrazuje, že jeden Účastník může při vstupu do Akce použít pouze jedno telefonní číslo a jednu e-mailovou adresu. Stejné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu nemůže používat více než jeden Účastník. Telefonním číslem a e-mailovou adresou příslušejícími danému Účastníkovi se rozumí pouze telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené při registraci do Akce. Každé telefonní číslo a e-mailová adresa jsou chápány jako samostatný Účastník. Situace, kdy se do Akce registruje stejný Účastník s uvedením jiného telefonního čísla nebo e-mailové adresy, nebo se dva či více Účastníků registruje do Akce poskytnutím stejného telefonního čísla nebo e-mailové adresy, představuje hrubé porušení Pravidel a jeho důsledkem je vyloučení daného Účastníka z účasti v Akci a zbavení ho práva na Cenu. Pokud je při registraci do Akce poskytnuto telefonní číslo, které do Akce bylo již dříve zaregistrováno, ale s jinou e-mailovou adresou, nebo pokud je poskytnuta e-mailová adresa, která již byla dříve uvedena při registraci do Akce, ale s jiným telefonním číslem, bude takový pokus o registraci automaticky odmítnut a Účastníkovi se zobrazí zpráva informující, že takové telefonní číslo nebo e-mailová adresa již byly v akci zaregistrovány.

 11. Účast v Akci je dobrovolná a automaticky znamená přijetí těchto Podmínek.

 12. Účastník je diskvalifikován a vyloučen z účasti v Akci, pokud svým jednáním porušuje ustanovení Pravidel, dobré mravy nebo zásady společenského soužití. V takovém případě Účastník také ztrácí nárok na Cenu.

 13. Pokud bude mít Pořadatel nebo Koordinátor oprávněné podezření ohledně pravosti zaslané účtenky nebo faktury s DPH, může být Účastník vyloučen z účasti v Akci a ztrácí nárok na Cenu.

§ 3. PODMÍNKY SOUTĚŽE A CENY

 1. Pořadatel poskytl do Akce 800 Cen ve formě peněžního bonusu v hodnotě:

  a. v případě nákupu 1 sady Pneumatik Michelin pro užitková vozidla (řada Agilis) s rozměrem 15”-17’’ spolu se službou montáže nebo uskladnění pneumatik – 600 Kč (slovy: šest set korun českých);

  b. v případě nákupu 1 sady Pneumatik Michelin pro osobní vozidla, užitková vozidla a SUV s rozměrem 17”– 18” spolu se službou montáže nebo uskladnění pneumatik – 600 Kč (slovy: šest set korun českých);

  c. v případě nákupu 1 sady Pneumatik Michelin pro osobní vozidla, užitková vozidla a SUV s rozměrem 19” a větším spolu se službou montáže nebo uskladnění pneumatik – **1200 Kč **(slovy: tisíc dvě stě korun českých)
  – dále jen „Cena“ nebo společně „Ceny“.

 2. Ceny jsou uděleny Účastníkům, kteří se řádně, v souladu s § 2 bod 4 c., d. a e. a bod 7. Pravidel, zaregistrovali na Webových stránkách nebo do vyčerpání počtu Cen uvedeného v bodě 1 výše, pokud k takové skutečnosti dojde před uplynutím lhůty pro registraci do Akce.

 3. Osoby, které budou oprávněny k převzetí Ceny od Pořadatele, budou o Ceně informovány formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem při registraci do Akce, a to do 15. července 2024. Pořadatel si vyhrazuje právo informovat Účastníka o Ceně také navíc telefonicky zavoláním na telefonní číslo poskytnuté Účastníkem při registraci do Akce. Pořadatel nenese odpovědnost za to, pokud jakákoli osoba vstupující do Akce poskytne nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Organizátor rovněž nenese odpovědnost za chybně vyplněné formuláře na Webových stránkách.

 4. Zároveň k datu uvedenému v bodě 3 výše budou Účastníkům vydány Ceny, tj. peněžitý bonus bude převeden ve formě kódů (voucherů) na nákup v prodejnách ALZA, NOTINO, DECATHLON či Zalando.

 5. Kód (poukaz) opravňující k platbě v řetězci prodejen ALZA, NOTINO, DECATHLON či Zalando – dle volby Účastníka, s výhradou uvedenou v bodě 6 níže – lze použít v souladu s následujícími pravidly:

  a. Účastník je oprávněn používat kód po jeho aktivaci a po dobu jeho platnosti, která je na kódu vždy uvedena, a to v souladu s pravidly stanovenými vydavatelem kódu.

  b. Kód není elektronickým platebním prostředkem nebo prostředkem elektronických peněz.

  c. Kód obsahuje číslo chránící před neoprávněným použitím (PIN).

  d. Uživatel může kód použít vícekrát, až do vyčerpání hodnoty kódu.

  e. Pokud kód nepostačuje k úhradě ceny, je Účastník povinen uhradit cenový rozdíl jiným platebním způsobem akceptovaným vydavatelem kódu.

  Podrobnosti týkající se použití kódů byly specifikovány vydavateli kódů, tj.:

  a. V případě kódu ALZA: společnost Alza.cz a.s., se sídlem na adrese Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8573, v pravidlech dostupných na internetových stránkách https://www.alza.cz/strucny-prehled-moznosti-zaplaceni-art112.htm.

  b. V případě kódu Notino: společnost Notino, s.r.o., se sídlem na adrese Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, IČO: 27609057, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 101025, v pravidlech dostupných na internetových stránkách: https://www.notino.cz/darkove-poukazky/.

  c. V případě kódu DECATHLON: společnost Decathlon sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Geodezyjnej 76, zapsaná v polském obchodním rejstříku Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII. obchodní divize Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000007163, NIP (DIČ): 9511855233, v pravidlech dostupných na internetových stránkách https://www.decathlon.pl/karta-podarunkowa_lp-43WHXV.

  d. V případě kódu Zalando: Zalando Payments GmbH, v pravidlech dostupných na internetových stránkách: https://www.zalando.pl/karta-upominkowa-regulamin

 6. Účastníci jsou oprávněni vybrat si kód (voucher) obchodního řetězce, tedy kód pro ALZA, NOTINO, DECATHLON nebo Zalando s tím, že si Pořadatel vyhrazuje právo dle dostupnosti vydat jiný kód (voucher).

 7. Pokud osoby, které obdržely Cenu, nesplní podmínky uvedené v Pravidlech, ztrácejí nárok na Cenu.

 8. Ceny poskytnuté v Akci nelze vyměnit za jiné typy cen.

 9. Účastníci Akce nemohou převést právo na získání Ceny na třetí osoby.

 10. Ceny budou Účastníkům vydány v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů fyzických osob.

 11. Účastníci Programu, pro které výhody získané v rámci Akce představují příjem z podnikání, jsou povinni zaplatit za ně daň z příjmu podle daňových zásad, které se na ně vztahují. Pořadatel informuje, že dotyčným Účastníkům neposkytuje žádné daňové informace.

§ 4. REKLAMACE

 1. Reklamace týkající se průběhu Akce a Cen lze zaslat písemně doporučeným dopisem na adresu Koordinátora maximálně do 14 dnů od data vzniku příčiny reklamace, s označením „Speciální akce 2024 – reklamace“ nebo ve formě e-mailové zprávy zaslané na adresu michelin@artegence.com, s předmětem zprávy „Speciální akce 2024 – reklamace“.

 2. Právo podat reklamaci týkající se průběhu Akce přísluší pouze Účastníkům.

 3. Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a uvedení důvodu reklamace.

 4. Reklamace uvedené v bodě 1 výše posoudí Koordinátor, který jedná jménem a ve prospěch Pořadatele, ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Koordinátorovi.

 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou na reklamaci nebo v e-mailové zprávě zaslané jako odpověď na reklamaci podanou touto formou ve lhůtě 7 dnů od data posouzení reklamace.

§ 5. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje Účastníků poskytnuté při registraci do Akce, bude správce osobních údajů zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, pro potřeby a za účelem realizace Akce tedy pro informování o Cenách, na které mají Účastníci právo dle podmínek stanovených v Pravidlech; pro zkontaktování se s Účastníkem, a to i telefonicky, za účelem ověření nákupu a montáže Pneumatik Michelin; pro zkontaktování se s Účastníkem, a to i telefonicky, za účelem potvrzení údajů uvedených při registraci v Akci, které jsou nezbytné k vydání Cen, zpracování případných reklamací či daňových povinností – čl. 6 odst. 1 písmeno b) a f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 2. Osobní údaje Účastníků lze rovněž zpracovávat pro potřeby vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. za účelem archivace (důkazní) k zajištění informací pro případ právní potřeby doložení skutečností, za účelem případného určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, pro potřeby zjišťování spokojenosti zákazníků a kvality obsluhy dle zásad stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f).

 3. Aby mohl být realizován účel zpracování osobních údajů, budou shromažďovány tyto kategorie osobních údajů Účastníka: a. jméno a příjmení; b. e-mailová adresa; c. telefonní číslo; d. další údaje, které budou uvedeny na účtence nebo faktuře s DPH nebo ve specifikacích vozidla (které dokládají nákup opravňující k účasti v Akci); d. údaje uvedené v reklamaci.

 4. Účastník může dát souhlas také se zasíláním obchodních informací obsahujících nabídku Michelin na e-mailovou adresu, kterou poskytl při registraci do Akce.

 5. Správcem osobních údajů je Michelin, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Olštýně, na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olštýn, zapsaná v polském obchodním rejstříku Okresním soudem pro město Olštýn pod číslem KRS 873572.

 6. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující: KONTAKT_IODO@michelin.com.

 7. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Akce, včetně doby nezbytné k vyřízení případných reklamací nebo do okamžiku, kdy Účastník vznese námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

 8. Účastník poskytuje osobní údaje pro potřeby Akce dobrovolně, ovšem jejich poskytnutí je podmínkou účasti v Akci, stejně jako pro získání Cen, na které má Účastník nárok v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech.

 9. Michelin dále informuje, že osobní údaje Účastníků mohou být poskytnuty jiným subjektům Skupiny Michelin, budou-li dodrženy podmínky Korporátních pravidel platné ve Skupině Michelin, jejichž ustanovení jsou závazná pro všechny společnosti Skupiny Michelin. Michelin dále informuje, že osobní údaje Účastníků se poskytují na základě příslušné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů marketingové agentuře Artegence Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě (Wołoska 9a, 02-583 Varšava), a to v rozsahu a za účelem uvedenými výše. Pověření zpracováním osobních údajů bude spojeno s nezbytnými bezpečnostními opatřeními.

 10. Osobní údaje se nebudou předávat mimo území Evropského hospodářského prostoru.

 11. Michelin informuje Účastníky o těchto jejich právech spojených se zpracováním osobních údajů, které se jich týkají: a. právo na přístup k osobním údajům a vydání jejich kopie; b. právo na opravu (úpravu) údajů; c. právo na výmaz údajů, domnívá-li se Účastník, že není důvod k tomu, aby Michelin jeho údaje zpracovával; d. právo na omezení zpracování – domnívá-li se Účastník, že údaje, jimiž Michelin disponuje, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu, případně nechce, aby byly údaje odstraněny, protože je potřebuje k případnému určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo na dobu vznesené námitky, může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo výkon činností, na nichž se s Účastníkem dohodne; e. právo na přenositelnost údajů, tj. Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti Michelin v souvislosti s účastí v Akci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále požádat Michelin, aby tyto údaje předal jinému Účastníkem označenému správci, bude-li to technicky možné; f. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, pokud Michelin neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy Účastníka, nebo pokud jsou údaje nezbytné k tomu, aby Michelin mohl stanovit, uplatnit nebo obhájit určité nároky; g. v případě zpracování údajů na základě souhlasu (zasílání obchodních informací) – právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 12. Michelin dále připomíná právo podat stížnost u předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů https://uodo.gov.pl/ nebo jiného příslušného dozorového orgánu, shledá-li Účastník, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 13. Za účelem výkonu práv Účastníka prosím zašlete svůj požadavek na e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin je oprávněn učinit opatření směřující k identifikaci osoby dříve, než přistoupí k výkonu jejích práv.

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vyplývající z plnění povinností souvisejících s Akcí budou řešeny obecně příslušným soudem.

 2. Rozhodným právem pro Akci a pro posuzování práv a povinností Účastníků je české právo.

 3. V případě závažné příčiny, kterou se rozumí okolnosti, které nebylo možné předvídat a kterým nebylo možné zabránit, zejména pak výskyt mimořádných událostí, si Michelin vyhrazuje právo na změnu Pravidel, především změnu délky trvání Akce s výhradou, že budou dodržena práva Účastníků a bude o této skutečnosti informovat na Webových stránkách nejpozději 3 dni předtím, než změny vstoupí v platnost.

 4. Pravidla Akce stanoví výhradně Pravidla a platné právní předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály mají pouze informativní charakter.

 5. Nedílnou součástí Pravidel je Příloha č. 1 – Seznam autosalonů účastnících se Akce „Speciální akce léto 2024“.

 6. Pravidla jsou po dobu trvání Akce k dispozici v sídle Koordinátora – Artegence sp. z o.o., Wołoska 9a, 02-583 Varšava, u Pořadatele – na obchodním ředitelství společnosti Michelin Polska, společnost s ručením omezeným, na adrese ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava, a na Webových stránkách.

Příloha - Seznam prodejních míst

Prodejní místo Adresa Město PSČ
ALMA PNEU – Frýdek Místek JANA CAPKA 2290 Frýdek - Místek 738 01
ALMA PNEU – Ostrava ŠVERMOVA 698 Ostrava 709 00
ALMA PNEU S.R.O. Malostranská 586 Šenov U Nového Jičína 742 42
Antwell Pneucentrum s.r.o. V Pískovně 2054 Kralupy nad Vltavou 278 01
AP-AUTO PROFI S.R.O. Gerská 4 Plzeň 323 00
Auto Houser s.r.o. Přílepská 1233 Roztoky U Prahy 252 63
Auto Jarov s.r.o. Osiková 2 Praha 3 130 00
AUTOCENTRUM CHODOV POD CHODOVEM 1267/7 Praha 4 149 00
Autocentrum CR Novostrašnická 3334/19 Praha 10 100 00
Autocentrum CR Blanická 1812 Vlašim 25814
Autocentrum ČR Mělník Kokořínská 3261 Mělník 276 01
Autocentrum ČR Rakovník Ottova 2567 Rakovník 269 01
AUTOCENTRUM Pavel Malý s.r.o. U Jeslí 1 České Budéjovice 370 01
Autocentrum Petřvald Ostravská 438 Petřvald 735 41
AUTOČIŽNÁR S.R.O. Sadov 5 Karlovy Vary 360 01
AUTOFIALA SPOL. S.R.O. Nám. Osvobození 379 Říčany U Brna 664 82
AUTO-MACÍK S.R.O. Hliníky 2362/9 Boskovice 680 01
AZ pneu PRO CZ s.r.o. Polní 2963 Opava 746 01
BELA SERVIS S.R.O. Mladoboleslavská 73 Praha 9 197 00
Buenoservis s.r.o. Hostomická 1999 Dobříš 263 01
CHÁRA SPORT, A.S. Brno Modřice Brněnská 543 Brno 664 42
CHÁRA SPORT, A.S. Brno Vinohrady Žarošická 4329/24 Brno 628 00
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice Okružní 544 (areál firmy Hochtief) České Budějovice 370 04
CHÁRA SPORT, A.S. České Budějovice - Pražská Pražská 1507 České Budějovice 370 10
CHÁRA SPORT, A.S. Domažlice 28.Října 288 Domažlice 344 01
CHÁRA SPORT, A.S. Havířov Železničářů 1529/1C Havířov 736 01
CHÁRA SPORT, A.S. Kladno KE STADIONU 2060 Kladno 272 00
CHÁRA SPORT, A.S. Ostrava Třebovice Na Bezděku Ostrava
CHÁRA SPORT, A.S. Pardubice Průmyslová 468 Pardubice 530 03
CHÁRA SPORT, A.S. Plzeň Domažlická 179, čp 1295 Plzeň 301 00
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 10 Švehlova 1900 Praha 10 106 24
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 5 Jeremiášova 870 Praha 5 155 43
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 6 Karlovarská 2/245 Praha 6 163 00
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 8 Rohanské Nábř. 172/2 Praha 8 186 00
CHÁRA SPORT, A.S. Praha 9 Kbelská 581 Praha 9 190 00
CHÁRA SPORT, A.S. Teplice Masarykova 439 Teplice 415 02
ČIMOS EXTRA EU S.R.O. Čimelice 337 Čimelice 398 04
DAVID KOUDELKA - PNEU CB Bezdrevská 1 České Budějovice 370 11
DÍTĚ LOGISTIC S.R.O. Kladska 1082 Hradec Králové 500 03
DMCOMPANY A.S. Dukelská 499 Rokycany 337 01
DUSEK AUTOMA S.R.O. Ryšavého 257 Náchod 547 03
GPD a.s. Znojemská 4945/80A Jihlava 586 01
GPD a.s. Znojemská 4945/80A Jihlava 586 01
GPD a.s. Předmostí 1860/6 Děčín 405 02
GPD a.s. Poděbradská 85 Praha 9 198 00
I.B.Z. - VELKOOBCHOD PNEU S.R.O. Havířská 1241 Nýřany 330 23
ICM-CZ, S.R.O. Libhošť 150 Nový Jičín 742 57
JAKUB SEIDL Laurinova 92 Mladá Boleslav 293 01
JAROSLAV KOPECKÝ - PNEUSERVIS J&R KOPECKÝ Hemy 809 Valašské Meziříčí 757 01
JIŘÍ BARTOŠ Tyršova 21 Vamberk 517 54
JOSEF TROJAN Novosibřinská 1107 Újezd Nad Lesy 190 16
K&K Pneu HLAVNI 1610 Senov U Ostravy 739 34
K.A.L.T. Pneu a.s., Strakonice Řepice 126 Strakonice 386 01
K.A.L.T. Pneu a.s., Žatec Nákladní 1659 Žatec 438 01
KAREL HEROLD Kolodějská 435 Týn Nad Vltavou 375 01
KASTINI NEON S.R.O. Frenštátská 2683 Rožnov 756 61
KOMAT a.s. Dolní Třebonín 58 Dolní Třebonín 382 01
LM TYRES Mánesova 532 Tlumačov 763 62
LUKROM, SPOL. S.R.O. Kaplanova 1810 Kroměříž 767 01
LUMÍR PREJDA s.r.o. Přemyslovců 344 Opava 747 07
MARTIN BRÁZDA Brněnská 304 Křenovice 683 52
MD Pneu s.r.o. Vožická 3201 Tábor 390 02
MICHAL SVOZIL Gorazdova 6 Moravská Třebová 571 01
MOJE PNEU štěpánkovická 23 Kravaře 747 21
MS AUTO CZ SPOL. S R.O. Newtonova 1162 Ostrava 702 00
MSL REJKOL S.R.O. Lubina 16 Kopřivnice 742 21
Nekvinda Zemědělská Technika a.s. Průmyslová 2157/4 Svitavy 568 02
OTS Pneu Hradecká 150 Pardubice 530 09
PAVEL VESELÝ Jiráskova 979 Protivín 398 11
PETR PŘIBÍK Hornoměcholupská 497 Praha 15 109 00
PNEU BOHÁČEK MB S.R.O. Bezděčín 132 Mladá Boleslav 293 01
PNEU DRNEC s.r.o. NEPOMUCKA 1010/251 Plzeň 326 00
PNEU HNÍDEK S.R.O. Knoflíková 2814/8A Jablonec Nad Nisou 466 01
Pneu Hořejší s.r.o. U Stavoservisu 646/1A Praha 10 108 00
PNEU HRADIL S.R.O. Podhoří 35 Lipník Nad Bečvou 751 31
PNEU KOUBEK s.r.o. Hodonínská 1200/94 Rohatec 696 01
PNEU MORAVA S.R.O. Bilovice 406 Bilovice 68712
PNEU OK - SHOP S.R.O. Markvartovická 1416/2 Hlučín 748 01
PNEU PLUS s.r.o., Brno-Kohoutovice Libušino údolí 160 Brno-Kohoutovice 623 00
PNEU PLUS s.r.o., Frýdek-Místek J.Opletala 684 Frýdek-Místek 738 02
PNEU PLUS s.r.o., Hodonín Brněnská 40 Hodonín 695 01
PNEU PLUS s.r.o., Kroměříž Hulínská 1805 Kroměříž 767 01
PNEU PLUS s.r.o., Kyjov Jungmannova 216 Kyjov 697 01
PNEU PLUS s.r.o., Olomouc Pavelkova 2 Olomouc 772 11
PNEU PLUS s.r.o., Slavičín Areál ZD - Hrádek Slavičín 763 22
PNEU PLUS s.r.o., Staré Město Tovární 2011 Staré Město 686 03
PNEU PLUS s.r.o., Strážnice U Vlečky 863 Strážnice 696 62
PNEU PLUS s.r.o., Veselí nad Moravou Masarykova 1663 Veselí Nad Moravou 698 01
PNEU PLUS s.r.o., Zlin K Pasekám 2897 Zlin 760 01
Pneu Procházka s.r.o. Dobrovíz 250 Jeneč 252 61
Pneu Procházka s.r.o. Praha Čakovice Kostelecká 884/79 Praha Čakovice 190 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha Chodov V Jezírkách 24/1549 Praha Chodov 140 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha Ruzyně Drnovská 27/1058 Praha Ruzyně 161 00
Pneu Procházka s.r.o. Praha Strašnice Černokostelecká 84 Praha Strašnice 110 00
PNEUCENTRUM BOHÁČ S.R.O. Na Morákově 160 Beroun 266 01
Pneucentrum Slaný s.r.o. - Alois Dulak Pražská 338 Slaný 274 01
PNEUCENTRUM SPOL. S R.O. Fričova 27 Karlovy Vary 360 02
PNEUCENTRUM spol. s r.o. Sportovní 1 Karlovy Vary 2 360 01
PNEUCENTRUM spol. s r.o. Koterovská 190 Plzeň 326 00
Pneumatico International s.r.o. Němčičky 91 Němčičky 664 66
PNEUMAX LIBEREC SPOL. S R.O. Nákladní 281/41 Liberec 460 07
PNEU-Šafránek s.r.o. Masarykova 974 Rudná U Prahy 252 19
Pneuservis Dufka s.r.o. Sokolská 1100 Hluk 687 25
PNEUSERVIS FLORÝK S.R.O. Kralicka 3 Prostějov 796 01
PNEUSERVIS HANZELKA S.R.O. Lužická 1237/29 Nový Jičín 741 01
PNEUSERVIS HRABAL s.r.o. Obvodová 3607 Kroměříž 767 01
Pneuservis Jelšík Těšnovice 37 Kroměříž 767 01
PNEUSERVIS RUDNÁ S.R.O. Smetanova 253 Bílovec 743 01
Pneuservis Rudná s.r.o. Rudná 32 Ostrava - Vitkovice 703 00
PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ S.R.O. Borská 33 Česká Lípa - Lada 470 01
PNEUSERVIS VOJTA Loučany 836 Loučany 783 44
PRUMEX S.R.O. NADRAZNI 489 Hrusovany Nad Jevisovkou 671 67
R. HORÁK S.R.O. Na Výpusti 666 Slušovice 763 15
RAD PNEU S.R.O. Hrušová 68 Hrušová 565 55
RADEK KINCL - AUTO & PNEU SERVIS Ve Žlábkách 2159/7 Mělník 276 01
RADEK MISTR Eklova 877 Dvůr Králové Nad Labem 544 01
RENOCAR, A.S. PODOLÍ 445 Podolí U Brna 66403
RYCHLEPNEU CZ s.r.o. Svarovska 46 Liberec 10 460 10
SANTA-TRANS Ve Vrbině 592 Krnov 794 01
SIBOM, S.R.O. U Silnice 70/7 Přerov Ix-Lýsky 751 24
Storex FST spol.s.r.o. K.M. MACHY 1697. MOST 435 02
Storex FST spol.s.r.o. Hálkova 4715 Chomutov 430 01
Storex FST spol.s.r.o. DUBSKÁ 554. TEPLICE 415 01
Storex FST spol.s.r.o. Bynovská 340 Děčín 405 05
Storex FST spol.s.r.o. HAVIŘSKA L.366/33 ÚSTÍ NAD LABEM 400 10
Storex FST spol.s.r.o. ŽIŽKOVA 864/73. ÚSTÍ NAD LABEM 400 01
Storex FST spol.s.r.o. Plazy 127 Mladá Boleslav 293 01
SUCHOMEL AUTO S.R.O. V Lukách 1407 Ústí Nad Orlicí 562 01
TASY s.r.o. Brno - Slatina Řípská 20a Brno 62700
TASY s.r.o. Brno - Vinohrady Jedovnická 11 Brno 62800
TASY s.r.o. Mokra U Brna Mokrá 358 Mokrá - Horákov 664 04
TRUCK SERVICE ZLIN A.S. TŘ. TOMÁŠE BATI 258 Zlín 760 01
TRUCKTECH S.R.O. BRATRI STEFANU 499 Hradec Kralove 500 03
URBAN PNEU S.R.O. Masarykova 762 Kamenice Nad Lipou 394 70
VÁCLAV WACHTL Dolany 141 Klatovy 339 01
VALATRANS A.S. Čs Aral 483 Liptál 756 31
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jihlava Pávovska 3a Jihlava 58601
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Jindřichův Hradec Jarošovská 1212 Jindřichův Hradec 377 01
Velkoobchod Pneu Vladimir Maca - Žďár Nad Sázavou Jamská 2363 Žďár Nad Sázavou 59101
VEREX S.R.O. Berkova 486/21 Brno 12 61200
XPRESS PNEU S.R.O. náměstí 5. května 835/10 Hradec Králové 500 02
ZDENĚK VÍTEŠNÍK Záviškova 1177 Velké Meziříčí 594 01
nakup24.cz s.r.o. Bavorská 856/14 Praha 5 155 00
Kamil Adamus Dolní 461 Řepiště 739 32
PNEUSERVIS PEPE s.r.o. Joštovo nám. 4525/3 Prostějov 796 01
Radim Macura - Pneuservis Sportovní 578//4 Karlovy Vary 360 01
Jaroslav Václavovič Sovadinova 10 Břeclav 690 02
Ing.Richard Síla Jižní 296/118 Olomouc 779 00
Ing.Martin Divišek Servis s.r.o. Zapečská 68/II Chlumec nad Cidlinou 503 51